О.О. Комлєв, С.В. Жилкін. МЕЗОЗОЙ-КАЙНОЗОЙСЬКИЙ МОРФОЛІТОГЕНЕЗ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА (В МЕЖАХ ІРШАНСЬКОГО РОЗСИПНОГО ПОЛЯ)

https://doi.org/10.15407/ugz2022.01.027
Ukr. geogr. z. 2022, N1:27-35
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

О.О. Комлєв - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ;
С.В. Жилкін - Інститут географії НАН України, Київ.

Резюме: 

У статті викладено результати дослідження мезозой-кайнозойського морфолітогенезу території Українського щита в межах Іршанського розсипного поля Української субпровінції розсипної провінції Східної Європи. Морфолітогенетичний підхід розширює методологію і методичні можливості геоморфологічних досліджень. Описана методика обробки аналізів гранулометрії і хімічного складу ільменіту, вирахування кількісних показників, які параметризують гранулометричне поле і поле змінності ільменіту. Ці поля інтегрують корінні породи вивітрювання – мезозой-кайнозойські осадові відклади на розсипних ділянках. Аналіз статичних і динамічних параметрів цих полів дозволив виявити еволюційні тренди їх змін в межах досліджених родовищ Іршанського розсипного поля. Виявлена емпірична залежність між середнім розміром і ступенем змінності ільменіту може бути використана в моделюванні процесів морфолітогенезу і рудогенезу розсипних родовищ титану.

Ключові слова: 
морфолітогенез, ільменіт, монофракція ільменіту, гранулометричні коефіцієнти, гранулометричне поле, хімічний склад ільменіту, змінність ільменіту
Сторінки: 
27-35
Література: 

1. Vadimov, N. T. (1962). Metods of exploration of loose ilmenite and titanium-zirconium deposits, as well as weathering deposits of Ukraine. Materials on the method of mineral exploriation. Moscow. 244-249 (In Russian). [Вадимов Н. Т. Методика разведки россыпных ильменитовых и титано-циркониевых месторождений, а также месторождений коры выветривания Украины. Материалы по методике разведки полезных ископаемых. М., 1962. C. 244-249.]
 
2. Veklich, M. F., etc. (1958). Main features of geology of placers of Ukraine. Geol. jour. Vol. XVII. Issue 3. 40-47. (In Ukrainian). [Веклич М. Ф. та ін. Основні риси геології розсипищ України // Геол. журн. 1958. Т. ХVII, вип. 3. C. 40-47.]
 
3. Veklich, M. F., etc. (1965). Stages of formation and material composition of placers of Ukraine. Geology of placers. Moscow. 219-227. (In Russian). [Веклич М. Ф. и др. Этапы образования и вещественный состав россыпей Украины // Геология россыпей. Москва, 1965. С. 219-227.]
 
4. Gurvich, S. I., Romodanova, A. P., & Hatunzeva, A. J. (1960). Basic patterns of location of rare metal and titanium placers of the northern part of the Ukrainian crystal shield. Patterns of mineral placement. Moscow. Vol. 4. 107-111. (In Russian). [Гурвич С. И., Ромоданова А. П., Хатунцева А. Я. Основные закономерности размещения редко­металльных и титановых россыпей северной части Украинского кристаллического щита // Закономерности размещения полезных ископаемых. М., 1960. T. 4. С. 107-111.]
 
5. Dodatko, A. D. (1976). Weathering crusts of the Ukrainian shield. Abstract of the dis. of Doctor's of geol.-min. sciences. IGFM of Academy of sciences of USSR. K. 41 p. (In Russian). [Додатко А. Д. Коры выветривания Украинского щита. Автореф. дис. д-ра геол.-мин. наук. ИГФМ АН УССР. К., 1976. 41 с.]
 
6. Dudrovich, E. Ju., & Mukhin, Ju. M. (1977). Patterns of changes in the chemical composition of ilmeyine from placers in northern Ukraine. Ancient and buried placers of the USSR. Kyiv. Vol. 1. 109-112. (In Russian). [Дудрович Е. Ю., Мухин Ю. М. Закономерности изменения химического состава ильменита из россыпей севера Украины // Древние и погребенные россыпи СССР. К., 1977. Т. 1. С. 109-112.]
 
7. Dyadchenko, M. G., & Hatunzeva A. J. (1954). New data on leucoxene. Geol. journal. Vol. 14. Issue 4. 75-78. (In Ukrainian). [Дядченко М. Г., Хатунцева А. Я. Нові дані про лейкоксен // Геол. журн. 1954. Т. 14. Вип. 4. С. 75-78.]
https://doi.org/10.1016/0042-207X(54)90276-6
 
8. Dyadchenko, M. G., Tsymbal, S. N., & Zamorij, P. K. (1975). Paleogeographical conditions of formation of placers of Ukraine. Physical geography and geomorphology. No. 14. 32-38. (In Ukrainian). [Дядченко М. Г., Цимбал С. М., Заморій П. К. Палеогеографічні умови утворення розсипищ України // Фізична географія та геоморфологія. К. 1975. № 14. C. 32-38.]
 
