Максименко Н. В., Балюк С. А., Кучер А. В., Пересадько В. А. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ ДЛЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ

https://doi.org/10.15407/ugz2022.02.019
Ukr. geogr. z. 2022, No. 2:19-31
Мова публікації: 
Ukrainian
Повний текст: 
Автори: 
Максименко Н. В.1, Балюк С. А.2, Кучер А. В.1, Пересадько В. А.1
 
1 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
2 ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»
Резюме: 

Мета роботи — оцінка регіональних відмінностей екосистемних послуг ґрунтів України на основі аналізу основних характеристик ґрунтів в розрізі економічних районів та адміністративних областей. Методи: статистико-аналітичні, картографічні та еколого-економічні. Результати. За статистич­ними даними про характеристики ґрунтів, що містяться в Екологічних паспортах всіх областей України, якими оперують аграрії в областях, для земель сільськогосподарського призначення розроблено карто­графічні твори структури сільськогосподарських угідь України та вмісту в ґрунтах гумусу, легко­гідролізованого азоту, рухомих сполук фосфору та рухомих сполук калію. На основі економічного оцінювання забезпечувальних і регулювальних екосистемних послуг орного шару ґрунтів (30 см) ­сільськогосподарських угідь здійснено економічну оцінку цих послуг для кожної з областей України та створено відповідну карту. Відмінною рисою дослідження є те, що для розрахунків взято реальні господарські показники, оскільки саме вони висвітлюються в Екологічних паспортах. Висновки: середня вартість екосистемних послуг ґрунтів без урахування екосистемного складника в Україні становить 30 549 дол. США/га, при цьому її величина в розрізі регіонів варіює від 18 638 дол. США/га у Північно-­західному економічному районі до 36 110 дол. США/га — у Придніпровському.

Ключові слова: 
soils, humus, light hydrolyzed nitrogen, mobile phosphorus compounds, mobile potassium compounds, arable land, ecosystem services, economic region
Сторінки: 
19-31
Література: 
1. Yatsuk, I. P. (ed.). (2018). Scientific research on monitoring and survey of agricultural lands of Ukraine according to the results of the tenth round (2011–2015). SI “Institute of Soil Protection of Ukraine.” Kyiv. 66 p. [In Ukrainian] [Наукові дослідження з моніторингу та обстеження сільськогосподарських угідь України за результатами Х туру (2011–2015 рр.) / за ред. І. П. Яцука. К. : ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», 2018. 66 с. URL: https://www.iogu.gov.ua/wp-content/uploads/2013/07/2-Моніторинг-compressed.pdf]  
 
2. Zaryshniak, A. S., Balyuk, S. А., Lisovyi, M. V., & Komarysta, A. V. (2012). Balance of humus and nutrients in the soils of Ukraine. Bulletin of Agrarian Science. 1. 28–32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2012_1_5 [In Ukrainian] [Заришняк А. С., Балюк С. А., Лісовий М. В., Комариста А. В. Баланс гумусу і поживних речовин у ґрунтах України. Вісник аграрної науки. 2012. № 1. С. 28–32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2012_1_5]
 
3. Kucher, A.V. Strategic directions of low-carbon land use as a guarantee of resistance to climate change. Monograph. Kharkiv: FOP Brovin O.V., 2019. 202 p. [Кучер А. В. Стратегічні напрями розвитку низьковуглецевого землекористування як запоруки стійкості до змін клімату : моногр. Харків: ФОП Бровін О. В., 2019. 202 с. URL : https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22016.38400]
 
4. Maksymenko, N. V.,  & Porohnyak, O. V. (2015). Prospects for the development of landscape planning as a means to optimize the functioning of agroecosystems. Man and the environment. Problems of neoecology: Scientific Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Issue 3–4. 21–27. [In Ukrainian] [Максименко Н. В., Порохняк О. В. Перспективи розвитку ландшафтного планування як засобу для оптимізації функціонування агроекосистем. Людина та довкілля. Проблеми неоекології : науковий журнал Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2015. № 3–4. С. 21–27. URL: https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/5550/5103]
 
5. Ecological passport of Vinnytsia region for 2019. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources: website. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Вінницька.doc (addressed on 26.12.2020). [Екологічний паспорт Вінницької області за 2019 рік. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів : веб-сайт. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Вінницька.doc (дата звернення: 26.12.2020).] 
 
6. Ecological passport of Volun region for 2019. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources: website. Volyn State Regional Administration : website URL: https://voladm.gov.ua/article/ekologichniy-pasport-volinskoyi-oblasti-za-2019-rik/  (addressed on: 26.12.2020)  [Екологічний паспорт Волинської області за 2019 рік. Волинська державна обласна адміністрація : веб-сайт. URL: https://voladm.gov.ua/article/ekologichniy-pasport-volinskoyi-oblasti-za-2019-rik/ (дата звернення: 26.12.2020).]
 
