Ю. Д. Шуйський, Г. В. Вихованець. ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ АКУМУЛЯТИВНИХ ФОРМ РЕЛЬЄФУ І ҐРУНТОУТВОРЕННЯ НА НИХ У БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ НЕПРИПЛИВНОГО МОРЯ

https://doi.org/10.15407/ugz2022.03.029
Ukr. geogr. z. 2022, No. 3:29-35
Мова публікації: 
Ukrainian
Повний текст: 
Автори: 

Шуйський  Ю. Д. — Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса

Вихованець Г. В. — Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса

Резюме: 

Метою цієї публікації є визначення та аналіз природних умов та розвитку ґрунтоутворення на акумулятивних формах рельєфу в береговій зоні неприпливних морів. Як приклад, використані багаторічні інструментальні вимірювання на стаціонарних ділянках в межах піщаних форм рельєфу узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Україні. Складність оригінальність будови, переважання гідрогенних процесів, механічної енергії та великої швидкості змін цих форм рельєфу порушує питання: чи можуть у такому природному середовищі формуватися типові ґрунти з відповідними розрізами, профілем і родючістю, здатністю до ведення різних видів сільського господарства. Перш за все слід зазначити, що піщані прибережно-морські форми, на відміну від суходільних, утворюються гідрогенними чинниками моря. Матеріалом для них є осадові наноси, що пройшли прибережно-морську механічну диференціацію. Відтак, їх склад за походженням та гідравлічним впливом відрізняється від алювіальних, еолових, гляціальних, флювіальних та інших наносів на суходолі. Контури берегів, ­поперечний та повздовжній профіль цих форм можуть кардинально змінюватися протягом ­од­нієї-двох діб. При цьому хвилі сильних штормів можуть повністю змивати і перемішувати всю товщу наносів разом із рослинами, тваринами, підземними водами певного складу, накопиченнями мінеральних та органічних сполук. Одночасно вимивається гумус, і гумусовий шар не може закріпитеся. Та згодом, протягом 1–2 років такі форми відновлюються в комплексі. При цьому поперечний профіль відновлюється в подібному до попереднього вигляді. Такий процес відбувається багато раз впродовж кількох десятиріч. Тому процес ґрунтоутворення завжди порушується, і утворення типових ґрунтів (педолітів включно) є практично неможливим в середовищі берегової зони морів.

Ключові слова: 
берегова зона, акумулятивні форми рельєфу та процеси їх утворення і розвитку, умови ґрунтоутворення
Сторінки: 
29-35
Література: 
1. Modern Global Changing of Earth Environment, in 2th. Vol. 2, Edited N. S. Kasimov & R. K. Klige, 203–305. [In Russian]. [Современные глобальные изменения природной среды. В 2-х т. Т. 2 // Отв. ред. Н. С. Касимов, Р. К. Клиге: Гл. 10 «Преобразование ландшафтов и изменения в педосфере». Москва, 2006. С. 203–305].
 
2. Mikhailov, I. S. (2015). Theoretical basis by I. P. Gerasimov about soil processes in different natural zones. Bulletin Soil Institute by V. V. Dokuchayev, Issue 81, 107–123. [In Russian].  [Михайлов И. С. Учение И. П. Герасимова об элементарных почвенных процессах и его реализация в раз­личных природных зонах // Бюллетень Почвенного института имени В. В. Докучаева. Вып. 81. С. 107–123.] DOI: https://doi.org/10.19047/0136-1694-2015-81-103-119
 
3. Payzullayeva, R. M. (2005). Soil diversity and its significance for soil defense within littoral landscapes of  Tersko-Kumskaya plain. Thesis PhD on biology sciences. Makhachkala, 19 p. [In Russian].  [Пайзуллаева Р. М. Почвенное разнообразие и его значение в охране почв приморских ландшафтов Терско-Кумской низменности. Автореф. дисс. … канд. биол. наук. Махачкала, 2005. 19 c.]. 
 
4. Shuisky, Yu. D. (2018). History Evolution and Methodology of Coastal Sciences. Odesa, 448 p. [In Russian].  [Шуйский Ю. Д. История развития и методология береговедения. Одеса, 2018.  448 с.]
 
5. Shuisky, Yu. D. (2019). On natural systems within different environments of Global geographical cover. International  Scientific & Practical  Conference “Modern Directions of Physical Geography Development, the Aspects of Science and Education.” Edited by E. Ermolovich. 294–299. [In Russian]. [Шуйский Ю. Д. К вопросу о природных системах в разных средах географической оболочки Земли.  Материалы Международной научно-практической конференции «Современные направления развития физической гео­графии: научные и образовательные аспекты». Минск, 2019. С. 294–299].
 
6. Shuisky, Yu. D., Vykhovanets, G.V., & Gyzhko, L.V. (2021). About possibility of soil forming within accumulative relief forms of the coastal zone in nontidal seas.  [In Ukrainian]. [Шуйський Ю. Д., Вихованець Г. В., Гижко Л. В. Про можливість ґрунтоутворення на акумулятивних формах рельєфу в береговій зоні неприпливного моря] 
 
7. Shuisky, Yu. D., & Vykhovanets, G.V. (2011). Nature of the Near Black Sea Limans. Odesa, 276 p. [In Russian]. [Шуйский Ю. Д., Выхованец Г. В. Природа причерноморских лиманов. Одеса, 2011. 276 с.].
 
8. Vykhovanetz, G.V. (2003). Aeolian process within Sea coast. Odesa, 360 p. [In Russian]. [Выхованец Г. В. Эоловый процесс на морском берегу. Одеса, 2003. 360 с.] 
 
9. Shuisky, Yu. D. (2000). Types of the World Ocean Coasts. Odesa, 480 p. [In Ukrainian].  [Шуйський Ю. Д. Типи берегів Світового океану. Одеса, 2000. 480 с.].
 
10. Shuisky, Yu. D. (2021). About concept forming of “landscape cover” of the World in Physical Geography. Herald of Mechnikov’s National University. Geography & Geology Seria. Vol. 26.  1 (38). 81–93. DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2021.1(38).234682