Матвіїшина Ж. М. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПАЛЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2023.01.007
Ukr. Geogr. Ž. No. 1. 7–14
Мова публікації: 
Ukrainian
Повний текст: 
Автори: 

Матвіїшина Ж. М., 

Інститут географії НАН України, Київ

Резюме: 
Дослідження історії розвитку природи в минулому є напрямом сучасних наукових досліджень. Сектор палеогеографії Інституту географії НАН України традиційно займається розробкою фундаментальних і прикладних аспектів вивчення пізньокайнозойських відкладів. Основну увагу в роботах зосереджено на дослідженні історії та етапів розвитку природи та її компонентів на території України в пліоцені, плейстоцені та голоцені, а також на реконструкції природних умов життя давньої людини.
 
В роботі висвітлено основні досягнення співробітників сектору палеогеографії за останні роки. Зокрема, йдеться про вплив глобальних подій плейстоцену на стан та еволюцію основних компонентів природи України; про виокремлення палеогеографічних передумов, що сприяли формуванню окремих типів осадових кайнозойських корисних копалин на території України; про основні природні чинники палеогеографічного середовища, що вплинули на зміну умов життя людини в Україні протягом плейстоцену та голоцену; про реконструйовані зміни плейстоценових і голоценових ґрунтів на ключових ділянках в межах території України.
 
Окреслено перспективні напрями палеогеографічних досліджень та зроблено оцінку можливого прикладного використання отриманих результатів палеогеографічних досліджень. Результати палео­географічних досліджень, а також фахові послуги співробітників сектору палеогеографії, можуть бути використані: під час геоархеологічних, палеонтологічних, ґрунтознавчих досліджень; для оцінки сучасних змін клімату на основі палеогеографічних даних; для геологічного довивчення та раціонального використання надр України; для оцінки сучасного стану та динаміки просторово-часових змін екологічних обстановок на основі палеогеографічного аналізу вмісту різних речовин у ґрунтах; для розробки популярної науково-освітньої інформації щодо палеогеографічних особливостей розвитку природно-заповідних територій тощо. 

 

Ключові слова: 
палеогеографічні дослідження, зміни клімату, умови життя людини, стратиграфія, утворення корисних копалин
Сторінки: 
07-14
Література: 
1. Dmytruk, Yu. D., Matviishyna, Zh. M., & Slusarchuk, I. I. (2008). Trajan shaft soils: Evolutionary and ecological-genetic analysis. Chernivtsi, Ukraine. Ruta. 228 p. [In Ukrainian]. [Дмитрук Ю. М., Матвіїшина Ж. М., Слюсарчук І. І. Ґрунти Трaянових валів: еволюційний та еколого-генетичний аналіз. Чернівці: Рута. 2008. 228 с.].

2. Doroshkevych, S. P. (2018). The nature of the Middle Pobuzhya in the Pleistocene according to the study of fossil soils. Kyiv, Ukraine. Naukova dumka. 175. [In Ukrainian]. [Дорошкевич С. П. Природа Середнього Побужжя у плейстоцені за даними вивчення викопних ґрунтів. Київ: Наукова думка. 2018. 175 с.]


3. Doroshkevych, S., & Zadverniuk, H. (2013). Organic substances and carbonates of Pleistocene fossil soils and loeses of the Middle Pobuzhye and their paleogeographical significance. In Bulletin of Lviv University: The series is geographical. 44, 99–112. [In Ukrainian]. [Дорошкевич С., Задвернюк Г. Органічні речовини та карбонати у плейстоценових викопних ґрунтах і лесах Середнього Побужжя та їхнє палеогеографічне значення. Вісник Львівського університету. Серія географічна. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2013. Вип. 44. С. 99–112.]


4. Doroshkevych, S. P., & Matviishyna, Zh. M. (2012). Changes in natural conditions in the Pleistocene of the Middle Pobuzhya according to the study of fossil soils. In Ukr. Geogr. Ž. 4. 23–30. [In Ukrainian]. [Дорошкевич С. П., Матвіїшина Ж. М. Зміни природних умов у плейстоцені на території Середнього Побужжя за даними вивчення викопних ґрунтів. Укр. геогр. журнал. 2012. № 4. С. 23–30].


5. Dmytruk, Y. M., Matviishyna, Z. M., & Kushnir, A. S. (2014). Evolution of chernozem in the complex section at Storozheve, Ukraine. In Soil as World Heritage. Dordrecht (Springer Netherlands). 1. 91–100.