7. Ecological passport of Dnipropetrovsk region for 2019. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources: websiteURL: https://adm.dp.gov.ua/pro-oblast/ekologiya-pro-oblast/ekologiya   (addressed on: 26.12.2020). [Екологічний паспорт Дніпропетровської області за 2019 рік. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів : веб-сайт. URL: https://adm.dp.gov.ua/pro-oblast/ekologiya-pro-oblast/ekologiya (дата звернення: 26.12.2020).]
 
8. Ecological passport of Zhutomyr region for 2019. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources: website. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Житомирська.pdf (addressed on: 26.12.2020) [Екологічний паспорт Житомирської області за 2019 рік. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів : веб-сайт. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Житомирська.pdf (дата звернення: 26.12.2020).] 
 
9. Ecological passport of Zakarpattia region for 2019. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources: website URL: https://ecozakarpat.gov.ua/?page_id=308  (addressed on: 26.12.2020) [Екологічний паспорт Закарпатської області за 2019 рік. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів : веб-сайт. URL: https://ecozakarpat.gov.ua/?page_id=308  (дата звернення: 26.12.2020). ]
 
10. Ecological passport of Zaporizhia region for 2019. Zaporizhzhia regional state administration: website. Zaporizhia Regional State Administration website URL: https://www.zoda.gov.ua/article/2509/ekologichniy-pasport-zaporizkoji-oblasti-za-2019-rik.html (addressed on: 26.12.2020) [Екологічний паспорт Запорізької області за 2019 рік. Запорізька обласна державна адміністрація : веб-сайт. URL: https://www.zoda.gov.ua/article/2509/ekologichniy-pasport-zaporizkoji-oblasti-za-2019-rik.html  (дата звернення: 26.12.2020). ]
 
11. Ecological passport of Ivano-Frankivsk region for 2019. Ivano-Frankivsk Regional State Administration: website. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Івано-Франківська.pdf (addressed on: 26.12.2020) [Екологічний паспорт Івано-Франківської області за 2019 рік. Івано-Франківська державна обласна адміністрація : веб-сайт. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Івано-Франківська.pdf (дата звернення: 26.12.2020).] 
 
12. Ecological passport of Kyiv region for 2019. Department of Environment and Natural Resources of Kyiv Region: website. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Київська.docx (addressed on: 26.12.2020) [Екологічний паспорт Київської області за 2019 рік. Департамент довкілля та природних ресурсів Київської області : веб-сайт. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Київська.docx (дата звернення: 26.12.2020).]
 
13. Ecological passport of Kirovohrad region for 2019. Department of Ecology, Natural Resources and Fuel and Energy Complex of Kirovohrad State Regional Administration: website. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Кіровоградська.pdf  (addressed on: 26.12.2020) [Екологічний паспорт Кіровоградської області за 2019 рік. Департамент екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської державної обласної адміністрації : веб-сайт. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Кіровоградська.pdf  (дата звернення: 26.12.2020). ]
 
14. Ecological passport of Luhansk region for 2019. Department of Ecology and Natural Resources of Luhansk Regional State Administration: website. URL: http://www.eco-lugansk.gov.ua/2013-12-12-00-50-06-3/2013-12-12-00-50-06-9  (addressed on: 26.12.2020) [Екологічний паспорт Луганської області за 2019 рік. Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації : веб-сайт. URL: http://www.eco-lugansk.gov.ua/2013-12-12-00-50-06-3/2013-12-12-00-50-06-9  (дата звернення: 26.12.2020). ]
 
15. Ecological passport of Lviv region for 2019. Department of Ecology and Natural Resources of Lviv Regional State Administration: website. URL: https://deplv.gov.ua/ekologichnyj-pasport (addressed on: 26.12.2020) [Екологічний паспорт Львівської області за 2019 рік. Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації : веб-сайт. URL: https://deplv.gov.ua/ekologichnyj-pasport (дата звернення: 26.12.2020). ]
 
16. Ecological passport of Mykolaiv region for 2019. Department of Ecology and Natural Resources of Mykolaiv Regional State Administration: website. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Миколаївська.pdf (addressed on: 26.12.2020) [Екологічний паспорт Миколаївської області за 2019 рік. Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації : веб-сайт. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Миколаївська.pdf (дата звернення: 26.12.2020). ] 
 
17. Ecological passport of Odessa region for 2019. Odessa Regional State Administration: website URL: https://oda.odessa.gov.ua/odeshhyna/pro-odeshhynu/pasport-oblasti  (addressed on: 26.12.2020) [Екологічний паспорт Одеської області за 2019 рік. Одеська обласна державна адміністрація : веб-сайт. URL: https://oda.odessa.gov.ua/odeshhyna/pro-odeshhynu/pasport-oblasti  (дата звернення: 26.12.2020). ]
 
