Руденко Л. Г., Бочковська А. І., Лейберюк О. М. КАРТОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2022.02.032
Ukr. geogr. z. 2022, No. 2:32-45
Мова публікації: 
Ukrainian
Повний текст: 
Автори: 

Руденко Л. Г. – Інститут географії НАН України, Київ,

Бочковська А. І. – Інститут географії НАН України, Київ,

Лейберюк О. М. – Інститут географії НАН України, Київ

Резюме: 
Метою цього дослідження є представлення результатів оцінювання зрізу історичних змін міської мережі України з урахуванням їхнього впливу на регіональний розвиток України (починаючи з 1897 і завершуючи 2021 р.). За вказаний період відбулись істотні зміни в кількості міст: 207 (1897 р., людність — 4 043 527 осіб), 461 (2021 р., людність — 27 014 238 осіб). Дослідження спирається на матеріали переписів населення 1897, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2001 та статистичні дані 2021 р., а також аналіз змін міської мережі.
 
Дослідження історії формування міської мережі України відбувається в різних наукових напрямах — історії, географії, економіки, демографії, соціології, містобудуванні, архітектурі тощо. Ця робота спрямована на виявлення просторових закономірностей і особливостей формування міської поселенської мережі за темпами та напрямами її розвитку й трансформації.
 
За показниками формування міських мереж Україну відносить до держав із давньою історією міського розвитку. Ще до виникнення першої держави на території сучасної України–Русі тут існувало чимало міст, а перші протоміста виявлено в розкопках трипільської культури. Перші міські поселення західного типу було засновано внаслідок греко-римської колонізації південного та південно-східного узбережжя Криму та в північному (континентальному) Причорномор’ї. У середньорічній Європі Русь називали державою «градів». Є дані, що на час об’єднання слов’янських племен у державу на території Русі вже існувало до 250 поселень, які навіть за сучасними критеріями відповідали статусу міста. Звичайно зведених достовірних даних про територію, людність та інші демографічні характеристики цих поселень чи не існує, чи ще не знайдено, тому дослідники послуговуються оціночними показниками.

 

Ключові слова: 
urban development, census, cartographic analysis, the population of urban settlements
Сторінки: 
32-45
Література: 
1. Kubiyovych, V. M. (1937). Atlas of Ukraine and adjacent lands. Lviv. [In Ukrainian].  [Кубійович В. М. Атляс України й сумежних країв. Львів, 1937. 113 с.]
 
2. Rudenko, L. H. (ed.) (2007). National Atlas of Ukraine. Kyiv: DNVP Cartographia. [In Ukrainian].  [Руденко Л. Г. Національний атлас України. Київ, 2007. 440 с.]
 
3. Rudenko, L. H. (1975). Distribution of the population of the Ukrainian SSR: based on the 1970 census / Department. cartography Sect. Geography of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Kyiv. [In Russian].  [Украина. Население: по материалам переписи 1970 г. / Отд. картографии Сект. географии АН УССР. Авт. Л. Г. Руденко. 1:750 000. Киев, 1975]
 
4. Distribution of the population of the USSR. GUGK. Moscow, 1977. [In Russian].  [Размещение населения СССР. ГУГК. Москва, 1977]
 
5. Atlas of the USSR. Moscow, 1985. [In Russian].  [Атлас СССР. Москва, 1985. 188 с.]
 
6. Ukraine in Maps. (2008). Institute of Geography of NASU, Geographical Research Institute Hungrian Academy of Sciences.  Kyiv-Budapest.  147 p.
 
7. Plokhii, S. (2016). Gate of Europe. History of Ukraine from the Scythian wars to independence / Translated from English. R. Klochko. Kharkiv. [In Ukrainian].  [Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності / Пер. з англ. Р. Клочко. Харків, 2016. 496 с.]
 
8. Nikolayets, Yu. O. (2012). Settlement structure of the population of Donbass: (ethnopolitical aspect of dynamics). Kyiv. [In Ukrainian].  [Ніколаєць Ю. О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки) / Наук. ред.: Панчук М. І. Київ, 2012. 188 с.]
 
9. Mazurok, O. S. (2012). Cities of Eastern Galicia, Northern Bukovina and Transcarpathia in the second half of the XIX—early XX centuries (1848–1918). Ethnosocial and economic aspects. Vol. 1: Ethnosocial development of cities. Uzhhorod. [In Ukrainian].  [Мазурок О. С. Міста Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття у другій половині ХІХ — на початку ХХ століть (1848–1918 рр.). Етносоціальний та економічний аспекти. Т. 1 : Етносоціальний розвиток міст — Ужгород, 2012. 687 с.]
 
10. Settlements of the Russian Empire with 500 or more inhabitants, indicating the total available population and the number of inhabitants of the predominant religions, according to the first general census of 1897. St. Petersburg. 1905. [In Russian].  [Населенные места Российской империи в 500 и более жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жителей преобладающих вероисповеданий, по данным первой всеобщей переписи населения 1897 г. Санкт-Петербург: типография «Общественная польза», 1905. 120 с.]
 
11. Khomenko, A. (1927). Population of Ukraine 1897–1927. Central Statistical Office of the USSR. Kharkiv. [In Ukrainian].  [Хоменко А. Населення України 1897–1927 рр. Центральне статистичне управління УСРР. Харків, 1927. 79 с.]
 