9. Komliev, O. O. (1988). Mesocainozoic valley morpholitogenesis and its influence on placer formation. Abstract of the dis. of cand. of geography sciences. Kyiv. 24 p. (In Russian). [Комлев А. А. Мезокайнозойский долинный морфолитогенез северо-западной части Украинского щита и его влияние на образование россыпей. Автореф. дис. канд. геогр. наук. К., 1988. 24 с.]
 
10. Koshik, Ju. O., Timofeev, V. M., Komliev, O. O., & Volevaha, S. M. (1979). Special paleogeomorphological researches at search works on placers in the conditions of the north-western part of the Ukrainian shield. Visnik KSU. Geography. Kyiv. Issue 21. 8-13. (In Ukrainian). [Кошик Ю. О., Тимофеєв В. М., Комлєв О. О., Волеваха С. М. Спеціальні палеогеоморфологічні дослідження при розшукових роботах на розсипища в умовах північно-західної частини Українського щита // Вісн. КДУ. Географія. К., 1979. Вип. 21. С. 8-13.]
 
11. Koshik, Ju. O., Timofeev, V. M., & Chmihal, V. M., & Komliev, O. O. (1982). Peculiarities of methods of cientific forecasting of placer deposits within the limits of Ukrainian Polissya. Visnik KSU. Geography. Kyiv. Issue 24. 13-17. (In Ukrainian). [Кошик Ю.О., Тимофеєв В.М., Чмихал В.М., Комлєв О.О. Особливості методики наукового прогнозування розсипних родовищ у межах Українського Полісся // Вісн. КДУ. Географія. К., 1982. Вип. 24. С. 13-17].
 
12. Ovcharenko, V. N. (1977). Typomographic features and physical properties of ilmenite from placers of northen Ukraine. Ancient and buried placers of the USSR. Kyiv. Vol. 1. 113-115. (In Russian).[Овчаренко В. Н. Типоморфные особенности и физические свойства ильменита из россыпей севера Украины // Древние и погребенные россыпи СССР. К.,1977. Т. 1. C. 109-112.]
 
13. Proskurin, G. P. (1984). Geological structure and material composition of ores of apatite-ilmenite deposit of the Chepovichi massif. Abstract of the dis. of cand. of geol.-min. sciences. IGFM of Academy of sciences of USSR. Kyiv. 22 p. (In Russian). [Проскурин Г. П. Геологическое строение и вещественный состав руд апатит-ильменитового месторождения Чеповичского массива: Автореф. дис. канд. геол.-мин. наук / ИГФМ АН УССР. К., 1984. 22 с.]
 
14. Remezova, E. O. (2011). Stratified titanic gabbro intrusions of Korosten plutonium (north-western part of the Ukrainian shield). Abstract of the dis. of Doctor's of geol. sciences. Inststute of geological of  ciences of NAS of Ukraine. Kyiv. 38 p. (In Ukrainian). [Ремезова О. О. Розшаровані титаноносні інтрузиви габро Коростенського плутону (північно-західна частина Українського щита). Автореф. д-ра геол. наук // ІГН НАН України. К., 2011. 38 с.]
 
15. Tarasenko, V. S., & Boiyko, D. D. (1983). Mineralogical features of titanium ores of Korosten pluton (Ukrainian shield). Mineral. Journal. 27-37. (In Russian). [Тарасенко В. С., Бойко Д. Д. Минералогические особенности титановых руд Коростенского плутона (Украинский щит) // Минер. журн. 1983. C. 27-37.]
 
16. Timofeev, V. M., Koshik, Ju. O., Komliev, O. O., & Guseva, L.V. (1983). Channel process and tectonics in placer formation (north-western part of the Ukrainian shield). Studies of channel processes for the practice of the national economy. Moscow. 321-322. (In Russian). [Тимофеев В.  М., Кошик Ю. А., Комлев А. А., Гусева Л. В. Русловой процесс и тектоника при россыпе­образовании (северо-западная часть Украинского щита) // Исследования русловых процессов для практики народного хозяйства. М., 1983. C. 321-322.]
 
17. Tsymbal, S. N., & Polkanov, Yu. A. (1975). Mineralogy of titanium-zirconium placers of Ukraine. Kyiv. Naukova dumka, 248 p. (In Russian). [Цымбал С. Н., Полканов Ю. А. Минералогия титано-циркониевых россыпей Украины. К. : Наук. думка, 1975. 248 с.]
 
18. Shvaijberov, S. K. (1987). Titanium placers north-western part of the Ukrainian shield. VIII All-Union Conference on Placer Geology. Kyiv. 241-242. (In Russian). [Швайберов С. К. Титановые россыпи северо-западной части Украинского щита // VIII Всесоюзное совещание по геологии россыпей. К.,1987. С. 241-242.]
 
19. Geology and Minerals of Ukraine. (2001). Atlas. Kyiv. (In Ukrainian). [Геологія і корисні копалини України. Атлас. Київ, 2001.]
 
20. Komliev, O. O. (2005). Historical and dynamic basin geomorphosystems of geomorphological formations of the Ukrainian shield. Abstract of the dis. of Doctor's of geography sciences. Kyiv. 37 p. (In Ukrainian). [Комлєв О. О. Історико-динамічні геоморфосистеми геоморфологічних формацій Українського щита /Автореф. дис. д-ра геогр. наук. К., 2005.]