Маруняк Є. О., Палеха Ю. М., Криштоп Т. В. ПЛАНУВАННЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ВІЙНИ І ВІДБУДОВИ: БАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2022.04.013
Ukr. geogr. z. 2022, No. 4:13-22
Мова публікації: 
English
Повний текст: 
Автори: 

Маруняк Є. О.  1, 2

Палеха Ю. М.  3

Криштоп Т. В. 4


1 Інститут географії НАН України, Київ;

2 Інститут географії та просторової організації імені Станіслава Лещицького Польської академії наук, Варшава

3 Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут  проектування міст „ДІПРОМІСТО“ імені Ю. М. Білоконя», Київ

4 Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва» (ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»), Київ

Резюме: 
У 2022 році Україна стала об’єктом повномасштабної агресії росії, що призвело до людських жертв і руйнувань, деградації ландшафтів. Наслідки воєнних дій ще мають бути оцінені, водночас, вже раз очевидною є потреба масштабної відбудови країни та її регіонів. У цьому контексті особливої актуальності набуває системне бачення засад розвитку територій у повоєнний період. У статті приділено увагу рамковим вимогам до планувального процесу в Україні та особливостям документів, що мають бути розроблені/розробляються на національному та місцевому рівнях. Підкреслено, що з огляду на євроінтеграцію Генеральна схема планування території України є  найважливішим документом, який визначає концептуальні вирішення планування і раціонального використання території нашої держави, підтримання повноцінного життєвого середовища, забезпечення сталого розвитку, охорони довкілля, пам’яток історії, архітектури і культури, визначення державних пріоритетів та умов для розвитку окремих регіонів й населених пунктів. Така схема має формуватись як інтерактивна моделювальна система управління державою, що визначатиме стратегію просторового розвитку України як частини Європейського планувального простору. Визначено ключові напрями оновлення чинної Генеральної схеми. Проаналізовано процеси реформування містобудівної документації на місцевому рівні, з особливою увагою до запропонованих програм комплексного відновлення. Підкреслено важливість подальшого впровадження в процес планування методик, що стосуються оцінки територій і впливів на довкілля та здоров’я населення.
 
Ключові слова: 
spatial planning, General Scheme of Planning, territorial communities, challenges
Сторінки: 
13-22
Література: 
1. Brown, R. H. (2005). Reconstruction of infrastructure in Iraq: End to a means or means to an end? Third World Quarterly, 26 (4–5). 759–775.

2. Cherry, G. E., et al. (1994). Fifty Years of Post-War Planning [with Comments]. The Town Planning Review, vol. 65, No. 3, 277–303. URL: http://www.jstor.org/stable/40113647

3. Guiding principles for sustainable spatial development of the European continent. Translation and reproduction with the assistance of the CEMAT Innovative Regions project (GTZ, Germany). Kyiv, 2017. 40 p. [In Ukrainian] 

[Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту. Переклад та розмноження за сприяння проекту «Інноваційні регіони СЕМАТ (GTZ, Німеччина)», Київ. 2007. 40 с]. 


4. Khalaf,  R.W. (2020). Cultural Heritage Reconstruction after Armed Conflict: Continuity, Change, and Sustainability Hist. Environ. Policy Pract. 11. 4–20.
 

5. Kil, W. (2014). Reconstruction as a chapter of urban history. A comparison of Neubrandenburg and Białystok. In Laboratory of Modernism Post-War Architecture in Europe; Sonntag, I., Ed: Dresden, Germany, Vol. 40, 47 p.
 

6. Larkham, P. & Lilley, K. (2003). Plans, planners and city images: place promotion and civic boosterism in British reconstruction planning. Urban History. 30. 183–205.

7. Law of Ukraine On the General Scheme of Planning of the Territory of Ukraine (Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2002, No. 30. P. 204) [In Ukrainian]. 

[Закон України «Про Генеральну схему планування території України». Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002.  № 30. C. 204].


8. Marmaras, E.V. (2015). Planning London for the Post-War Era 1945–1960. XXI, Springer Cham, 215 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-07647-8

9. Maruniak, Eu., Rudenko, L., Lisovskyi, S. & Palekha Yu. (2022). From destruction to a new dimension of sustainability in post-war Ukraine / Territoriall. The ESPON magazine. 2022. Issue 6, June 2022. 40–41.

10. Palekha, Yu. M. (2011). Development of the transport system as a basis for forming the planning framework of Ukraine.  Approach and prospects of development of the cities of Ukraine. Vol. 21, 4–13. [In Ukrainian]. 

[Палеха Ю. М. Розвиток транспортної системи як основа формування планувального каркасу України. Досвід та перспективи розвитку міст України.  № 21. С. 4–13].


11. Palekha, Yu. M. (2015). Planning framework of Ukraine as a basis for ensuring its sustainable spatial development. Approach and prospects of development of the cities of Ukraine, Vol. 29. 48–56. [In Ukrainian]. 

[Палеха Ю. М. Планувальний каркас України як основа забезпечення її сталого просторового розвитку.  Досвід та перспективи розвитку міст України. № 29. С. 48–56].


12. Palekha, Yu.  M. (2020). New edition of the General Scheme of planning of the territory of Ukraine —strategy of integration of Ukraine in the European space. Ukrainian Geographical Journal, 1. 7–15. [In Ukrainian]. 

[Палеха Ю. М. Нова редакція Генеральної схеми планування території України — стратегія інтеграції України у Європейський простір. Український географічний журнал. 2020. № 1. С. 7–15]. 


13. Palekha, Yu. M. (2020). Regional planning: Methodical guide. Logos. Kyiv. [In Ukrainian]. 

[Палеха Ю. М. Регіональне планування: Методичний посібник.  К. : Логос, 2020. 224 с]. 


14. Palekha, Yu. M. & Oleshenko A. V. (2014). General scheme of planning of the territory of Ukraine and structural changes in land use (according to annual monitoring of the General scheme). Land management and cadastre. Vol. 1. 20–25.  [In Ukrainian] 

[Палеха Ю. М., Олещенко А. В. Генеральна схема планування території України і структурні зміни у використанні земель (за даними щорічного моніторингу Генеральної схеми). Землеустрій і кадастр. 2014.  № 1.  С. 20–25].


15. Post-conflict reconstruction in Japan, Republic of Korea, Vietnam, Cambodia, East Timor and Afghanistan : Proceedings of an International Conference, Hiroshima, November 2002 / edited by Nassrine Azimi, Matt Fuller, Hiroko Nakayama. 324 p.

16. Rathmell, A. (2005). Planning post-conflict reconstruction in Iraq: What can we learn? International Affairs, 81(5), 1013–1038.

17. Schaefer P. F. & Schaefer P. C. (???). Planning for Reconstruction and Transformation of Japan after World War II (Case Study). [http://se2.isn.ch/serviceengine/FileContent?serviceID=ESDP&fileid=898B2CE0-A37F-EC5D-CA30-FC238207A1...

18. Turner I. D. (1992). Reconstruction in Post-War Germany. Berg Publishers, 440 p.

19. World Bank Group Response to Post Conflict Reconstruction in Kosovo: General Framework For an Emergency Assistance Strategy.

URL: https://reliefweb.int/report/albania/world-bank-group-response-post-conflict-reconstruction-kosovo-g...     


20. Yarwood, John R. (2010). Urban Planning After War, Disaster and Disintegration: Case Studies. Cambridge Scholars Publishing. 211.