Д.С. Мальчикова, К.В. Мезенцев. ПУБЛІЧНИЙ ІМІДЖ ГЕОГРАФІЇ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТАНДАРТІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД УКРАЇНИ І СВІТУ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2022.01.053
Ukr. geogr. z. 2022, N1:53-63
Мова публікації: 
Українська
Повний текст: 
Автори: 

Д.С. Мальчикова - Херсонський державний університет, Херсон;
К.В. Мезенцев - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ.

Резюме: 

Уперше здійснено аналіз процесу сучасної трансформації стандартів базової географічної освіти в Україні і зарубіжних країнах та визначено вплив цього процесу на формування публічного іміджу географії. Поступове зменшення обсягу, тривалості інваріантного вивчення географії та включення її до інтегрованих курсів і освітніх галузей в стандартах базової середньої освіти в Україні спричинили суттєві зміни в суспільному сприйнятті географії як самостійної науки, освітньої галузі та сфери кар’єрних можливостей, а також зумовили зниження суспільного попиту на фахівців-географів. Натомість в світовій практиці географічна грамотність загальновизнана необхідною для підвищення конкурентоспроможності, якості життя населення, охорони довкілля і гарантування національної безпеки завдяки розвитку в людини унікальних когнітивних навичок з просторового мислення, просторової культури і громадянства.

Ключові слова: 
географія, географічна освіта, географічні знання, географічні компетентності, стандарти базової середньої освіти
Сторінки: 
53-63
Література: 

1. Rudenko, L. H., Maruniak, Ye. O., & Golubtsov, O. G. (2014). Landscape Planning in Ukraine. Kyiv, 144. [In Ukrainian]. [Ландшафтне планування в Україні / Л. Г. Руденко, Є. О. Маруняк, О. Г. Голубцов та ін. [під ред. Л. Г. Руденка]. К. : Реферат, 2014. 144 с. ]
 
2. Malchykova, D., Gukalova, I., Omelchenko, N., & Napadovska, H. (2019). Integrated coastal zone management: Restrictions and priorities of development, the implementation of administrative and territorial organization reform. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 19 (5.1), 407-414. DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2019/5.1/S20.051
https://doi.org/10.5593/sgem2019/5.1/S20.051
 
3. Maruniak, Ye.O. (2018). Geospatial research and planning practice: Ukraine against the background of global trends. Kyiv, 336. [In Ukrainian]. [Маруняк Є. О. Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів. Київ : Фенікс, 2018. 336 c.]
 
4. Palekha, Yu. M. (2020). New edition of the General scheme of planning of the territory of Ukraine - strategy of integration of Ukraine in the european space. Ukr. Geogr. Ž., No. 1, 7-15. [In Ukrainian]. [Палеха Ю. М. Нова редакція Генеральної схеми планування території України - стратегія інтеграції України у європейський простір // Укр. геогр. журнал. 2020. № 1. С. 7-15. URL: https://doi.org/10.15407/ugz2020.01.007].
https://doi.org/10.15407/ugz2020.01.007
 
5. Rudenko, L. H., Maruniak, Ye. O., & Chervaniov, I. H. (2018). "Come on!" Geography: updating toward world trends. Ukr. Geogr. Ž., No. 2, 17-25. [In Ukrainian]. [Руденко Л. Г. "Сome on!" Географія: актуалізація на тлі світових трендів / Л. Г. Руденко, Є. О. Маруняк, І. Г. Черваньов // Укр. геогр. журнал. 2018. № 2. С. 17-25.]
https://doi.org/10.15407/ugz2018.02.017
 
6. Malchykova, D., Pylypenko, I., Davydov, O., Baysha, K., & Omelchenko, N. (2020). Environmental research and natural education priorities: Challenges of globalization and educational reforms in Ukraine. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2020-August (5.2), 725-732. DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2020/5.2/s22.089
https://doi.org/10.5593/sgem2020/5.2/s22.089
 
7. International Charter on Geographical Education. (2016). URL: http://www.igu-cge.org/2016-charter/
 
8. Donert, K. (2007). Aspects of the State of Geography in European higher education. TUNING Geography: a report of findings and outcomes. Liverpool: HERODOT Network Liverpool Hope University Hope Park, 53.
 
9. Concept of geographic education in primary school. (2014). Kyiv, Pedagogìčna dumka, 30. [In Ukrainian]. [Концепція географічної освіти в основній школі. Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки [за заг. ред. авт.: О. М. Топузов, О. Ф. Надтока]. К. : Педагогічна думка, 2014. 30 с.]
 