6. Hildebrands-Radke, Ivona; Makarovich, Przemislav; Matviishyna, Zhanna; Parhomenko, Aleksandr; Lysenko, Sergiy; & Kochkin, Igor. (2019). Late Neolithic and Middle Bronze Age barrows in Bukivna, Western Ukraine as a source to understand soil evolution and its environmental significance. In Journal of archeological science Reports. 27, 101972. 2–11.


7. Hrechko, D. S., Bylynskyi, O. O., & Kushnyr, A. S. (2021). Man and landscape in the Scythian time in the Dnieper forest-steppe of the Left Bank. In Stratum plus. 3. 321–342. [In Russian]. [Гречко Д. С., Билинский О. О., Кушнир А. С. Человек и ландшафт в скифское время в Днепровском лесостепном Левобережье. Stratum plus. 2021. № 3. С. 321–342].


8. Ivchenko, A. (2017, September 20–23). Geoheritage of Ukraine (history of research) and geotourism development in Ukraine. In GEOTRENDS: 2nd International Conference on Geoheritage & Geotourism. Wrocław. Poland. 8–9.


9. Karmazynenko, S. P. (2010). Micromorphological studies of fossil and modern soils of Ukraine. Kyiv: Naukova dumka. 117 p. [In Ukrainian]. [Кармазиненко С. П. Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних ґрунтів України. Київ: Наукова думка. 2010. 117 с.]


10. Karmazinenko, S. P. (2019). Pleistocene soils of the Azov lowland of the territory of Ukraine. In Journal of Geology, Geography and Geoecology. 28(2). 313–326.


11. Kotenko, V. V., Sheiko, I. M., Kozlenko, R. O., & Kushnir, A. S. (2020). Studying of local antique pottery of Olbia and Borysthenes (historiographical aspect). In Archeology. 4. 120–130.


12. Kushnir, A. (2020). Paleosoils reconstructions of the final stage of the Holocene subboreal on the territory of the Scythian settlement of Bielsko. In Physical geography and geomorphology. 103–104. 25–32. [In Ukrainian]. [Кушнір А. Палеоґрунтознавчі реконструкції завершальної стадії суббореалу голоцену на території Більського городища скіфського часу. Фізична географія та геоморфологія. 2020. № 103–104. С. 25–32].


13. Kyrylchuk, A., Malyk, R., & Doroshkevych, S. (2021). Peculiarities of soil micromorphology of the white-regenerative complex of the Kamyanets-Podilsky State Historical Museum-Reserve. In Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatiuk. Series: Geography: Physical geography. No. 2. 30–38.  [In Ukrainian]. [Кирильчук А., Малик Р., Дорошкевич C. Особливості мікроморфології ґрунтів белігеративного комплексу Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія: Фізична географія. № 2. 2021. С. 30–38].


14. Lisetskii, F., Matsibora, A., Kuraieva, I., & Voitiuk Y. (2018). Geoinformation Modelling of Heavy Metals Spatial Distribution in Soils of Polyfunctional Towns. In Journal of Engineering and Applied Sciences. 13. 2013–2017.


15. Lobanova, M. A., Matvyyshyna, Zh. N., & Kyosak, D. V. (2021). The problem of stratigraphy of the Sabatinovka I settlement and natural conditions on the Southern Bug in the Eneolithic—Late Bronze Age. In Stratum plus. 2. 31–52. [In Russian]. [Лобанова М. А., Матвиишина Ж. Н., Киосак Д. В. Проблема стратиграфии поселения Сабатиновка І и природные условия на Южном Буге в энеолите — позднем бронзовом веке. Stratum plus. 2021. 2. С. 31–52].


16. Matsibora, O. V. (2019). Web-based geographic information systems and their use for processing paleogeographic data. In Ukr. Geogr. Ž. No. 1. 51–58.  [In Ukrainian]. [Мацібора О. В. Веб-орієнтовані геоінформаційні системи та їх використання для обробки палеогеографічних даних. Укр. геогр. журнал. 2019. № 1. С. 51–58].


17. Matviishyna, Zh. M. (2017). Paleosoil studies at the Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine. In Ukr. Geogr. Ž. No. 1. 12–19. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М. Палеоґрунтознавство в Інституті географії Національної академії наук України. Укр. геогр. журнал. 2017. № 1. С. 12–19]


18. Matviishyna, Zh. M., & Doroshkevych, S. P. (2019). Micromorphological peculiarities of the Pleistocene soils in the Middle Pobuzhzhya (Ukraine) and their significance for paleogeographic reconstructions. In Journal of Geology, Geography and Geoecology. 28(2). 327–347. (The Quaternary studies in Ukraine To XX Congress of the International Association of the Study of the Quaternary Period (INQUA), Dublin, 2019).


