А.С. Кушнір, О.М. Лейберюк. БАЗА ДАНИХ ПАЛЕОҐРУНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГОЛОЦЕНУ В МЕЖАХ РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2022.01.047
Ukr. geogr. z. 2022, N1:47-52
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

А.С. Кушнір - Інститут географії Національної академії наук України, Київ;
О.М. Лейберюк - Інститут географії Національної академії наук України, Київ.

Резюме: 

Метою цієї публікації є створення єдиної уніфікованої просторової бази даних на основі систематизованих результатів палеоґрунтознавчих досліджень голоцену в межах рівнинної частини України. Отримання і просторова прив’язка даних здійснювалась за допомогою відкритого програмного забезпечення (open source), це насамперед Google Earth, QGIS, Libre Office та ін. У результаті було розроблено структуру бази даних палеоґрунтознавчих досліджень відкладів голоцену рівнинної території України. Сформовано та обґрунтовано необхідне атрибутивне наповнення для уніфікації інформації. Новизна дослідження – вперше для палеоґрунтознавчих досліджень природи голоцену в межах території України було побудовано базу даних, що знаходиться у вільному доступі.

Ключові слова: 
база даних, ГІС-технології, ґрунт, голоцен, палеоґрунтознавство
Сторінки: 
47-52
Література: 

1. Doroshkevych, S. P. (2013). Paleogeographic and paleopedological databases and possibilities of their use by a geography teacher. Information bank and databases in the training of future geography teachers: materials of the All-Ukrainian Internet conference. 8-18. [In Ukrainian]. [Дорошкевич С. П. Палеогеографічні та палеопедологічні бази даних і можливості їх використання вчителем географії // Інформаційний банк і бази даних у підготовці майбутнього вчителя географії: матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції. 2013. С. 8-18.]
 
2. Bortnyk, S. Yu., Gerasimenko, N. P., Rohozin, Ye. P., Pogorilchuk, N. M., Kovtoniuk, O. V., & Bonchkovskyi, O. S. (2019). The structure of GIS database of geoarchaeological sites of Ukraine for palaeoecological studies. Conference Proceedings, 18th International Conference on Geoinformatics. 1-5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902107
https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902107
 
3. Matsibora, O. V. (2019). Web-GIS application for managing spatial paleogeography data. Ukr. Geogr. Ž., 1, 51-5. [In Ukrainian]. [Мацібора О. В. Веб-орієнтовані геоіфнормаційні системи та їх використання для обробки палеогеографічних // Укр. геогр. журн. 2019. № 1. С. 51-58.] DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.01.051
https://doi.org/10.15407/ugz2019.01.051
 
4. The Paleobiology Database [Electronic resource]: URL: http://paleobiodb.org/. DOI: http://doi.org/10.17616/R3KP67
 
5. Shypulin, V. D. (2014). Fundamentals of GIS analysis. Kharkiv. [In Ukrainian]. [Шипулін В. Д. Основи ГІС-аналізу. Харків, 2014. 300 с.]
 
6. Veklich, M. F., & Gerasimenko N. P. (1993). Stages of Middle and Late Holocene soil and sedimentation on the lower Desna floodplain. Visnyk of the Kyiv University, 2, 10-16. [In Ukrainian]. [Веклич М. Ф., Герасименко Н. П. Етапність середньо- та пізньоголоценового грунто- та осадкоутворення на заплаві нижньої Десни // Вісник Київського університету. Серія географічна. 1993. № 2. С. 10-16.]
 
7. Veklich, M. F. (1994). To the history of Holocene soils of Ukraine. Proceedings of the IV Congress of Soil Scientists and Agrochemists of Ukraine, 166-167. [In Ukrainian]. [Веклич М. Ф. До історії голоценових ґрунтів України // Матеріали IV з'їзду ґрунтознавців і агрохіміків України. Харків, 1994. С. 166-167.]
 
8. Matviishyna, Zh. M., Parkhomenko, O. G. (2005). Pedogenesis and stages of formation of Holocene deposits on the floodplain of the lower Desna (on the materials of sections of the floodplain of the Lyubich Strait). Scientific Visnyk of the Chernivtsi University. Biology, Vol. 251, 57-62. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Пархоменко О.Г. Педогенез та етапність формування голоценових відкладів на заплаві нижньої Десни (на матеріалах розрізів заплави протоки Любич) // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія. Чернівці, 2005. Вип. 251. Чернівці: Рута, 2005. С. 57-62.]
 
