Захарченко В. І. ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД НАСЛІДКІВ ВІЙНИ НА ЗАСАДАХ НЕОЕКОНОМІКИ: СЕКТОРАЛЬНИЙ ТА ПРОСТОРОВИЙ ПІДХОДИ

https://doi.org/10.15407/ugz2022.04.023
Ukr. geogr. z. 2022, No. 4:23-36
Мова публікації: 
English
Повний текст: 
Автори: 

Захарченко, В. І.    — Вінницький національний аграрний університет, Вінниця

Резюме: 

Метою дослідження є обґрунтування необхідності посилення неоекономічної компоненти  в Плані відновлення України — на основі наявних у ньому та запропонованих нами проєктів і вибору для них оптимальних процесів і форм просторової організації неоекономіки. У статті використані такі методи дослідження, як теоретичний аналіз і синтез, логічний та історичний, структурного і просторового аналізу, типологічний та прогнозування. У результаті проведених досліджень було обґрунтовано необхідність переходу на неоекономічну модель відновлення та розвитку України, виокремлено пріоритетні сектори і проєкти неоекономіки та визначено ключові процеси і форми її просторової організації. Новизна дослідження — запропоновано варіант доопрацювання Плану відновлення України на засадах неоекономіки в контексті секторального і просторового підходів.

Ключові слова: 
відновлення України від наслідків війни (План, підходи, програми, проєкти); неоеко­номіка (сектори); модель економіки (сировинна, неоекономічна); просторова організація неоекономіки (процеси, форми)
Сторінки: 
23-36
Література: 
1. Questions of the National Council for the Restoration of Ukraine from the Consequences of War: Decree of the President of Ukraine dated 04.21.2022 No. 266/2022 (revision dated 06.17.2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/2022#Text [In Ukrainian]. [Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни : Указ Президента України від 21.04.2022 р. № 266/2022 (редакція від 17.06.2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/2022#Text]
 
2. The Recovery Plan for Ukraine. Restoration of Ukraine : webportal. URL: https://recovery.gov.ua/ (access date: 09.22.2022). [In Ukrainian]. [План відновлення України. Відновлення України : вебпортал. URL: https://recovery.gov.ua/ (дата звернення: 22.09.2022)]
 
3. Horbulin, V. P., Vlasiuk, O. S. Libanova E. M., & Liashenko O. M. (under the general editorship of). (2015). Donbass and Crimea: return price. Kyiv. 474 p. [In Ukrainian]. [Донбас і Крим: ціна повернення : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, Е. М. Лібанової, О. М. Ляшенко. Київ : НІСД, 2015. 474 с.]
 
4. Libanova, E. M., (head ed.). (2015). Revival of Donbas: assessment of socio-economic losses and priority directions of state policy. Kyiv. 168 p. URL: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/monografiyi/2015/2015_mono_Strategiya.pdf [In Ukrainian]. [Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрямки державної політики : нац. доп. / НАН України; під кер. Е. М. Лібанової. Київ, 2015. 168 с. URL: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/monografiyi/2015/2015_mono_Strategiya.pdf]
 
5. Vlasiuk, O. S. & Kononenko, S. V. (2017). Kremlin aggression against Ukraine: reflections in the context of war. Kyiv. 304 p. [In Ukrainian]. [Власюк  О. С., Кононенко  С. В. Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни : моногр. Київ : НІСД, 2017. 304 с.]
 
6. Afoncev, A. (2014). World economy in search of a new growth model. World economy and international relations, 2, 3–12. DOI: 10.20542/0131-2227-2014-2-3-12 [In Russian]. [Афонцев А. Мировая экономика в поисках новой модели роста // Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 2. С. 3–12. DOI: 10.20542/0131-2227-2014-2-3-12].
 