10. Murphy, A. B. (2007) Geography's Place in Higher Education in the United States. Journal of Geography in Higher Education, 31:1, 121-141, DOI: 10.1080/03098260601033068
https://doi.org/10.1080/03098260601033068
 
11. Solem, M. N., Lee, J., & Schlemper, M. B. (2011). 'Departmental climate and student experiences in geography graduate programs' : Research for enhancing departments and graduate education. Journal of Geography in Higher Education, 35(1), 5-9. URL: https://doi.org/10.1080/03098265.2010.548463
https://doi.org/10.1080/03098265.2010.548463
 
12. Price, S., Davies, P., Farr W., Jewitt, C., Roussos, G. & Sin, G. (2014) Fostering geospatial thinking in science education through a customizable smartphone application. British Journal of Educational Technology 45(1), 160-170. URL: https://doi:10.1111/bjet.12000
https://doi.org/10.1111/bjet.12000
 
13. Boehm, R. G., Solem, M., Zadrozny, J. (2018). The Rise of Powerful Geography. The Social Studies, 109 (2): 125-125.
https://doi.org/10.1080/00377996.2018.1460570
 
14. Solem, M., Stoltman, J., Lane, R., Bourke, T., Chang, C., & Viehrig, K. (2018). An Assessment Framework and Methodology for a Trends in International Geography Assessment Study (TIGAS). Geographical Education, 31: 7-15.
 
15. New Ukrainian school: Conceptual principles of secondary school reform (2016). [In Ukrainian]. [Нова українська школа: Концептуальні засади реформування середньої школи, 2016. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf].
 
16. Council recommendation of 22 May 2018 on key competencies for lifelong learning (Text with EEA relevance) (2018/C 189/01). (2018). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604%2801%29
 
17. Analytical and statistical information on the results of the monitoring study of the implementation of the competence approach in the process of teaching geography in secondary schools of Bilopillia and Krasnopillia districts. (2016). [In Ukrainian]. [Аналітико-статистична інформація про результати проведеного моніторингового дослідження реалізації компетентнісного підходу в процесі викладання географії в загальноосвітніх навчальних закладах Білопільського та Краснопільського районів. [Координатор дослідження: О. Ф. Борисенко] URL: http://www.soippo.edu.ua/index.php/mobilna-storinka-metodista/45-2010-11-24-15-06-39/1405-analitiko-statistichna-informatsiya-pro-rezultati-provedenikh-monitoringovikh-doslidzhen].
 
18. State Standard of Basic Secondary Education (2020). [In Ukrainian]. [Державний стандарт базової середньої освіти. Затверджено постановою КМУ від 30 вересня 2020 р. № 898. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#n16].
 
19. EUROGEO 2019 "Teaching Geography in challenging times." (2019). URL: https://www.eurogeography.eu/conferences/paris-2019/
 
20. Bednarz, S., Heffron, S. & Huynh, N. (2013). A Road Map for 21st Century Geography Education: Geography Education Research. URL: http://gisgeo.org/assets/files/ NGS_RoadMapConcept_GERC_07.pdf
 
21. Geography is for life in every sense of that expression: lifelong, life-sustaining, and life-enhancing: National geography standards index (2012). URL: https://www.nationalgeographic.org/standards/national-geography-standards/
 
22. Boehm, R. G., & Petersen, J. F. (1994). An Elaboration of the Fundamental Themes in Geography. Social Education. 58 (4): 211-218.
 
23. Ida, Y., Yuda, M., Shimura, T., Ike, S., Ohnishi, K., & Oshima, H. (2015). Geography Education in Japan. International Perspectives in Geography (AJG Library). Springer, Tokyo. Vol. 3, 243. DOI: https://doi.org/10.1007/978-4-431-54953-6
https://doi.org/10.1007/978-4-431-54953-6
 
24. Educational Standards in Geography for the Intermediate School Certificate with sample assignments (2014). [Foreword to the 3rd edition W. Gamerith, I. Hemmer, F. Czapek]. Bonn: German Geographical Society, 91.
 
25. Lupatini, M. (2018). Controversies on public space management projects in Geography teaching to educate pupils as dynamic citizens. Volume 51, Issue 4, 653-661. DOI: https://doi.org/10.1111/area.12523
https://doi.org/10.1111/area.12523
 
26. Hofmann, E., & Svobodová, H. (2013). Blending of old and new approaches in geographical education: a case study. Problems of education in the 21st Century, Vol. 53, 51-60.
https://doi.org/10.33225/pec/13.53.51