Єлістратова Л. О., Ходоровський А. Я., Томченко О. В., Лялько В. І., Апостолов О. А., Хижняк А. В. ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ СОЦІОЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ВІД ВІЙНИ В УКРАЇНІ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2022.02.011
Ukr. geogr. z. 2022, No. 2:11-18
Мова публікації: 
English
Повний текст: 
Автори: 

Єлістратова Л. О. – ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі» ІГН НАН України, Київ, Україна,

Апостолов О. А. – ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі» ІГН НАН України, Київ, Україна,

Ходоровський А. Я. – ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі» ІГН НАН України, Київ, Україна,

Хижняк А. В. – ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі» ІГН НАН України, Київ, Україна,

Томченко О. В. – ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі» ІГН НАН України, Київ, Україна,

Лялько В. І. – ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі» ІГН НАН України, Київ, Україна

Резюме: 

Стаття присвячена оцінці економічних втрат України у 2022 році внаслідок збройного конфлікту на основі аналізу даних дистанційного зондування землі. Сьогодні в умовах війни в Україні наростають кризові явища в економічній, соціальній, природній та інших сферах життєдіяльності суспільства. В цих умовах зростає необхідність в об’єктивному оперативному моніторингу й оцінці направленості подібних змін економіки й соціальної сфери життєдіяльності населення. Саме тому метою дослідження обрана оцінка можливостей використання даних тепловізора VIIRS, встановлених на супутнику Suomi NPP про нічне освітлення території для моніторингу соціального-економічного розвитку областей України під час військових дій. Для дослідження були використані дані супутника Suomi NPP за березень 2021 р. (довоєнний період) та 2022 р. (в період військової агресії). Методологічно кількісним показником обрано сумарну інтенсивність освітлення (СІО), а саме сума значень освітленості всіх пікселів по території кожної з областей України. У статті наведено статистичні й ілюстративні результати аналізу нічної освітленості з супутника Suomi NPP/VIIRS адміністративних областей України за березень 2021 та 2022 р. Аналіз отриманих результатів показав, що значення відношення показників нічної освітленості за березень 2021 р. та 2022 р. змінюється в досить широкому інтервалі від 0,84 до 21,2. Новизною проведеного дослідження є вдосконалення на основі використання мате­ріалів із супутника SNPP/VIIRS із більшою просторовою розрізненістю, розробленої раніше методики нічної освітленості та її практичне застосування під час активних військових дій.

Ключові слова: 
супутниковий моніторинг, дистанційне зондування нічного освітлення, сумарна інтенсивність освітлення, територій, VIRSS, військові дії, соціо-економічні наслідки
Сторінки: 
11-18
Література: 
1. Rybalkina, V. E. (ed.) (2012) International Economic Relations: Textbook for Students of Higher Education Studying in Economics. Mosсow. P. 139. [in Russian].  [Международные экономические отношения : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. В. Е. Рыбалкина. 9-е изд., перераб., доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С.139.]
 
 
3. Lyalko, V. I., Аpostolov, A. А., Elistratova, L. A., & Khodorovsky, A. Ya. (2018) The assessment of the social-economic elaboration of Ukraine in independent years within the DMSP/OLS satellite data about the night lighting. Ukrainian Journal of Remote Sensing, 16, 4–12. DOI: https://doi.org/10.36023/ujrs.2018.16.121 [in Ukrainian]. [Лялько В. І., Апостолов О. А., Єлістратова Л. О., Ходоровський А. Я. Оцінка соціально-еконо­мічного розвитку областей України за роки незалежності на підставі даних супутника DMSP/OLS (США) про нічне освітлення території / Український журнал дистанційного зондування Землі, № 16, 2018. С. 4–12. DOI: https://doi.org/10.36023/ujrs.2018.16.121]
 
4. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Report on the human rights situation in Ukraine, 15 November 2014. URL: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/UA/Ukraine_Report_15July2014.pdf
 
5. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Report on the human rights situation in Ukraine. Reporting period: 24 February—26 March 2022. URL: https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/HRMMU_Update_2022-03-26_EN.pdf
 
6. Gorbulin, V. P., Vlasyuka, O. S., Libanova, E. M., & Lyashenko O. M. (ed.) (2015). Donbas and the Crimea: the value of return. Monograph. Kyiv, 474 p. [in Ukrainian].  [Донбас і Крим: ціна повернення : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, Е. М. Лібанової, О. М. Ляшенко. Київ : НІСД. 2015. 474 с.]
 
7. Libanova, E. M. (ed.) (2015). Revival of Donbass: assessment of socio-economic losses and priority areas of public policy: a scientific report. Kyiv, 168 p. URL:  https://iie.org.ua/wp-content/uploads/monografiyi/2015/2015_mono_Strategiya.pdf [in Ukrainian]. [Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики: наукова доповідь / за заг. керівн. Е. М. Лібанової. Київ : Національна Академія Наук України, 2015. 168 с. URL:  https://iie.org.ua/wp-content/uploads/monografiyi/2015/2015_mono_Strategiya.pdf]
 
8. Kolosov, A. M. (2017) Economic blockade of enterprises of the uncontrolled part of Donbas gives its negative consequences. Economic Bulletin of Donbas. 3(49). 4–10. [in Ukrainian]. [Колосов А. М. Економічна блокада підприємств непідконтрольної частини Донбасу дає свої негативні наслідки. Економічний вісник Донбасу. № 3(49), 2017, С. 4–10.]
 