7. The new economy. (2022). Wikipedia. [URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Нова_економіка] (access date: 09.09.2022). [In Ukrainian]. [Нова економіка. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Нова_економіка (дата звернення : 09.09.2022)]
 
8. Butnik-Siverskyi, O. B. (2017). Formation of neoeconomics in the field of intellectual property from the point of view of intensification processes. Intellectual property theory and practice. 3, 57–67. URL: http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2017/10/Butnik-Siversky-O._317.pdf [In Ukrainian]. [Бутнік-Сіверський О. Б. Формування неоекономіки в сфері інтелектуальної власності з позиції процесів інтенсифікації // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 3 (95). С. 57–67. URL: http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2017/10/Butnik-Siversky-O._317.pdf]
 
9. Sidenko, V. (2018). Global structural transformations and trends of the Ukrainian economy. Part one. Key trends of structural changes in the global economy and in Ukraine. Economics and forecasting, 1, 37–57. DOI: https://doi.org/10.15407/eip2018.01.037 [In Ukrainian]. [Сіденко В. Глобальні структурні трансформації та тренди економіки України. Частина перша. Ключові тренди структурних змін у світовій економіці та в Україні // Економіка і прогнозування. 2018. № 1.  С. 37–57. DOI: https://doi.org/10.15407/eip2018.01.037] 
 
10. Exports of IT services grew by 36% in 2021—to $6.8 billion (2022). Finbalance: website. 21 January. URL: https://finbalance.com.ua/news/eksport-it-posluh-zris-u-2021-rotsi-na-36---do-68-mlrd [In Ukrainian]. [Експорт ІТ-послуг зріс у 2021 році на 36% – до $6,8 млрд. Finbalance : вебсайт. 2022. 21 січ. URL: https://finbalance.com.ua/news/eksport-it-posluh-zris-u-2021-rotsi-na-36---do-68-mlrd]
 
11. Christensen, С. M., McDonald R., & Raynor M. (2015). What Is Disruptive Innovation? Harvard Business Review, 12, 44–53. URL: https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=50233.
 
12. Vahner, I. M.,  Kundria-Vysotska, O. P. & Demko I. I. (2021). Analysis of trends in the development of the global Fintech market. Bulletin of the University of Banking, 2, 31-39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2021_2_6 [In Ukrainian]. [Вагнер І. М.,  Кундря-Висоцька  О. П., Демко І. І. Аналіз тенденцій розвитку глобального Fintech ринку // Вісник Університету банківської справи. 2021. № 2. С. 31–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2021_2_6]
 
13. Zakharchenko, V. I. & Zakharchenko, S. V. (2021). Forms of spatial organization of economy: typology and features of development (Ukrainian context). Ukrainian Geographical Journal, 2, 57–69. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.02.057 [In Ukrainian]. [Захарченко  В. І., Захарченко  С. В. Форми просторової організації економіки: типологія та особливості розвитку (український контекст) // Укр. геогр. журн. 2021. № 2. С. 57–69. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.02.057]
 
14. Recovery Plan for Ukraine (2022). National Recovery Council: website. July. URL: https://uploads-ssl.webflow.com/625d81ec8313622a52e2f031/62c19ac16c921fc712205f03_NRC%20Ukraine%27s%... [In Ukrainian]. [План Відновлення України // Національна рада з відновлення : вебсайт. 2022, липень. URL: https://uploads-ssl.webflow.com/625d81ec8313622a52e2f031/62c19ac16c921fc712205f03_NRC%20Ukraine%27s%...
 
15. Working Groups/National Council for the Restoration of Ukraine from the Consequences of War. (2022). Government portal. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi... (access date: 10.17.2022). [In Ukrainian]. [Робочі групи / Національна рада з відновлення України від наслідків війни // Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi... (дата звернення: 17.10.2022).] 
 
16. Danylyshyn, B. (2022). What should be the strategic directions of reconstruction of the national eco-world. Economic truth. September 1. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/1/691022/ [In Ukrainian]. [Данилишин  Б. Якими мають бути стратегічні напрями відбудови національної економіки // Економічна правда. 2022. 1 вер. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/1/691022/.] 
 