19. Matviishyna, Zh. M., & Doroshkevych S. P. (2013). Natural habitat of man in the Paleolithic era in Central Ukraine. In Ukr. Geogr. Ž. No. 4. 26–31. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Дорошкевич С. П. Природне середовище місць проживання людини в палеоліті на території Центральної України. Укр. геогр. журнал. 2013. № 4. С. 26–31]


20. Matviishyna, Zh. M., Doroshkevych, S. P. (2014). Natural conditions in the territory of Pobuzhye in the Zavadivka time (Middle Pleistocene) according to research of fossil soils. Scientific Bulletin Medzhibizh: Location Medzhizh and problems of studying the Lower Paleolithic of the Eastern European Plain: Collection of Scientific Papers. Medzhibizh-Ternopil-Kyiv. 2. 111–118. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Дорошкевич С. П. Природні умови на території Побужжя у завадівський час (середній плейстоцен) за даними досліджень викопних ґрунтів. Науковий вісник «Меджибіж»: Місцезнаходження «Меджибіж» і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини: збірник наукових праць. Меджибіж-Тернопіль-Київ: ТзОВ «Терно-граф». 2014. Ч. 2. С. 111–118.].


21. Matviishyna, Zh. M., & Doroshkevych, S. P. (2016). Reconstructions of natural conditions of the Atlantic stage of the Holocene according to paleosoil research of the Trypillia settlement. In Ukr. Geogr. Ž. No. 2. 19–25. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Дорошкевич С. П. Реконструкції природних умов атлантичного етапу голоцену за даними палеоґрунтознавчих досліджень трипільського поселення. Укр. геогр. журнал. 2016. № 2. С. 19–25.]


22. Matviishyna, Zh. M., & Doroshkevych, S. P. (2011). Results of paleopedological research of late Paleolithic monuments in the basin of the Great Vys. In Stone Age of Ukraine. 14, 63–73. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Дорошкевич С. П. Результати палеопедологічного дослідження пізньопалеолітичних пам’яток у басейні Великої Висі. Кам’яна доба України. 2011. Вип. 14. Київ. С. 63–73.]


23. Matviishyna, Zh. M., Doroshkevych, S. P., & Kushnir, А. S. (2021). Assessment of influence of paleogeographical conditions on the formation of mineral raw materials for the manufacture of ceramic products (on the example of Opishnyanske deposit of clay rocks). In Ukr. Geogr. Ž. No. 1(113), 15–24.


24. Matviishyna, Zh. M., Doroshkevych, S. P., & Kushnir, A. S. (2019). Paleogeographical features of the formation of mineral raw materials for the manufacture of ceramics. In Ukrainian Ceramology: Ceramics as a Marker of Intercultural Relations. Opishne: Ukrainske narodoznavstvo, ХІІІ, 1, 147–156. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Дорошкевич С. П., Кушнір А. С. Палеогеографічні особливості формування мінеральної сировини для виготовлення кераміки. Українська керамологія: Кераміка як маркер міжкультурних зв’язків. Опішне: Українське народознавство, 2019. Книга ХІІІ. Том 1. С. 147–156.] 


25. Matviishyna, Zh. M., & Herasymenko, N. P. (2005). Paleolandscapes of the territory of Ukraine in the Pleistocene. Complex atlas of Ukraine. State Scientific and Production Enterprise Cartography. Kyiv, Ukraine. 11. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Герасименко Н. П. Палеоландшафти території України в плейстоцені. Комплексний атлас України. Київ: ДНВП Картографія. 2005. С. 11].


26. Matviishyna, Zh. M., & Herasymenko, N. P. (2007). Paleolandscapes: Pleistocene. National Atlas of Ukraine. State Scientific and Production Enterprise Cartography, Kyiv, Ukraine. 221. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Герасименко Н. П. Палеоландшафти: плейстоцен. Національний атлас України. Київ: ДНВП Картографія. 2007. С. 221].


27. Matviishyna, Zh. M., Herasymenko, N. P. (2009). Paleolandscapes: Pleistocene: Maps of landscapes of Bugsky, Pryluksky, Kaidatssky, Dniprovsky, Zavadovsky, Shirokinsky times. Complex atlas of the Kyiv region. State Scientific and Production Enterprise Cartography. Kyiv. Ukraine. 36–37. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Герасименко Н. П. Палеоландшафти: плейстоцен: карти ландшафтів бузького, прилуцького, лайдацького, дніпровського, завадівського, широкинського часів. Комплексний атлас Київської області. Київ: ДНВП Картографія. 2009. С. 36–37].


