Денисик Г. І., Чиж О. П., Ситник О. І., Война І. М., Атаман Л. В. СЕРЕДИННИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПОЯС СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ КРАЇНИ: ВИОКРЕМЛЕННЯ, СТРУКТУРА, РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2022.04.063
Ukr. geogr. z. 2022, No. 4: 63–71
Мова публікації: 
English
Повний текст: 
Автори: 

Денисик Г. І.   1
Чиж О. П.  1
Ситник О. І.  2
Война І. М.  1
Атаман Л. В.  1


1 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця
2 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань

Резюме: 
На початку XXI ст. завершено обґрунтування наявності у межах Східноєвропейської фізико-географічної країни своєрідного за природними умовами — Серединного ландшафтного поясу. Мета — здій­­снити аналіз його виокремлення, структури, особливостей сучасного ландшафту для цілей раціо­нального використання природних ресурсів. Показано, що структура Серединного ландшафтного поясу складна і своєрідна. З півночі на південь тут прослідковуються три ландшафтних стрічки: Ополле-Поліська, Головного ландшафтного рубежу і Лісостепових Полісь; із заходу на схід — три сектори: західний (Український), центральний і східний. Активне використання природних ресурсів Серединного ландшафтного поясу призвело до суттєвих змін структури його ландшафту, що потребує подальших детальних досліджень. Зокрема це стосується й перегляду схеми районування Східноєвропейської фізико-географічної країни, результатів необґрунтованого господарського освоєння, розробки заходів раціонального природокористування з врахуванням унікальності природи Середин­ного ландшафтного поясу. Ці заходи необхідно здійснювати з урахуванням структури й стану сучасних, переважно, антропогенних ландшафтів: польових, лучно-пасовищних і лісових, як фонових майбутньої екомережі Серединного ландшафтного поясу. Відповідні наукові дослідження мають стосуватися: подальшого детального вивчення природних та антропогенних ландшафтів у межах Середин­ного ландшафтного поясу; розробки окремих проєктів раціонального природокористування для кожної його структури; перегляд схем господарського використання польових, лісових та пасовищних ландшафтів; розвиток існуючих та створення нових природоохоронних об’єктів і територій як основи майбутньої екомережі Серединного ландшафтного поясу.
 
Ключові слова: 
Серединний ландшафтний пояс, виокремлення, структура, ландшафтні стрічки, сектори, районування, природокористування
Сторінки: 
63-71
Література: 
1. Denysyk, G. I. (2001). Forest—field of Ukraine. Thesis, Vinnytsia.  283 p. [In Ukrainian]. [Денисик Г. І. Лісополе України.  Вінниця: Тезис, 2001. 283 с.]
 
2. Denysyk, G. I., & Chizh, O. P. (2007). Forest-steppe Polissya. Thesis,Vinnytsia. 210 p. [In Ukrainian]. [Денисик Г. І., Чиж О. П. Лісостепове Полісся. Вінниця: ПП «Видавництво «Теза», 2007. 210 с.]
 
3. Isachenko, A. G. (1991). Landscape science and physical-geographical zoning. High school, Moscow. 366 p. [In Russian]. [Исаченко А. Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. Москва: Высшая школа, 1991. 366 с.]
 
4. Marynych, O. M., & Shyshchenko, P. G. (2006). Physical geography of Ukraine. Textbook. 3rd ed. Knowledge, Kyiv. 511 p. [In Ukrainian].  [Маринич О. М., Шищенко П. Г. Фізична географія України: підручник. Вид. 3. Київ: Знання, 2006. 511 с.]
 
5. Marynych O. M., Pashchenko V. M., & Shyshchenko P. G. (1985). The nature of the Ukrainian SSR. Landscapes and physical-geographical zoning. Scientific thought, Kyiv. 224 p. [In Ukrainian]. [Маринич А. М., Пащенко В. М., Шищенко П. Г. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование. Киев: Наукова думка, 1985. 224 с.]
 
6. Mylkov, F. N. (1949). About some geographical regularities following from the analysis of landscape zones of the Russian plain. Problems of physical geography, Moscow. Vol. 14. 46–63. [In Russian]. [Мильков Ф. Н. О некоторых географических закономерностях, вытекающих из анализа ландшафтных зон Русской равнины. Проблемы физической географии. Москва, 1949. Т. 14. С. 46–63.]
 
7. Mylkov, F. N. (1986). Physical geography. Landscape theory and geographical zoning. Voronezh University Press.Voronezh. 103–124. [In Russian]. [Мильков Ф. Н. Физическая география. Учение о ландшафте и географическая зональность. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та., 1986. С. 103–124.]
 