12. Ivchenko, A. (2010). Small towns of Ukraine. Directory of SPE “Cartography.” Kyiv. [In Ukrainian].  [Івченко Андрій. Містечка України. Довідник НВП «Картографія». Київ, 2010. 184 с.]
 
13. Eberkhard, P. (2006). Changes in the national structure of the population of Ukraine in the XX century. Translated by A. Vovk. Warsaw. [In Ukrainian].  [Еберхард П. Зміни національної структури населення України в XX ст. / Переклад А. Вовк. Варшава, 2006. 249 с.]
 
14. Hladun, O. M., Kulyk, N. V., & Rudnytskyi, O. P. (2018). Ukraine, State: Number, composition and movement of the population. Encyclopedia of the History of Ukraine: Ukraine—Ukrainians. Book 1. Kyiv. [In Ukrainian].  [Гладун О. М, Кулик Н. В., Рудницький О. П. Україна, Держава: Чисельність, склад і рух населення. Енциклопедія історії України: Україна — українці Кн.1. Київ, 2018. 608 с.]
 
15. Kubiiovych, V., & Kuzelia Z. (ed.) (1949–52). Encyclopedia of Ukrainian Studies: in 2 volumes. Munich, New York. [In Ukrainian].  [Енциклопедія українознавства: в 2 т. / Ред. В. Кубійович, З. Кузеля. Мюнхен, Нью-Йорк, 1949–52. 1230 с.]
 
16. Vermenich, Ya. V. (2003). Administrative-territorial structure of Ukrainian lands. Encyclopedia of the History of Ukraine: Vol. 1: A-B. Ed.: Smoliy A.V. et al. NAS of Ukraine. Institute of History of Ukraine. Kyiv. [In Ukrainian].  [Верменич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій українських земель. Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В. Редкол.: В. А. Смолій та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ, 2003. 688 с.]
 
17. All-Union Census of Population 1926. Vol. XII. Ukrainian Socialist Soviet Republic Right-Bank Sub-District, Left-Bank Sub-District. CSB of the USSR. Moscow, 1928. [In Ukrainian].  [Всесоюзний перепис людності 1926. Т.XII. Украинская Социалистическая Советская республика Правобережный подрайон, Левобережный подрайон. ЦСУ СССР. Москва, 1928.]
 
18. All-Union Census of Population 1926. Vol. XI. Ukrainian Socialist Soviet Republic: Steppe, Dnieper Industrial Subdistrict, Mining Subdistrict of the Central Statistical Bureau of the USSR Moscow, 1929. [In Ukrainian].  [Всесоюзний перепис людності 1926. Т. XI. Українська Соціялістична Радянська Республіка: Степ, Дніпрянський промисловий підрайон, Гірничий підрайон ЦСУ СРСР Москва, 1929 р.]
 
19. All-Union Census of Population 1926 Ukrainian Socialist Soviet Republic, results of the republic. Polissya. CSB of the USSR Moscow, 1929. [In Ukrainian].  [Всесоюзний перепис людності 1926 Українська Соціялістична Радянська Республіка, підсумки по республіці. Полісся. ЦСУ СРСР Москва, 1929 р.]
 
20. Boiko-Boichuk, O. V. (2007). World trends in urban development: international experience. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2007-2. [In Ukrainian].  [Бойко-Бойчук О. В. Світові тенденції розвитку розвитку міст: міжнародний досвід. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2007-2.]
 
21. Bochkovska, A. I., & Rudenko, L. H. (2015). Maps of the National Atlas as an information base for studying the formation of the population. Ukr. Geogr. Ž., 2, 3–9. [In Ukrainian].  [Бочковська А. І., Руденко Л. Г. Карти Національного атласу як інформаційна база для дослідження формування чисельності населення // Укр. геогр. журн. 2015, № 2. C. 3–9. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2014.02.003]
 
22. Melikhova, T. L. (2017). Big cities in the industrial age. Economy and Society, No. 9. [In Ukrainian].  [Меліхова Т. Л. Великі міста в індустріальну епоху // Економіка і суспільство 2017, № 9.]
 
23. The population of the USSR on January 17, 1939: by districts, district centers, cities, working-class settlements and large rural settlements. (1941). Moscow. 226 p. [In Russian].  [Численность населения СССР на 17 января 1939 г.: по районам, районным центрам, городам, рабочим поселкам и крупным сельским населенным пунктам. Москва, 1941. 266 с.]
 
24. All-Union census of 1926. Vol. XI: Ukrainian Socialist Soviet Republic. Results for the Republic. Polissya: Nationality, Native Language, Age, Literacy. Moscow: Edition of the CSB of the USSR, 1929. [In Ukrainian].  [Всесоюзний перепис людности 1926 року. Том XI: Українська Соціялістична Радянська Республіка. Підсумки по Республіці. Полісся: Національність, Рідна Мова, Вік, Письменність. Москва: Видання ЦСУ Союзу РСР, 1929. 210 с.]
 
25. Vovchuk, Ya. (2013). The main trends in the development of small and medium-sized cities in the west. Europe: experience for Ukraine. Current issues of international relations and foreign policy of the world. International scientific practice conf. Lutsk. [In Ukrainian].  [Вовчук Я. Основні тенденції розвитку малих і середніх міст Зх. Європи: досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу. Міжнародна науково-практ. конф. Луцьк, 2013.]