С. Б. Шехунова, Н. П. Сюмар, О. П. Лобасов, С. М. Стадніченко. АНАЛІЗ ПРОСТОРОВИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПОШИРЕННЯ ЗСУВІВ У МЕЖАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАСОБАМИ ГІС

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2022.03.011
Ukr. geogr. z. 2022, No. 3: 11-20
Мова публікації: 
Ukrainian
Повний текст: 
Автори: 

Шехунова С. Б. 
Сюмар Н. П. 
Лобасов О. П. 
Стадніченко С. М. 

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Резюме: 

З метою виявлення основних і похідних геологічних факторів, що визначають поширення та активізацію зсувів у межах Закарпатської області, зібрано та сформовано базу даних про 2575 зсувів загальною площею 385,21 км2. В середовищі ArcView Spatial Analyst проаналізовано фактори зсувоутворення, представлені побудованими грідами рельєфу, його похідних та щільності структурно-тектонічних неоднорідностей. Встановлено, що максимум розвитку зсувів припадає на висоти з гіпсометричними позначками 280–730 м, схили з крутизною 7,5–22,4°, орієнтовані на захід, південний захід, південь та південний схід та розташовані на відстані до 500 м до водотоків. Дві третини від усіх досліджених зсувів знаходяться в межах кілометрової зони вздовж структурно-тектонічних порушень та на відстані до 1250 м до порушень, що мають азимут 90–180°. Побудовано ітераційну регіональну модель прогнозу поширення зсувонебезпеки для території Закарпаття.

Ключові слова: 
landslide, geoinformation systems, landslide formation factors, forecast models, Zakarpatska Oblast
Сторінки: 
11-20
Література: 
1. He Y., Beighley E. (2008). GIS-based regional landslide susceptibility mapping: A case study in southern California. Earth Surface Processes and Landforms, 33, 380–393. DOI: https://doi.org/10.1002/esp.1562 
 
2. Demchishin, M. G. (1988). Modern dynamics of the Ukraine territory slopes (Engineering-geological aspects). Kiev, 54. (Preprint of the Academy of Sciences of the USSR. Institute of Geological Sciences; 88–13). [in Russian]. [Демчишин М. Г. Современная динамика склонов территории Украины (Инженерно-геологические аспекты). Киев, 1988. 54 с. (Препринт АН УССР. Институт геологических наук; 88–13)].
 
3. Barnichka, V. Yu. (1980). Report on the exogenous geological processes study in the Transcarpathian region for 1978–1980. No. 42541. Berehovo, Book 1–5. [in Russian].  [Барничка В. Ю. Отчет по изучению экзогенных геологических процессов на территории Закарпатской обл.за 1978–1980 гг. № 42541. Берегово, 1980. Кн. 1–5].
 
4. Petryk, M. V. (1998). Study and forecast of exogenous geological processes in the Transcarpathian region, 1996–1998. No. 42541. Berehove, Book 1–2. [in Ukrainian]. [Петрик М. В. Вивчення та прогноз екзогенних геологічних процесів на території Закарпатської обл., 1996–1998 рр. № 42541. Берегове, 1998. Кн. 1–2].
 
5. Gabor, M. M. (2004). Report on the geological environment ecological status assessment of the Transcarpathian region near border areas in scale of 1:100 000. № 61159. Berehove, Book. 1–2. [in Ukrainian]. [Габор М. М. Звіт по оцінці екологічного стану геологічного середовища прикордонних територій Закарпатської області в масштабі 1:100 000. № 61159. Берегове, 2004. Кн. 1–2].
 
6. Information Yearbook on the activation of hazardous exogenous geological processes in the territory of Ukraine according to the exogenous geological processes monitoring data (2020). Prymushko, S. I., Kovalenko, N. B., Pyshna, N. G. (Eds.). State Geological Survey of Ukraine, SSE “State Informational Geological Funds of Ukraine,” Kyiv, 104. [in Ukrainian]. [Інформаційний щорічник щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України за даними моніторингу ЕГП: С. І. Примушко, Н. Б. Коваленко, Н. Г. Пишна (ред.). Київ: Державна служба геології та надр України, Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України», 2020, 104 с.].
 
7. Froude, M., & Petley, D. (2018). Global fatal landslide occurrence 2004 to 2016. Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions, 1–44. DOI: https://doi.org/10.5194/nhess-2018-49 
 
8. Khadka, A., Dhakal, S., & Budha, P. (2018). GIS Based Landslide Susceptibility Mapping along the Road Section from Bandeu to Barahabise, Sindhupal Chowk District of Nepal. International Journal of Science and Research (IJSR), 7, 465–471.
 