9. Savin, I. Yu., Stathakis, D., & Dokukin, P. A. (2017) Satellite based night lights data as an indicator of general socio-economic development of regions of Russia. Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa. 14(6). 210–221. DOI: https://doi.org/10.21046/2070-7401-2017-14-6-210-221 [in Russian].
[Савин И. Ю., Статакис Д., Докукин П. А. Спутниковые данные о ночной освещенности как индикаторы общего социально-экономического развития регионов России. Современные проблемы дистанционного зонди­рования Земли из космоса. 2017. Т. 14. № 6. С. 210 – 221. DOI:10.21046/2070-7401-2017-14-6-210-221]
 
10. Elvidge, C., Baugh, K., Dietz, J., Bland, T., Sutton, P., & Kroehl H. (1999) Radiance Calibration of DMSP-OLS Low-Light Imaging Data of Human Settlements. Remote Sensing of Environment. V. 68. No. 1. 77–88.
 
11. Fan, J., Ma, T., Zhou, C., Zhou, Y., & Xu, T. (2014) Comparative estimation of urban development in China’s cities using socioeconomic and DMSP/OLS night light data. Remote Sensing. V. 6. No. 8. 7840–7856.
 
12. Gao, B., Huang, Q., He, C., & Ma, Q. (2015) Dynamics of urbanization levels in China from 1992 to 2012: perspective from DMSP/OLS night time light data. Remote Sensing. V. 7. No. 2. 1721–1735.
 
13. Kushnyr, O. V. (2014) Development of methods for determining population density using DMSPOLS night images. Izvestiya Vuzov. Geodesy and aerial photography. No. 1. 66–70 [in Russian]. [Кушнырь О. В. Разработка методики определения плотности населения по ночным снимкам DMSPOLS / Известия ВУЗов. Геодезия и аэрофотосъёмка. 2014, № 1. C. 66–70].
 
14. Elvidge, C., Erwin, E., Baugh, K., Ziskin, D., Tuttle, B., Ghosh, T., & Sutton P. (2009) Overview of DMSP night time lights and future possibilities. Urban Remote Sens. Joint Event. 1–5.
 
15. Lyalko V.I., Elistratova L.A., Apostolov A.A., Khodorovsky A.Ya. (2018). The condition and changes assessment of general socio-economic development of Ukraine between 1992 and 2012 on the basis of spacecraft survey materials DMSP/OLS (USA) about the night lightening of the territory. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. No. 9. 77–86. https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.09.077 [in Ukrainian]. [Лялько В. І., Єлістратова Л. О., Апостолов О. А., Ходоровський А. Я. Оцінка стану та змін загального соціально-економічного розвитку України за період 1992—2012 років на основі використання матеріалів зйомок космічного апарату DMSP/OLS (США) про нічну освітленість території / Доповіді НАН України, 2018. № 9. С. 77–86. https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.09.077]
 
16. Apostolov, O. A., Lyalko, V. I., & Elistratova, L. O. (2018). Use of images of night space photography to estimate changes in the intensity of development of Ukrainian cities during the years of independence. Geographical science and education: from statement to constructivism. Kyiv. 188–190 [in Ukrainian].
[Апостолов О. А., Лялько В. І., Єлістратова Л. О. Використання зображень нічних космозйомок для оцінки змін інтенсивності розвитку міст України за роки незалежності. Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму : Зб. наук. праць. К., 2018. С. 188–190.]
 
17. Lyalko, V. I., Sakhatsky, A. I., Elistratova, L. A., & Аpostolov, A. A. (2017). Application of NPP/VIIRS night satellite images for the assessment of the economic crisis in the east of Ukraine (Donetsk and Luhansk regions). Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. 2. 48–53. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2017.02.048 [in Ukrainian].
[Лялько В. І., Сахацький О. І., Єлістратова Л. О., Апостолов О. А. Використання космічних знімків NPP/VIIRS у нічний час для оцінки економічної кризи на сході України (Донецька та Луганська області) / Вісн. НАН України, 2017. № 2. С. 48–53. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2017.02.048]
 
18. Lyalko V.I., Elistratova L.A., Apostolov A.A. (2017). The estimation of cultivated areas under winter crops by Landsat survey data over the Donetsk region. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., No. 6, pp. 51-57. DOI: https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.06.051 [in Ukrainian].
[Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О.А. Оцінка посівних площ озимих культур за даними космічної зйомки з супутника Landsat на території Донецької області. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2017. № 6. С. 51—57. DOI: https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.06.051]