Лісовський С. А. УКРАЇНА ЯК ДОНОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОСІЇ ТА СРСР

https://doi.org/10.15407/ugz2022.02.053
Ukr. geogr. z. 2022, No. 2:53-64
Мова публікації: 
Ukrainian
Повний текст: 
Автори: 

Лісовський С. А. – Інститут географії НАН України, Київ

Резюме: 
Метою дослідження є з’ясування ролі України як донора в забезпеченні розвитку росії та колишнього радянського союзу, доказ постійного від’ємного для України руху ресурсів між нею і союзним центром, виявлення наслідків такого нееквівалентного обміну для населення, господарства і природи країни. На основі аналізу статистичних джерел, серед яких значну частину складають енциклопедичні видання, статистичні довідники, матеріали з’їздів комуністичної партії срср та інші джерела радянського періоду, які важко запідозрити в подачі вигідної для України статистики та симпатії до неї, доведено унікальну роль нашої країни в утриманні й розвитку росії та більшовицької імперії загалом. Значна увага надана аналізу ролі України як житниці всього срср та оцінці масштабів традиційного грабунку українського зерна й іншої сільськогосподарської продукції, який тривав протягом усього часу перебування в радянському союзі та російській імперії, і який зараз, як і впродовж сотень років, відкрито здійснює російський агресор на тимчасово окупованих українських землях. Наукова новизна статті полягає у комплексному аналізі економічних, соціальних та екологічних наслідків довготривалої експлуатації інтегрального потенціалу розвитку України.
Ключові слова: 
Ukraine, exploitation of Ukraine’s resources by russia, depletion of development potential
Сторінки: 
53-64
Література: 
1. Volobuev, M. S. (2013). To the problem of the Ukrainian economy. URL: https://vpered.wordpress.com/2013/02/04/volobuev-ukrainian-economy/ [In Ukrainian].  [Волобуєв М. С. До проблеми української економіки. URL: https://vpered.wordpress.com/2013/02/04/volobuev-ukrainian-economy/].
 
2. Vobliy, K. G. (1930). Economic geography of the USSR. Kharkiv-Kyiv [In Ukrainian].  [Воблий К. Г. Економічна географія УРСР. Харків-Київ, 1930].
 
3. Gorkina, L., & Dovbenko, M. (2011). Chronicler and theorist of Ukrainian economy. On the occasion of the 90th anniversary of a foreign member of the National Academy of Sciences of Ukraine I.-S. Koropetsky Visn. NAS of Ukraine. No. 8 [In Ukrainian].  [Горкіна Л., Довбенко М. Літописець і теоретик економіки України. З нагоди 90-річчя іноземного члена НАН України І.-С. Коропецького. Вісн. НАН України. 2011. № 8].
 
4. Koropetsky, I.-S. (1998). Something about the past, recent past and present of the Ukrainian economy. Kyiv. Lybid. P. 240. [In Ukrainian].  [Коропецький I.-С. Дещо про минуле, недавнє минуле та сучасне української економіки. Київ. Либідь. 1998. С. 240].
 
5. Koropetsky, I.-S. (2003). About Ukraine, economy and about yourself [Text]. Kyiv. Dnipro. P. 49. [In Ukrainian]. [Коропецький І.-С. Про Україну, економіку і про себе [Текст]. Київ: Дніпро. 2003. С. 49].
 
6. Lisovsky, S.A., & Lisovska, O. L. (2018). Historical factors of formation of threats in the field of economic and ecological security as challenges of Ukraine’s transition to sustainable development. Sustainable development of the XXI century: management, technologies, models. Discussions 2018: Collective monograph. Kyiv. P. 620 [In Ukrainian].  [Лісовський С. А., Лісовська О. Л. Історичні чинники формування загроз у сфері економічної та екологічної безпеки як виклики переходу України до сталого розвитку // Сталий розвиток ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: Колективна монографія. Київ. 2018. С. 620].
 
7. Marinich, A. M. (1969). Soviet Union. Geographer. Description in 22 volumes. Ukraine. General review. Rev. ed. moskva: Thought. P. 119 [In Russian].  [Маринич А.М. Советский Союз. Географ. Опис. в 22 т. Украина. Общий обзор. / Отв. ред. москва. Мысль. 1969. С. 119].
 
8. Chugunov, I. (2001). The budget of Ukraine as part of the budget system of Russia in the late nineteenth—early twentieth century. Ukraine economy. 11. 78–84. [In Ukrainian].  [Чугунов І. Бюджет України у складі бюджетної системи Росії в кінці ХІХ — на початку ХХ ст. // Економіка України. 2001. № 11. С. 78–84].
 
9. Trotsky, L. Without Ukrainian coal, iron, ore, bread, salt, the Black Sea, Russia cannot exist, it will suffocate URL: https://fakty.ua/237004-lev-trockij-bez-ukrainskogo-uglya-zheleza-rudy-hleba-soli-chernogo-morya-ros... [In Russian].  [Троцкий Л. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли, Черного моря Россия существовать не может, она задохнется URL. https://fakty.ua/237004-lev-trockij-bez-ukrainskogo-uglya-zheleza-rudy-hleba-soli-chernogo-morya-ros....
 