9. Shekhunova, S. B., Siumar  S. P., Lobasov, O. P., Yakovlev, E.O., Meijer, S., & Stadnichenko, S. M. (2019). GIS tools application for landslides formation factors analysis (Transcarpathian region) / First EAGE Workshop on assessment of landslide and debris flows hazards in the Carpathians, 17–20 June 2019, Lviv, Ukraine. L-05. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902160 
 
10. Shekhunova, S. B., Aleksieienkova, M. V.,  Kril, T. V., Stadnichenko, S. M., & Siumar, N.P. (2020). Natural and man-induced landslides formation factors within the Tysa-Apshytsia interfluve (Transcarpathia, Ukraine) / Second EAGE Workshop on assessment of landslide hazards and impact on communities, 8–9 September 2020, Kyiv, Ukraine. L-2020-01-18. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202055018
 
11. Lombardo, L., Tanyas, H., Huser, R., Guzzetti, F., Castro-Camilo, D. (2021). Landslide size matters: A new data-driven, spatial prototype. Engineering Geology, Vol. 293, 106288. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2021.106288
 
12. Rudko, G. І., Klimchuk, L. M., Yakovlev, Ye. O. (1999). Scientific and methodological basis for predicting the environmental risk of hazardous geological processes in Transcarpathia in connection with their mass activation. Mineral resources of Ukraine, 2, 42–45. [in Ukrainian]. [Рудько Г. І., Климчук Л. М., Яковлєв Є. О. Наукові і методичні основи прогнозування екологічного ризику небезпечних геологічних процесів у Закарпатті у зв`язку з їх масовою активізацією. Мінеральні ресурси України. 1999. № 2. С. 42–45].
 
13. Kuzmenko, E. D., Blinov, P. V., Vdovina, O. P., Demchyshyn, M. G., Zhuravel, O. M.,  Kuzmenko, E. D. (ed.) (2016). Prediction of landslides: a monograph. Ivano-Frankiv. national technical University of Oil and Gas. — Ivano-Frankivsk: IFNTUNG, 601. [in Ukrainian]. [Прогнозування зсувів: монографія / Е. Д. Кузьменко, П. В. Блінов, О. П. Вдовина, М. Г. Демчишин, О. М. Журавель; ред.: Е. Д. Кузьменко; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. 601 c.]
 
14. Chverenko, V. M. (1988). Regional and stationary study of the PGI in the Transcarpathian region for 1986–1987. No. 50827. Berehove, Book 1–5. [In Russian]. [Чверенко В.М. Региональное й стационарное изучение ЗГП на территории Закарпатской области за 1986–87 гг. № 50827. Берегово, 1998. Кн. 1–5].
 
15. Gabor, M. M. et al. (2018). Information report on monitoring, accounting for the spread and activation of exogenous geological processes of the Transcarpathian Geological and Hydrogeological Center of the Lviv GRE for 2017. The state of the spread and activation of exogenous geological processes in the territory of the Transcarpathian region (regime, accounting and forecast). Berehovo, 2018.  43 p.  [Габор М. М. та ін. Інформаційний звіт з моніторингу, обліку поширення і активізації екзогенних геологічних процесів Закарпатського геолого-гідрогеологічного центру Львівської ГРЕ за 2017 р. Стан поширення і активізації екзогенних геологічних процесів на території Закарпатської області (режим, облік і прогноз). Берегово, 2018. — 43 с.]
 
16. Shekhunova, S. B. & Lobasov, O. P. (2001). Spatial statistical analysis of the Dnipro-Donets Basin tectonic disturbances systems and their application. Geology and geochemistry of combustible minerals, 1, 73–79. [in Ukrainian]. [Шехунова С. Б., Лобасов О. П. Просторовий статистичний аналіз систем тектонічних порушень Дніпровсько-Донецької западини та його застосування. Геологія і геохімія горючих копалин. 2001. № 1. С. 73–79].
 
17. Palienko, V. P., Barshchevsky, M. E., Bortnik, S. Yu., Palienko, E. T., Vakhrushev, B. O., Kravchuk, Ya. S., Gnatiuk, R. M., & Zinko, Yu. М. (2004). General geomorphological zoning of the territory of Ukraine. Ukrainian Geographical Journal, 1, 3-11. [in Ukrainian]
[Палієнко В. П. Загальне геоморфологічне районування території України / В. П. Палієнко, М. Є. Барщевський, С. Ю. Бортник, Е.Т. Палієнко, Б. О. Вахрушев, Я. С. Кравчук, Р. М. Гнатюк, Ю. М. Зінько // Український географічний журнал. 2004, № 1. С. 3–11]