С. С. Поп, І. С. Шароді. ОСВОЄННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ

https://doi.org/10.15407/ugz2022.03.036
Ukr. geogr. z. 2022, No. 3:36-44
Мова публікації: 
Ukrainian
Повний текст: 
Автори: 
Поп С. С. — Ужгородський національний університет, Ужгород
Шароді І. С. — Ужгородський національний університет, Ужгород
Резюме: 

Розглянуто стан розвитку унікального потенціалу відновлюваних енергоресурсів Закарпатської області для промислового виробництва теплової та електричної енергії в контексті збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку. Зазначається, що область має бути серед лідерів реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 р. та, будуючи об’єкти «зеленої» енергетики, зробити вагомий внесок у заміщення генеруючих потужностей, які забруднюють атмосферу парниковими газами і таким чином забезпечити виконання Україною Паризької угоди та досягти показників, визначених Законом «Вуглецева стратегія України до 2050 року». Розглянуто проблеми та перспективи раціонального використання наявних відновлюваних ресурсів, потенціал яких більш ніж достатній для повного задоволення енергетичних потреб регіону, і його розвиток безальтернативний.

Ключові слова: 
відновлювані джерела енергії, сонячна енергетика Закарпаття, геотермальні ресурси, мала гідроенергетика, вітрова енергетика, біоенергетика
Сторінки: 
36-44
Література: 
1. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the approval of the expected nationally determined contribution of Ukraine to the project of the new global climate agreement” of September 16, 2015. No. 980. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980-2015-%D1%80  [Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Очікуваного національно визначеного внеску України до проекту нової глобальної кліматичної угоди» 16 вересня 2015 р. № 980. [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980-2015-%D1%80]
 
2. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Concept of State Policy Implementation in the Field of Climate Change for the Period Until 2030” dated December 7, 2016. No. 932-р. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249573705   [Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року» від 7 грудня 2016 р. № 932-р. [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249573705]
 
3. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period until 2035 ‘Safety, energy efficiency, competitiveness’” dated August 18, 2017. No. 605-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80    [Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року „Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність“» від 18 серпня 2017 р. № 605-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80] 
 
4. Institute of renewable energy of NAS, Ukraine. URL: https://zakarpattya.net.ua/News/90392-Enerhetychnyi-potentsial-vid   [Інститут відновлюваної енергетики НАН України [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakarpattya.net.ua/News/90392-Enerhetychnyi-potentsial-vid]
 
5. Shidlovsky, A. K. (Ed.). (2001). Atlas of the energy potential of renewable and non-traditional energy sources of Ukraine. Kyiv.  [Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії України. За ред. А. К. Шидловського. Київ, 2001.]
 
6. Law of Ukraine “On Alternative Energy Sources.” URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text   [Закон України «Про альтернативні джерела енергії» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua]
 
7. Law of Ukraine “On Amendments to Certain Laws of Ukraine Regarding the Establishment of a “Green” Tariff” dated September 25, 2008 No. 601. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/601-17  [Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення „зеленого“ тарифу» від 25 вересня 2008 р. № 601. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/601-17]
 
8. Energy program of Zakarpattia Oblast until 2015. (1997). Uzhhorod. 32 p. [Енергетична програма Закарпатської області до 2015 року. Ужгород, 1997. 32 с.]
 
9. Regional development strategy of Zakarpattia for the period 2021–2027. Decision of the regional council session dated 12/20/2020 No. 1631.  [Регіональна стратегія розвитку Закарпаття на період 2021–2027 років. Рішення сесії облради від 20 грудня 2020 р. № 1631.]
 
10. Shcherbina, O. (2003). Hydropower of the Western region. Green energy. No. 2(10). 20–21.  [Щербина О. Гідроенергетика Західного регіону / О. Щербина // Зелена енергетика.  2003. № 2(10).  С. 20–21.]
 
11. Kudrya, O. S. (2022). Prospects for the development of renewable energy in Ukraine. Development of wind energy and solar energy: presentation. URL: http://ua.energy.org/upload/files/16_EIF_Kudria.ppt   [Кудря О. С. Перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Розвиток вітроенергетики та сонячної енергетики: презентація [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ua.energy.org/upload/files/16_EIF_Kudria.ppt]
 
12. Vasko, P. F. (2010). Small hydropower: global development trends and Ukrainian prospects. Elektropanorama, No. 3.  [Васько П. Ф. Мала гідроенергетика: світові тенденції розвитку та українські   перспективи // Електропанорама, 2010. № 3.]
 
13. Bashynska, Yu. I. (2015). Prospects for the development of small-scale renewable energy in the Western region of Ukraine. Investment and innovation principles of the development of the national economy in market conditions. February 23–24, 2015, Uzhhorod, Ukraine.  [Башинська Ю. І. Перспективи розвитку малої відновлювальної енергетики в Західному регіоні України. Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах. 23–24 лютого 2015 р., Ужгород, Україна.] 
 
