В. К. Борисенко, Г. А. Скрипник. ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ РЕГІОНАЛІЗМ ТА ЛОКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ПРАКТИКИ: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ

https://doi.org/10.15407/ugz2022.03.066
Ukr. geogr. z. 2022, No. 3:66-71
Мова публікації: 
Ukrainian
Повний текст: 
Автори: 
Борисенко В. К. — Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського НАН України, Київ
 
Скрипник Г. А. — Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського НАН України, Київ
Резюме: 

Висвітлено питання про сучасні вияви етнокультурного регіоналізму і суспільно-дезінтеграційних тенденцій в Україні, зокрема про негативні наслідки поширення ідеології «політичного русинства» та відповідних ідентифікаційних практик на Закарпатті, що потенційно становлять загрозу політичної дестабілізації у державі. У розвідці стверджується, що ці деструктивні явища не є вислідом об’єктивних процесів еволюції мовно-культурних особливостей регіонально-локальної спільноти, а мотивуються суб’єктивними чинниками, інспірованими геополітичними впливами (йдеться про спекулятивне використання місцевої етнонімії як підстави до суспільної дестабілізації, до культивування територіально-відцентрових тенденцій на пограничних землях держави). Метою публікації є висвітлення особливостей мови та етнокультури населення Закарпаття як висліду регіонально-локального розвитку людності західноукраїнського пограниччя, яка, попри довготривалі іншоетнічні та іншомовні впливи, все ж не втратила своєї української природи.

Ключові слова: 
етнокультурний регіоналізм, Закарпаття, українці, русини, національність, дезінтеграційні тенденції
Сторінки: 
66-71
Література: 
1. Myshanych, O. (1992). Carpathian Ruthenianism: Its Sources and Evolution in the 20th Century. Kyiv. 55 p. [in Ukrainian].  [Мишанич О. Карпаторусинство: його джерела і еволюція у XX ст. Київ, 1992, 55 c.]
 
2. Tyvodar, M. (2011). Ethnography of Transcarpathia: Historical-Ethnographic Essay. Uzhhorod. 410 p. [in Ukrainian].  [Тиводар М. Етнографія Закарпаття: історико-етнографічний нарис. Ужгород, 2011. 410 с.] 
 
3. Belei, L. (2017). Ruthenians’ Separatism. Nation Formation in Vitro. Kyiv. 392 p. [in Ukrainian].  [Белей Л. Русинський сепаратизм. Націєтворення in vitro. Київ, 2017, 392 c.]  
 
4. Burkut, I. (2009). Ruthenians: the Past and Present. Chernivtsi. [in Ukrainian].  [Буркут І. Русинство: минуле і сучасність. Чернівці, 2009, C. 28.]
 
5. Skrypnyk, H. (2013). Ruthenians is an Ethnonym, which should Unite Ukrainians. In: Hanna Skrypnyk, editorial board’s chairperson. Ukrainians-Ruthenians: Ethnolinguistic and Ethnocultural Processes in the Historical Development. NAS of Ukraine. International Association of Ukrainianists, Maksym Rylskyi IASFE. Kyiv. 1–8. [in Ukrainian].  [Скрипник Г. Русини — етнонім, що має українців єднати // Українці-русини: етнолінгвістичні аспекти та етнокультурні процеси в історичному розвитку. Київ, 2013. С.1–8.]
 
6. Maiboroda, O. (1999). “Political Ruthenianism.” Transcarpathian Version of Peripheral Nationalism. Kyiv: The Centre of the National Security Studies at the National University of Kyiv-Mohyla Academy, 26 p. [in Ukrainian].  [Майборода О. «Політичне русинство». Закарпатська версія периферійного націоналізму. Київ. 1999. 26 с.]
 
7. Panchuk, M. (2021). Political Ruthenianism in Ukraine. The Studies in Political Science. Kyiv.  27–39 [In Ukrainian]. [Панчук М. Політичне русинство в Україні. Політологічні розвідки. Київ. 2021, C. 27–39.
 
8. National Minorities in Ukraine. (2003). Kyiv. P. 44 [in Ukrainian]. [Національні меншини  в Україні. Київ, 2003, с.44.]
 
9. National Atlas of Ukraine (2007) Editor-in-Chief L. H. Rudenko. Kyiv, 435 p. [In Ukrainian].  [Національний атлас України / Голов. ред. Л. Г. Руденко. Київ, 2007. 435 с.]
 
10. Sichynskyi, V. (1992). Foreigners about Ukraine. Kyiv. P. 193 [in Ukrainian].  [Січинський В. Чужинці про Україну. Київ. 1992. C. 193].
 
11. Chuchka, P. (1992). History of the Ruthenian Ethnonym and Its Related. In: Iryna Zhelezniak, Editor-in-Chief. Onomastics of Ukraine of the First Millennium AD: A Monograph. Kyiv, 1992,  p. 35. [in Ukrainian].  [Чучка П. П. Історія етноніма Русин та його споріднених // Ономастика України першого тисячоліття нашої ери. Київ. 1993, С. 35.]
 
12. Khvedir Vovk. Ethnographic Essay. In: Hanna Skrypnyk (Editor-in-Chief). Ethnological Heritage of Khvedir Vovk. Kyiv, 2012, Book 2, р. 26 [in Ukrainian].  [Хведір Вовк. Етнографічний нарис. Народознавча спадщина Хведора Вовка. Київ. 2012. Кн. 2. С. 26.]