8. Mylkov F. N. (1981). Physical geography: current state, patterns, problems. Voronezh University Press, Voronezh. 400 p. [In Russian]. [Мильков Ф. Н. Физическая география: современное состояние, закономерности, проблемы. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та., 1981. 400 с.]
 
9. Dokuchaev, V. V. (1903). Russian black earth. Moscow-Leningrad. 560 p. [In Russian]. [Докучаев В. В. Русский чернозем. Москва-Ленинград, 1903. 560 с.]
 
10. Tanfilyev G. I. (1953). Limits of forests in the south of Russia. Geographic works, Moscow. 227–347. [In Russian]. [Танфильев Г. И. Пределы лесов на юге России. Географические труды. Москва, 1953. С. 227–347.]
 
11. Berg, L. S. (1947). Geographical zones of the Soviet Union. 3rd Ed. 397 p. [In Russian]. [Берг Л. С. Географические зоны Советского союза. Изд. 3. Москва, 1947. 397 с.]
 
12. Chizh, O. P. (2017). Triads of the Eastern European Middle Landscape Belt. Scientific notes of VSPU Series: Geography. Issue 29. No. 1–2. 403–405. [In Ukrainian]. [Чиж О. П. Тріади Східноєвропейського Серединного ландшафтного поясу. Наукові записки ВДПУ. Серія: Географія. 2017. Вип. 29. № 1–2. С. 403–405.]
 
13. Lichkov, B. L. (1944). Polesia belts and the origin of the main relief elements of the Russian Plain. Ed. Academy of Sciences of the USSR. Series Geography and geophysics. Moscow. Vol. 8. No. 1. 35–42. [In Russian]. [Личков Б. Л. Пояса Полесий и происхождение основных элементов рельефа Русской равнины. Изд. АН СССР. Серия География и геофизика. Москва, 1944. Т. 8. № 1. С. 35–42.]
 
14. Marynych, O. M. (1962). Ukrainian Polissya. Radianska Shkola, Kyiv. 163 p. [In Ukrainian]. [Маринич О. М. Українське Полісся. Київ: Рад. школа. 1962. 163 с.].
 
15. Tanfilief, G. I. (1897). Physical and geographical areas of European Russia. SPb. Vol. 1.: 1–30. [In Russian]. [Танфильеф Г. И. Физико-географические области Европейской России. СПб., 1897. Т. 1. С. 1–30.]
 
16. Tutkovsky, P. A. (1910). Zonation of landscapes and soils of the Volyn province. Soil science. № 3. 235–253. [In Russian]. [Тутковський П. А. Зональность ландшафтов и почв Волынской губернии. Почвоведение. 1910. № 3. 
С. 235–253.]
 
17. Essays on the nature and agriculture of Ukrainian Polissya. (1955). KSU, Kyiv. 344 p. [In Ukrainian]. [Нариси про природу і сільське господарство Українського Полісся. Київ: Вид-во КДУ, 1955. 344 с.]
 
18. Denysyk, G. I., & Chizh, O. P. (2002). Forest-steppe Polissya. Ukrainian Geographical Journal. No. 3. 26–29. [In Ukrainian]. [Денисик Г. І., Чиж О. П. Лісостепові Полісся. Український географічний журнал. 2002. № 3. С. 26–29.]
 
19. Tutkovsky, P. A. (1922). Natural zoning of Ukraine. Narkomzemsprav, Kyiv. 80 p. [In Ukrainian]. [Тутковський П. А. Природна районізація України. Київ. Наркомземсправ, 1922. 80 с.]
 
20. Chizh, O. P. (2012). Anthropogenization of the Western Sector of the Middle Landscape Belt. Scientific Bulletin of Chernivtsi National University. Series: Geography. Issue 614–615: 34–39. [In Ukrainian]. [Чиж, О. П. Антропогенізація Західного сектору Серединного ландшафтного поясу. Наук. вісник Чернівецького національного університету. Серія: Географія. 2012. Вип. 614–615. С. 34–39.]
 
21. Physical-geographical zoning of the Ukrainian SSR. (1968). (Ed. by V. P. Popov, A. M. Marynych, A. I. Lanko). KGU, Kyiv. 684 p. [In Russian]. [Физико-географическое районирование Украинской ССР. Под. ред. В. П. Попова, А. М. Маринича, А. И. Ланько. Киев: КГУ, 1968, 684 с.]
 
22. Denysyk, G. I. (2015). Anthropogenic landscape science. Part 2. Regional anthropogenic landscape science. Vinnytsia Regional Printing House, Vinnytsia. 332 p. [In Ukrainian]. [Денисик Г. І. Антропогенне ландшафтознавство. Ч. ІІ. Регіональне антропогенне ландшафтознавство. Вінниця: Вінницька обласна друкарня, 2015. 332 с.]