Борисенко В., Борисенко М. НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНЦІВ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЯВУ)

https://doi.org/10.15407/ugz2022.02.073
Ukr. geogr. z. 2022, No. 2:73-81
Мова публікації: 
Ukrainian
Повний текст: 
Автори: 

Борисенко В., Борисенко М. –  Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського НАН України, Київ;  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

 
Резюме: 

У статті порушуються проблеми фіксації і збереження об’єктів та явищ, що відносяться до нематеріальної культурної спадщини України. Розкрито історію картографування етнокультурних пам’яток, особливо у сфері духовної культури. Аналізується досвід популяризації об’єктів нематеріальної спадщини, концепції і підходи до побутування живої традиції, розроблені вченими Інституту географії НАН України. Звертається увага на такі моменті як ідеологічний тиск на звичаєво-обрядову культуру українців за роки тоталітарного режиму, на небезпеку поширення псевдо фольклорних явищ, на необхідність створення електронної бази даних об’єктів нематеріальної культурної спадщини. Висвітлюються питання регіональних проявів побутування давньої і живої практики звичаєвої культури і потреба чіткіше обґрунтувати критерії відбору з метою внесення до національного переліку традицій, свят та обрядів, ремесла та промислів, пам’яток музичної і пісенної традиції.

Ключові слова: 
intangible cultural heritage, Ukrainians, customs, rituals, worldview, spirituality, music and song monuments
Сторінки: 
73-81
Література: 
1. Kalakura, Ya., Rafalskyi, O., & Yuriy, M. (2017). A Mental Dimension of the Ukrainian Civilization. Kyiv. 517 [in Ukrainian].  [Калакура Я. С. Рафальський О. О., Юрій М. Ф. Ментальний вимір української цивілізації. Київ, 2017.  С. 517.]
 
2. Rudenko, L. (ed.). (2020). Methodology and Practice of Assessing the Territory of Ukraine for Conservation. Kyiv. 3 [in Ukrainian].  [Методологія і практика оцінювання території України для заповідування. За ред., Академіка НАН України Л. Г. Руденка. Київ, 2020.  С. 3.]
 
3. A Programme for Ethnographic Description of the Governorates Subject to the Kyiv Educational District. (1854). Proceedings of the Commission for Describing the Kyiv Educational District.  Kyiv, vol. 3, IV–V [in Russian].  [Программа для этнографическаго описанія губерній Кіевскаго учебнаго округа. / Труды Комиссіи для описанія Кіевскаго учебнаго округа. ​Т. 3. Кіевъ, 1854. С. IV–V.]
 
4. Kovalivskyi, A. (1927). Cartographic Method in Ethnology. Scientific Collection of the Kharkiv Research Department of the History of Ukrainian Culture. Kharkiv, 7, 53–61 [in Ukrainian].  [Ковалівський А. П. Картографічний метод в етнології / Науковий збірник Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури. Ч. 7. 1927. С. 53–61.]
 
5. Tokarev, S. (1966). Problems of Compiling the European Historical and Ethnographic Atlas. Soviet Ethnography, 5, 7 [in Russian].  [Токарев С. А. Проблемы  составления Европейского историко-этнографического атласа. / Советская этно­графия. 1966. № 5. С. 7.]
 
6. Naulko, V. (1967). On the Methodology of Mapping the Regional Historical and Ethnographic Atlas of Ukraine, Belarus, and Moldova. Folk Art and Ethnography, 3, 17 [in Ukrainian].  [Наулко В. І. Про методику картографування регіонального історико-етнографічного атласу України, Білорусії та Молдавії. / Народна творчість та етнографія.1967. № 3. С. 17.]
 
7. Horlenko, V., Boyko, I., & Kunytskyi, O. (1971). Folk Agricultural Machinery of the Ukrainians. Kyiv, 163 p. [in Ukrainian].  [Горленко В. Ф., Бойко І. Д., Куницький О. С. Народна землеробська техніка українців. Київ, 1971. 163 с.]
 
8. Kosmina, T. (1980). Rural Abodes in Podillia (Late XIXth through XXth Centuries. A Historical and Ethnographic Study. Kyiv, 190 p. [in Ukrainian].  [Косміна Т. В. Сільське житло Поділля. Кінець ХІХ—ХХ ст. Історико-етнографічне дослідження. Київ, 1980. 190 с.]
 
9. Havryliuk, N. (1981). Mapping the Phenomena of Spiritual Culture: Based on the Materials of the Ukrainians’ Maternity Rites. Kyiv, 279 p. [in Russian].  [Гаврилюк Н. К. Картографирование явлений духовной культуры: по материалам родильной обрядности украинцев. Киев, 1981. 279 с.]
 
10. Skrypnyk, H. (ed.-in-chief). (2016–2021). An Ethnographic Image of Modern Ukraine: A Corpus of Expeditionary Materials of Folklore and Ethnographic Studies in 12 Volumes. Kyiv [in Ukrainian].  [Етнографічний образ України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів у 12 т.  Відп. ред. Г. А.Скрипник. НАН України. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2016–2021.]
 
11. Rudenko, L., Bochkovska, A., Zapadniuk, S., & Polyvach, K. (2016). Atlas-Related Problem-Oriented Mapping: Its State and Line of Development. The Ukrainian Geography: Current Challenges. Vol. 1. Kyiv, 92-95 [in Ukrainian].  [Руденко Л. Г. Атласне проблемно-орієнтоване картографування — стан і напрями розвитку. /Л. Г. Руденко, А. І. Бочковська, С. О. Западнюк, К. А. Поливач // Українська географія: сучасні виклики. 2016. Т. 1. Київ. C. 92–95.]
 