18. Ecological passport of Poltava region for 2019. Poltava Regional State Administration: website. URL: https://central-ua.tv/news/45341/   (addressed on: 26.12.2020) [Екологічний паспорт Полтавської області за 2019 рік. Полтавська обласна державна адміністрація : веб-сайт. URL: https://central-ua.tv/news/45341/   (дата звернення: 26.12.2020). ]
 
19. Ecological passport of Rivne region for 2019. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources: website. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Рівненська.doc (addressed on: 26.12.2020) [Екологічний паспорт Рівненської області за 2019 рік. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів : веб-сайт. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Рівненська.doc (дата звернення: 26.12.2020). ]
 
20. Ecological passport of Sumy region for 2019. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources: website. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Сумська.pdf (addressed on: 26.12.2020)  [Екологічний паспорт Сумської області за 2019 рік. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів : веб-сайт. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Сумська.pdf  (дата звернення: 26.12.2020).] 
 
21. Ecological passport of Ternopil region for 2019. Department of Ecology and Natural Resources of Ternopil State Regional Administration: website. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Тернопільська.pdf (addressed on: 26.12.2020) [Екологічний паспорт Тернопільської області за 2019 рік. Управління екології та природних ресурсів Тернопільської державної обласної адміністрації : веб-сайт. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Тернопільська.pdf (дата звернення: 26.12.2020). ]
 
22. Ecological passport of Kharkiv region for 2019. Kharkiv  State Regional Administration: website. URL: https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pid... (addressed on: 26.12.2020) [Екологічний паспорт Харківської області за 2019 рік. Харківська обласна державна адміністрація : веб-сайт. URL: https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pid... (дата звернення: 26.12.2020). ]
 
23. Ecological passport of Kherson region for 2019. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources: website. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Херсонська.pdf (addressed on: 26.12.2020) [Екологічний паспорт Херсонської області за 2019 рік. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів : веб-сайт. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Херсонська.pdf (дата звернення: 26.12.2020).]   
 
24.  Ecological passport of Khmelnytsky region for 2019. Khmelnytsky Regional State Administration: website. URL: https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=7157  (addressed on: 26.12.2020) [Екологічний паспорт Хмельницької області за 2019 рік. Хмельницька обласна державна адміністрація : веб-сайт. URL: https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=7157  (дата звернення: 26.12.2020).]
 
25. Ecological passport of Cherkasy region for 2019. Cherkasy Regional State Administration: website. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Черкаська.pdf  (addressed on: 26.12.2020) [Екологічний паспорт Черкаської області за 2019 рік. Черкаська обласна державна адміністрація : веб-сайт. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Черкаська.pdf (дата звернення: 26.12.2020).]    
 
26. Ecological passport of Chernivtsi region for 2019. Chernivtsi Regional State Administration: website. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Чернівецька.docx  (addressed on: 26.12.2020) [Екологічний паспорт Чернівецької області за 2019 рік. Чернівецька обласна державна адміністрація : веб-сайт. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Чернівецька.docx (дата звернення: 26.12.2020). ] 
 
27.  Ecological passport of Chernihiv region for 2019. Department of  ecology and natural resources of Chernihiv Regional State Administration: website. URL: http://eco.cg.gov.ua/index.php?id=15800&tp=1&pg (addressed on: 26.12.2020) [Екологічний паспорт Чернігівської області за 2019 рік. Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації : веб-сайт. URL: http://eco.cg.gov.ua/index.php?id=15800&tp=1&pg   (дата звернення: 26.12.2020).]
 
28.  Maslyak, P.O., & Shishchenko,  P. G. (2000). Geography of Ukraine. Trial textbook.  Kyiv. Zodiac-ECO. 432 p. [Масляк П. О., Шищенко П. Г. Географія України. Пробний підручник. К.: Зодіак-ЕКО, 2000. 432 с.]
 
29. Maksymenko, N.V. (2016). Landscape and ecological planning as a basis for management decisions on the provision of ecosystem services. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: Geology. Geography. Ecology. Issue 45.
153–158. [In Ukrainian] [Максименко Н. В. Ландшафтно-екологічне планування як підґрунтя управлінських рішень про надання екосистемних послуг. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Геологія. Географія. Екологія. 2016. Вип. 45. С. 153–158. URL: https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/8192]
 
30. Balyuk, S. A., Kucher,  A. V., & Maksymenko, N. V. (2021). Soil resources of Ukraine: state, problems and strategy of sustainable management. Ukr. Geogr. Ž. 2. 3-11. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.02.003 [In Ukrainian] [Балюк С. А., Кучер А. В., Максименко Н. В. Ґрунтові ресурси України: стан, проблеми і стратегія сталого управління. Укр. геогр. журн. 2021. № 2. С. 3–11. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.02.003 ]