14. Ivah Ya. E. (2017). Socio-geographic aspects of the development of alternative energy in the western region of Ukraine. Collection of scientific works of 9th International science and practice conference “Non-traditional and renewable energy sources as alternatives to primary energy sources in the region” April 6–7, 2017. 34–38.  [Івах Я. Є. Суспільно-географічні аспекти розвитку альтернативної енергетики у західному регіоні України. Збірник наукових праць ІХ міжнар. наук.-практ. конф. «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні». 6–7 квітня 2017 р. С. 34–38.]
 
15. Pop, S. S., Sharody, I. S., Sharody, Y. V., & Hansel, A. V. (2015). Transcarpathian hydropower: status and development prospects. Ukr. Geogr. Ž., 2, 65–71.  [Поп С. С., Шароді І. С., Шароді Ю. В., Ганзел А. В. Гідроенергетика Закарпаття: стан та перспективи розвитку. Укр. геогр. журнал, 2015, № 2, С. 65-71.]  DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2015.02.065
 
16. Pop, S. S., Sharodi, I. S., Shardi, V. V. (2017). Renewable energy resources of Transcarpathia. Materials of 4th International of science practice conf. “Subsoil use in Ukraine. Investment prospects.” 371–376. [Поп С. С., Шароді І. С., Шарді В. В. Відновлювані енергетичні ресурси Закарпаття. Мат. 4-ої міжн. наук.- практ. конф. «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування». 2017. С. 371–376.]
 
17. Sharodi, Y. V., Sharodi, I. S. (2018). Prospects for the development of geothermal energy in Zakarpattia Oblast. Materials of 9th International of science practice conf. “New technologies in geodesy, land management, forest management and nature management.” Uzhhorod. 356–360.
[Шароді Ю. В., Шароді І. С. Перспективи розвитку геотермальної енергетики в Закарпатській області. Мат. ІХ Міжн. наук.-практ. конф. «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні». Ужгород, 2018. С. 356–360.]
 
18. Pop, S. S., Sharodi, I. S., & Sharodi, Yu.V. (2017). Development of renewable energy resources is the key to energy independence and development of Zakarpattia. Zeleni Karpaty. 106–110.
[Поп С. С., Шароді І. С., Шароді Ю. В. Освоєння відновлюваних енергетичних ресурсів — запорука енергонезалежності та розвитку Закарпаття.  Зелені Карпати, 2017. С. 106–110.]
 
19. Pop, S. S. (2019). Prospects for the development of wind energy in the Zakarpattia region. Materials of science practice conf. “Usage of subsoil in Ukraine. Investment analysis. Truskavets. 297–300.  [Поп С. С. Перспективи розвитку вітрової енергетики на території Закарпатської області. Мат. наук.-практ. конф. «Надрокористування в Україні. Інвестиційний аналіз. Трускавець, 2019. С. 297–300.]
 
20. Koperlos, B. M. (2020). Renewable energy in Zakarpattia. Collection of scientific papers. ΛΌГOΣ. 49–51. [Коперльос Б. М. Відновлювана енергетика в умовах Закарпаття. Збірник наукових праць. ΛΌГOΣ, 2020. C. 49–51.]  DOI: https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v1.19 
 
21. Environmental impact assessment report for the construction of the 120 MW wind power plant facility on the territory of the Volovetska settlement council in the Volovetska district and the Bereznikivska, Dusynska, Nelypinska and Tybavska village councils (outside the settlements) of the Svalyavska district in the Zakarpattia region. Registration No. 2018821379 dated August 2, 2018.     [Звіт з оцінки впливу на довкілля будівництва об’єкту «Будівництво вітрової електростанції 120 МВт» на території Воловецької селищної ради у Воловецькому районі та Березниківської, Дусинської, Нелипінської та Тибавської сільських рад (за межами населених пунктів) Свалявського району у Закарпатській області. Реєстраційний № 2018821379 від 2 серпня 2018 р.]
 
22. Energy conservation and energy efficiency. URL: http://energovpu7.ucoz.ua/load/tema_1/vidnovljuvalni_dzherela_energiji_geotermalna_energija/11-1-0-30    [Енергозбереження та енергоефективність. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://energovpu7.ucoz.ua/load/tema_1/vidnovljuvalni_dzherela_energiji_geotermalna_energija/11-1-0-3...
 
23. Biogas power station in the village of Periwinkle. URL: https://www.energo.ua/ua/assets/biogas_power_station_ekoenerhiya_barvinok  [Біогазова енергетична станція в с. Барвінок. [Електронний ресурс.] Режим доступу: https://www.energo.ua/ua/assets/biogas_power_station_ekoenerhiya_barvinok]
 
24. Biogas energy complex in the village of Chopivtsi of Zakarpattia Oblast. URL: bing.com/images  [Біогазовий енергетичний комплекс в с. Чопівці Закарпатської області. [Електронний ресурс]. Режим доступу: bing.com/images] 
 
25. Energy: history, modernity and future. Electricity and environmental protection. Functioning of energy in the modern world. URL: http://energetika.in.ua/ua/books/book-5. [Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://energetika.in.ua/ua/books/book-5]
 
26. Production of electric and thermal energy from RES. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/11/Zvit-z-otsinky  [Виробництво електричної і теплової енергії з ВДЕ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/11/Zvit-z-otsinky]