9. Matviishyna, Zh. M., Doroshkevych, S. P., Kushnir, A. C. (2014). Reconstruction of landscapes lifetime Trypillya culture based on paleopedological research. Visnyk of the Lviv University. Series Geography. Vol. 48, 107-115. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Дорошкевич С. П., Кушнір А. С. Реконструкція ландшафтів часу існування Трипільської культури на основі палеопедологічних досліджень // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Львів, 2014. Вип. 48. С. 107-115.]
https://doi.org/10.30970/vgg.2014.48.1298
 
10. Matviishyna, Zh. M., & Matsibora, O.V. (2015). The rhythm of floodplain soil creation in Late Holocene as indicator of physical geographic conditions changes. Ukr. Geogr. Ž., 2, 24-32. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Мацібора О. В. Ритміка заплавного ґрунтоутворення в пізньому голоцені як індикатор змін фізико-географічних умов // Укр. геогр. журн. 2015. № 2. С. 24-32.]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2015.02.024 ]
https://doi.org/10.15407/ugz2015.02.024
 
11. Matviishyna, Zh. M., Karmazynenko, S. P., Doroshkevych, S. P., Matsibora, O. V., Kushnir, A. S., & Perederii, V. I. (2017). Paleogeographical preconditions and factors of changes in human living conditions in the territory of Ukraine in Pleistocene and Holocene. Ukr. Geogr. Ž. 1. 19-30. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.019 [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Кармазиненко С. П., Дорошкевич С. П., Мацібора О. В., Кушнір А. С., Передерій В. І. Палеогеографічні передумови та чинники змін умов проживання людини на території України у плейстоцені та голоцені // Укр. геогр. журн. 2017. № 1. С. 19-30.]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.019
https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.019
 
12. Matviishyna, Zh. M., Kushnir, A. S. (2018). Geoarchaeological approach in paleosoil research of archaeological sites. Ukr. geogr. Ž., 4, 10-15. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2018.04.010 [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Кушнір А. С. Геоархеологічний підхід у палеоґрунтознавчих дослідженнях архео­логічних пам'яток // Укр. геогр. журн. 2018. № 4. С. 10-15.]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2018.04.010
https://doi.org/10.15407/ugz2018.04.010
 
13. Matviishyna, Zh. M., Doroshkevych, S. P., & Kushnir, A. S. (2021). Assessment of Influence of Paleogeographical Conditions on the Formation of Mineral Raw Materials for the Manufacture of Ceramic Products (on the Example of Opishnyanske Deposit of Clay Rocks). Ukr. Geogr. Ž.,  1, 15-24 https://doi.org/10.15407/ugz2021.01.015
https://doi.org/10.15407/ugz2021.01.015
 
14. Grechko, D., Bilynskyi, O., & Kushnir, A. (2021). Human and landscape of scythian time on the forest-steppe Dnieper left-bank. Stratum plus, 3, 321-342. [In Russian]. [Гречко Д. С., Билинский О. О., Кушнир А. С. Человек и ландшафт в скифское время в Днепровском лесостепном Левобережье // Stratum plus, 2021, № 3, C. 321-342.]
https://doi.org/10.55086/sp213321342
 
15. Gerasimenko, N. P. (1993). Evolution of natural conditions of Donetsk region in the Holocene. Ukr. Geogr. Ž., 4, 31-35. [In Ukrainian]. [Герасименко Н. П. Еволюція природних умов Донеччини у голоцені // Укр. геогр. журнал. 1993. № 4. С. 31-35].
 
16. Dmytruk, Yu. M., Matviishyna, Zh. M., & Sliusarchuk, I. I. (2008). Soils of Trayanovy banks: evolutionary, ecological and genetic analysis. Chernivtsi. [In Ukrainian]. [Дмитрук Ю. М., Матвіїшина Ж. М., Слюсарчук І. І. Ґрунти Траянових валів: еволюційний та еколого-генетичний аналіз. Чернівці, 2008. 228 с.]
 
17. Dmytruk, Yu. M., Matviishyna, Zh. M., & Kushnir, A. S. (2014). Evolution of chernozem in the complex section at Storozheve, Ukraine. Soil as World Heritage. Dordrecht (Springer Netherlands). (1), 91-100. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-6187-2_13
https://doi.org/10.1007/978-94-007-6187-2_13