17. Kindzerskyi, Ya. (2022). Post-war restoration of Ukraine’s industry: challenges and peculiarities of politics. Economic analysis, 32(2), 101–117. DOI: 10.35774/econa2022.02.101 [In Ukrainian]. [Кіндзерський Я. Повоєнне відновлення промисловості України: виклики та особливості політики // Економічний аналіз. 2022. Том 32. № 2. С. 101–117. DOI: 10.35774/econa2022.02.101]
 
18. Draft Plan for Restoration of Ukraine. (2022). Materials of the working group Development of the military-industrial complex. National Council for the restoration of Ukraine from the consequences of the virus. Cabinet of Ministers of Ukraine: officer website. Kyiv. July. 47 p. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/development-of-the-military-industrial%20... [In Ukrainian].  [Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Розвиток військово-промислового комплексу» / Національна рада з відновлення України від наслідків війни. Кабінет Міністрів України : офіц. сайт. Київ, 2022, липень. 47 с. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/development-of-the-military-industrial%20...
 
19. Industry 4.0. (2022). Іt.ua: website. URL: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/industry-4 (access date: 10.28.2022). [In Ukrainian]. [Industry 4.0. Іt.ua : вебсайт. URL: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/industry-4 (дата звернення: 28.10.2022).] 
 
20. 558 reloaded businesses have already reopened in safe regions of the country. (2022). Mini-erasure of the economy of Ukraine: offic. website. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=bd6e0089-4472-41b1-bf71-30fb261d87f0&title=558-Relok... (access date: 10.18.2022). [In Ukrainian].  [558 релокованих підприємств вже відновили роботу в безпечних регіонах країни. Міністерство економіки України : офіц. вебсайт. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=bd6e0089-4472-41b1-bf71-30fb261d87f0&title=558-Relok... (дата звернен­ня: 18.10.2022).]
 
21. Moiseieva, M. & Holinata, A. (2019). 15 Ukrainian eco-startups that conquer the world. Ukrainan.voanews: website. February 28. URL: https://ukrainian.voanews.com/a/uspishni-ukrainski-ekolohichni-startapy/4794604.html [In Ukrainian]. [Моісеєва М., Голіната  А. 15 українських еко-стартапів, які підкорюють світ. Ukrainian.voanews : вебсайт. 2019. 28 лют. URL: https://ukrainian.voanews.com/a/uspishni-ukrainski-ekolohichni-startapy/4794604.html] 
 
22. Kaletnik, H., Pryshliak, V. & Pryshliak, N. (2020). Public Policy and Biofuels: Energy, Environment and Food Trilemma. Journal of Environmental Management & Tourism. 10(4), 479–487. DOI:10.14505/jemt.v10.3(35).01.
 
23. Titarova, D. (2020). Smart blinds of Ukrainian developers. Ukrainer: website. November 21. URL: https://ukrainer.net/solargaps/ [In Ukrainian]. [Тітарова Д. Розумні жалюзі українських розробників. Ukrainer : вебсайт. 2020, 21 лист. URL: https://ukrainer.net/solargaps/] 
 
24. Pidhrushnyi, H. P. (2017). The formation of the growth pole system in Ukraine as a prerequisite for its transition to the model of polycentric spatial development. Ukrainian Geographical Journal, 1, 48–54. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.048 [In Ukrainian]. [Підгрушний Г. П. Формування системи полюсів зростання в Україні як передумова її переходу до моделі поліцентричного просторового розвитку // Укр. геогр. журн. 2017. № 1. С. 48–54. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2017.01.048.]
 
25. Rudenko, L., Lisovskyi, S., & Maruniak, Eu. (2020). Dilemmas of regional development in Ukraine. Ukrainian Geographical Journal, 3, 36–45. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.03.036  [Rudenko L., Lisovskyi S., Maruniak Eu. Dilemmas of regional development in Ukraine // Укр. геогр. журн. 2020. № 3. С. 36–45. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.03.036]