28. Matviishyna, Zh., Karmazynenko, S. (2015). The paleogeography of the Palaeolithic site at the Velykyj Sholes ridge area, Transcarpathia. Ed. by Masayoshi Yamada and Sergii Ryzhov. In Archaeology and Geology of Ukraine in Regional Context. Tokyo: Meiji University, 91–159.


29. Matviishyna, Zh. M., Karmazynenko, S. P., Doroshkevych, S. P., Matsibora, O. V., Kushnir, A. S., & Perederii, V. I. (2017). Paleogeographical preconditions and factors of changes in human living conditions on the territory of Ukraine in the Pleistocene and Holocene. In Ukr. Geogr. Ž. No. 1, 19–29. [In Ukrainian].  [Матвіїшина Ж. М., Кармазиненко С. П., Дорошкевич С. П., Мацібора О. В., Кушнір А. С., Передерій В. І. Палеогеографічні передумови та чинники змін умов проживання людини на території України у плейстоцені та голоцені. Укр. геогр. журнал. 2017. № 1. С. 19–29.] 


30. Matviishyna, Zh. M., Fomenko, V. M., Tovkailo, M. T., & Doroshkevych, S. P. (2015). Pedological studies of the multi-layered monuments of the Ghard and Lidina Balka in the Steppe Pobuzhye. In Stone Age of Ukraine, 16, 190–203. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Фоменко В. М., Товкайло М. Т., Дорошкевич С. П. Педологічні дослідження багатошарових пам’яток Ґард і Лідина Балка у Степовому Побужжі. Кам’яна доба України. Вип. 16. 2015. С. 190–203.].


31. Matviishyna, Zh. M., Herasymenko, N. P., Perederii, V. I., Brahin, A. M., Ivchenko, A. S., Karmazynenko, S. P., Nahirnyi, V. M., Parkhomenko, O. H. (2010). Spatial-temporal correlation of paleogeographic conditions of the Quaternary period on the territory of Ukraine. Naukova dumka. Kyiv, Ukraine. 191. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Герасименко Н. П., Передерій В. І., Брагін А. М., Івченко А. С., Карма­зиненко С. П., Нагірний В. М., Пархоменко О. Г. Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України. Київ: Наукова думка. 2010. 191 с.]


32. Matviishyna, Zh., & Kushnir, A. (2019). Climatic and landscape influences on the distribution and abundance of the Pleistocene smallmammal burrows of Ukraine. In Historical Biology, Taylor & Francis. 1–12.


33. Matviishyna, Zh. M., & Kushnir, A. S. (2018). Geoarchaeological approach in paleosoil research of archeological monuments. In Ukr. Geogr. Ž. No. 4, 10–15. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Кушнір А. С. Геоархеологічний підхід у палеоґрунтознавчих дослідженнях археологічних пам’яток. Укр. геогр. журнал. № 4. 2018. С. 10–15].


34. Matviishyna, Zh. M., & Matsibora, O. V. (2015). Rhythmics of floodplain soil formation in the late Holocene as an indicator of changes in physical and geographical conditions. In Ukr. Geogr. Ž. No. 2, 24–32. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Мацібора О. В. Ритміка заплавного ґрунтоутворення в пізньому голоцені як індикатор змін фізико-географічних умов. Укр. геогр. журнал. 2015. № 2. С. 24–32].


35. Matviishyna, Zh. M., & Parkhomenko, O. H. (2017). Evolution of soils and landscapes of the ancient city of Olbia in Mykolayiv region. In Scientific notes of Sumy State Pedagogical University named after A. Makarenko: Series Geographical Sciences. 8. 50–65. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Пархоменко О. Г. Еволюція ґрунтів та ландшафтів давнього міста Ольвія на Миколаївщині. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Серія: Географічні науки. 2017. Вип. 8. С. 50–65].


36. Matviishyna, Zh. M., & Parkhomenko, O. H. (2021). Peculiarities of soil formation of the archeological monument near the village of Supivka in the Vinnytsia region. In Scientific notes of Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko: Series Geographical Sciences. 2. 15–26. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Пархоменко О. Г. Особливості формування ґрунтів археологічної пам’ятки неподалік с. Супівка на Вінниччині. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки. 2021. Вип. 2. С. 15–26.]. 