12. Rudenko, L., Bochkovska, A., Lisovskyi, S., Maruniak, Ye., Polyvach, K., Santalova, S., & Chabaniuk, V. (2018). Cultural Heritage of Ukraine in the Atlas-Related Geo-Information System of Sustainable Development of Ukraine. Kyiv, 172 p. [in Ukrainian].  [Культурна спадщина України в Атласній геоінформаційній системі сталого розвитку України: Л. Г. Руденко, К. А. Поливач, В. С. Чабанюк та ін. / за ред. Л. Г. Руденка. Київ. 2018. 172 с.]
 
13. Ibid. P. 60.  [Там само. С. 60. ]
 
14. Kuderska, N. (2015). Intangible Cultural Heritage: A Historical and Legal Survey. Law.ua, 4, 60 [in Ukrainian].  [Кудерська Н. І. Нематеріальна культурна спадщина : історико-правовий огляд. // Право.ua № 4. 2015. С. 60.]
 
15. Dontsov, O. (2018). Mapping of the Intangible Cultural Heritage of Ukraine in the Information Support of Tourism. Problems of Continuing Geographical Education and Cartography: Collected Scientific Papers. Kharkiv, 28, 6–9 [in Ukrainian].  [Донцов О. Картографування нематеріальної культурної спадщини України в інформаційному забезпеченні туризму // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Збірник  наукових праць. Харків. 2018. вип. 28. С. 6–9.]
 
16. Herus, L. (2020). Preserving the Intangible Cultural Heritage: A Ukrainian Experience. The Ethnology Books, 1, 12 [in Ukrainian].   [Герус Л. Збереження нематеріальної культурної спадщини:український досвід // Народознавчі зошити. 2020. № 1. С. 12.]
 
17. Teres, N. (2011). International Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: Global and Ukrainian Experiences. Ethnic History of European Nations, 36, 58–63 [in Ukrainian].  [Терес Н. Міжнародна охорона нематеріальної культурної спадщини:світовий та український досвід // Етнічна історія народів Європи. 2011. вип. 36. С. 58–63.]
 
18. Rudenko, L. (ed.) (2021). Academic Geography and Atlas-Related Mapping during the Years of Ukraine’s Independence. Kyiv, 120 p., ill., tables [in Ukrainian].  [Академічна географія і атласне картографування за роки незалежності України. За ред. Академіка НАН України Л. Г. Руденка. Київ. 2021. 120 с.,  іл., табл.]
 
19. Elements of the Intangible Cultural Heritage. (2018). UCCS. Vinnytsia, 145 p. [in Ukrainian].  [Елементи нематеріальної культурної спадщини. УЦКД.  Вінниця. 2018, 145 с.]
 
20. Tytarenko, V. (2020). As a Flower to the Sun. The Chamber, 1. Vinnytsia. 23–25 [in Ukrainian].  [Титаренко Володимир. Квіткою — до Сонця / Світлиця. № 1. Вінниця, 2020. С. 23–25.]
 
21. Tytarenko, V. (2019). On Folk Holidays of Melanka and St. Basil in the Village of Popova Hreblia. The Chamber, 1, Vinnytsia. 22–24 [in Ukrainian].  [Титаренко Володимир. Свято Меланки-Василя в селі Попова Гребля. / Світлиця. 2019 № 1. С. 22–24.]
 
22. Rudenko, L. (ed.) (2021). Academic Geography and Atlas-Related Mapping during the Years of Ukraine’s Independence. Kyiv, 43 [in Ukrainian].   [Академічна географія і атласне картографування за роки незалежності України. За ред. академіка НАН України Л. Г. Руденка. Київ, 2021. С. 43.]
 
23. Hryniokh, N., & Diachenko, L. (2019). Plast as One of the Elements of the Intangible Cultural Heritage of Ukraine. Proceedings of the IIIrd International Theoretical and Practical Conference-Festival Intangible Cultural Heritage as a Modern Tourist Resource: Experience, Practices, Innovations Held on November 14–15, 2019. Kyiv. 26 [in Ukrainian].  [Гриньох Н. В., Дяченко Л.А. Пласт як один з елементів нематеріальної культурної спадщини України /  Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції-фестиваль 2019 / Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації. Київ, 2019. С. 26.]
 
24. Sumtsov, N. (1885). Bread in Rituals and Songs. Kharkiv, 56 [in Russian].  [Сумцовъ Н. Ф. Хлѣбъ въ обрядахъ и пѣсняхъ. Харьковъ. 1885.  С. 56.]
 
25. Voroshylova, H., & Rokytko, Yu. (2019). Place of the Intangible Cultural Heritage of Ukraine in the Development of Tourism. Proceedings of the IIIrd International Theoretical and Practical Conference-Festival Intangible Cultural Heritage as a Modern Tourist Resource: Experience, Practices, Innovations Held on November 14–15, 2019. Kyiv. 74–76 [in Ukrainian].  [Ворошилова  Г. О, Рокитько Ю. А. Місце нематеріальної культурної спадщини України в розвитку туризму / Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний  ресурс: досвід, практики, інновації.  2019. С. 74–76.]
 
26. Dontsov, O. (2019). Folk Rites and Customs as a Treasury of the Intangible Cultural Heritage of Ukraine. Proceedings of the IIIrd International Theoretical and Practical Conference-Festival Intangible Cultural Heritage as a Modern Tourist Resource: Experience, Practices, Innovations Held on November 14-15, 2019. Kyiv. 94–97 [in Ukrainian].  [Донцов О. О. Народні обряди та звичаї — скарбниця нематеріальної культурної спадщини України. С. 94–97.]