10. Skrypnyk, O. (2015). Bolshevik Russia against the Ukrainian state. Deja vu effect (1917–2014) March 20. URL: https://m.day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/bilshovycka-rosiya-proty-ukrayinskoyi-derzhavy [In Ukrainian].  [Скрипник О. Більшовицька Росія проти Української держави. Ефект дежавю (1917–2014) День 20 березня 2015. URL: https://m.day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/bilshovycka-rosiya-proty-ukrayinskoyi-derzhavy].
 
11. Sergiychuk, V. (2022). Voice of Ukraine. March 24. [In Ukrainian].  [Сергійчук В. Голос України. 24 березня 2022. URL: http://www.golos.com.ua/article/357735].
 
12. Russian blackmail with Ukrainian bread. Ukrainian world. May 16. (2022). URL: https://ukrsvit1.com.ua/liudy/suspilstvo-pravo-lad/rosijskyj-shantazh-ukrainskym-khlibom.html [In Ukrainian].  [Російський шантаж українським хлібом. Український світ. 16 травня 2022. URL: https://ukrsvit1.com.ua/liudy/suspilstvo-pravo-lad/rosijskyj-shantazh-ukrainskym-khlibom.html]
 
13. Achievements of Soviet Ukraine in forty years. Statistical collection. (1957). Kyiv. State Statistical Publishing House. [In Ukrainian].  [Досягнення Радянської України за сорок років. Статистичний збірник. Київ. Державне статистичне видавництво. 1957].
 
14. Ukraine and Ukrainians in the post-imperial era (1917–1939). (2021). National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of History of Ukraine. Kyiv. Academic Periodicals. P. 620. 124. (Ukraine. Essays on history) [In Ukrainian].  [Україна й українці в постімперську добу (1917–1939) / НАН України, Ін-т історії України. Київ: Академперіодика. 2021. 620 с. 124 с. іл. (Україна. Нариси історії)].
 
15. Sobolev, Yu. (2011). Soviet heritage of Ukraine: national question. ZN No. 29. URL: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/radyanska_spadschina_ukrayini_natsionalne_pitannya.html [In Ukrainian].  [Соболєв Ю. Радянська спадщина України: національне питання // ЗН № 29. 2011. URL. https://zn.ua/ukr/SOCIUM/radyanska_spadschina_ukrayini_natsionalne_pitannya.html].
 
16. Lysyak-Rudnytsky, I. (1994). Historical essays. Vol. 2. Kyiv. 297 [In Ukrainian].  [Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т. 2. Київ. 1994. С. 297].
 
17. Ioffe, B. (1988). We and the planet. Facts and figures. 7th edition, ext. moskva: Politvydav. 256 p. [In Russian].  [Іоффе Б. Ми і планета. Цифри і факти. 7-ме вид, доп. москва. Політвидав. 1988. С. 256].
 
18. Encyclopedia of the National Economy of the Ukrainian SSR. (1970). Vol. 2. Kyiv. Main edition of the Ukrainian Soviet Encyclopedia. 596 [In Ukrainian].  [Енциклопедія народного господарства Української РСР. Т. 2. Київ. Головна редакція Української Радянської Енциклопедії. 1970. С. 596]
 
19. Ukraine in the epicenter of the confrontation of world systems (1939–1990). (2021). NAS of Ukraine. Institute of History of Ukraine. Kyiv: Academic Periodicals. 544. P. 96 (Ukraine. Essays on history) [In Ukrainian].  [Україна в епіцентрі протистояння світових систем (1939–1990) / НАН України. Ін-т історії України. Київ: Академперіодика. 2021. 544. C. 96 с. іл. (Україна. Нариси історії)].
 
20. Fuel and energy complex of Ukraine in the context of global energy transformations. (2004). Kyiv. Ukrainian encyclopedic knowledge. P. 468 [In Ukrainian].  [Паливно-енергетичний комплекс України в контексті глобальних енергетичних перетворень. Київ. Українські енциклопедичні знання. 2004. С. 468]
 
21. Fuel and energy resources of Ukraine. Statistical collection. (2006). Kyiv. Derzhkomstat. [In Ukrainian].  [Паливно-енергетичні ресурси України. Статистичний збірник. Київ. Держкомстат. 2006].
 
22. Achievements of Soviet Ukraine in forty years. Statistical collection. (1957). State Statistical Publishing House. Kyiv. [In Ukrainian].  [Досягнення Радянської України за сорок років. Статистичний збірник. К. Державне статистичне видавництво. 1957].
 
23. Report of the Central Committee of the Communist Party of Ukraine to the XXVII Congress of the Communist Party of Ukraine. (1986). Kyiv. Politizdat of Ukraine. P. 80 [In Russian].  [Отчет Центрального Комитета компартии Украины XXVII съезду коммунистической партии Украины. Київ. Политиздат Украины. 1986. С. 80].
 
24. Vrublevsky, V. K. (1993). Volodymyr Shcherbitsky: Truth and Wisdom. Memorial notes. Kyiv. Firm “Dovira.” P. 254 [In Russian].  [Врублевский В. К. Володимир Щербицький: правда і вимисли. Нотатки помічника. Київ. Фірма «Довіра». 1993. С. 254].
 
25. Lisovsky, S. A. (2009). Society and nature: balance of interests in Ukraine. Kyiv. P. 300. [In Ukrainian].  [Лісовський С. А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України. Київ. 2009. С. 300].