37. Matviishyna, Zh. M., & Parkhomenko, O. H. (2020). Paleopedological studies of the soils of a two-layer settlement near the village of Krivokhyzhentsi in the Vinnytsia region. In Scientific notes of Sumy State Pedagogical University named after A. Makarenko: Series Geographical Sciences. 2. 72–87. [In Ukrainian]. [Матвіїшина Ж. М., Пархоменко О. Г. Палеопедологічні дослідження ґрунтів двошарового поселення неподалік с. Кривохиженці на Вінничині. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Суми: Серія географічна. 2020. 2. С. 72–87].


38. Perederii, V. I., Ivchenko, A. S., Doroshkevych, S. P., Karmazynenko, S. P., Kushnir, A. S., Parkhomenko, O. H., Matsibora, O. V., & Bondar, L. O. (2018). Zhanna Matviisina: to the 80th Anniversary of Birth: Bibliography. Akadem­periodyka. Kyiv, Ukraine. 84 p. (In Ukrainian). [Передерій В. І., Івченко А. С., Дорошкевич С. П., Кармазиненко С. П., Кушнір А. С., Пархоменко О. Г., Мацібора О. В., Бондар Л. О. Жанна Миколаївна Матвіїшина: до 80-річчя від дня народження: Бібліографія. Київ: Академперіодика. 2018. 84 с.].


39. Rudenko, L. H., Bochkovska, A. I., Polyvach, K. A., Chabaniuk, V. S., Podvoiska, V. I., Santalova, S. O., Leiberiuk, O. M., & Vyshnia, M. M. (2021). Academic geography and satin mapping during the years of independence of Ukraine. Instytut heohrafii NAN Ukrainy. Kyiv, Ukraine. 120 p. [In Ukrainian]. [Руденко Л. Г., Бочковська А. І., Поливач К. А., Чабанюк В. С., Подвойська В. І., Санталова С. О., Лейберюк О. М., Вишня М. М. Академічна географія і атласне картографування за роки незалежності України. Київ, Ін-т географії НАН України. 2021. 120 с.].


40. Sirenko, O. A., Matviishyna, Zh. M., & Doroshkevych, S. P. (2017). New materials on the characteristics of vegetation and soils of the Lubny period of the early Neo-Pleistocene of Ukraine. In Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine. 10. 85–94. [In Ukrainian]. [Сіренко О. А., Матвіїшина Ж. М., Дорошкевич С. П. Нові матеріали до характеристики рослинності та ґрунтів лубенського часу раннього неоплейстоцену України. Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. 2017. 10. С. 85–94].


41. Sirenko, O. A., Matviishyna, Zh. M., & Doroshkevych, S. P. (2019). Development of vegetation and soils in the central part of the Prydniprovska Upland during the Shyrokyne and Martonosha stages of the Eopleistocene–early Neopleistocene. In Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine. 12. 61–69.[In Ukrainian]. [Сіренко О. А., Матвіїшина Ж. М., Дорошкевич С. П. Розвиток рослинності та ґрунтів центральної частини Придніпровської височини протягом широкинського і мартоноського етапів еоплейстоцену — раннього неоплейстоцену. Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. 2019. 12. С. 61–69.]. 


42. Stepanchuk, V. M., Matviishyna, Zh. M., Ryzhov, S. M., & Karmazynenko, S. P. (2013). Ancient man: paleogeography and archeology. Naukova dumka. Kyiv, Ukraine. 208 p. [In Ukrainian]. [Степанчук В. М., Матвіїшина Ж. М., Рижов С. М., Кармазиненко С. П. Давня людина: палеогеографія та археологія. Київ: Наукова думка. 2013. 208 с.].


43. Tykhonenko, D. H., Matviishyna, Zh. M., & Horin, M. O. (2005). Pre-Holocene soil genesis. Soil science: Textbook. Kyiv: Higher School. 200–221. [In Ukrainian]. [Тихоненко Д. Г., Матвіїшина Ж. М., Горін М. О. Доголоценовий грунтогенез. Грунтознавство: Підручник. Київ, Вища школа. 2005. С. 200–221.]. 


44. Zalizniak, L. L., Stepanchuk, V. M., Matviishyna, Zh. M., Doroshkevych, S. P., Karmazynenko, S. P. et al. (2013). The Stone Age of Ukraine. The most ancient past of Novomyrhorod region. Shliakh. Kyiv, Ukraine. 306 p. [In Ukrainian]. [Залізняк Л. Л., Степанчук В. М., Матвіїшина Ж. М., Дорошкевич С. П., Кармазиненко С. П. та ін. Кам’яна доба України: Найдавніше минулого Новомиргородщини. Київ: Шлях. 2013. 306 с.]