Джаман В. О., Джаман Я. В., Чаплінський П. РОЗВИТОК ЕТНІЧНОГО ТУРИЗМУ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ПРОСТОРІ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЦІВ)

https://doi.org/10.15407/ugz2023.01.035
Ukr. Geogr. Ž. No. 1.
Мова публікації: 
Ukrainian
Повний текст: 
Автори: 
Джаман В. О.,1
Джаман Я. В.,1
Чаплінський П.,2

1  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці

2  Щецинський університет, Щецин (Польща) 
 

 

Резюме: 
Запропоновано алгоритм і методику суспільно-географічного дослідження етнічного туризму в полі­етнічному середовищі великого міста. Проаналізованo етапи вивчення етнотуристичних ресурсів: дослідження географічних та історичних особливостей формування етнічної структури населення; визначення ступеня етнічної різноманітності населення та його динаміки; вивчення матеріальної та духовної культурної спадщини етнічних груп; кількісне оцінювання атрактивності етнотуристичних об’єктів; картографування етнотуристичних об’єктів і розробка етнографічних екскурсійних маршрутів.
Ключові слова: 
поліетнічний простір, культурна спадщина, етнотуристичні ресурси, етнічний туризм, етнографічні екскурсійні маршрути
Сторінки: 
35-45
Література: 
1. Rudenko, L. H. (ed.) (2022). The population of Ukraine and its natural and cultural heritage. Atlas. Institute of Geography of NAS of Ukraine.
[Атлас «Населення України та його природна і культурна спадщина». За ред. Л. Г. Руденка. Ін-т географії НАН України, 2022.]

2. Kostyshyn, S. S. (ed.), et al. (1998). Bukovyna. Historical essay. Chernivtsi, Ukraine: Zelena Bukovyna. 416 p.

[Костишин С. С. (голова редкол.) та ін. Буковина: історичний нарис. Чернівці: Зелена Буковина, 1998. 416 с.]


3. Buchko, Zh. (2015). Cross-border routes of historical and ethnographic tourism in Bukovyna. Geography and tourism: Science. coll. Issue 34.137–143.

[Бучко Ж. Транскордонні маршрути історико-етнографічного туризму на Буковині. Географія та туризм: наук. зб. К.: Альфа-ПІК, 2015. Вип. 34. С. 137–143.]


4. Dzhaman, V. O. (2006). Ethnic structure of the population of Ukraine: territorial differences, dynamics. Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University. Series: Geography.  Issue 11. 90–96.

[Джаман В. О. Етнічна структура населення України: територіальні відміни, динаміка. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Географія. Вінниця, 2006. Вип. 11. С. 90–96.]


5. Dzhaman, Ya. V. (2018). Development of ethnotourism in a multi-ethnic city (on the example of Chernivtsi). (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv. 20 p.

[Джаман Я. В. Розвиток етнотуризму в поліетнічному місті (на прикладі м. Чернівці). Aвтореф. дис. … канд. географ. наук: спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія». К., 2018. 20 с.]


6. Dzhaman, Ya. V. (2016). The formation of the multi-ethnic space of a large city as a prerequisite for the development of ethnotourism (on the example of Chernivtsi). Scientific bulletin of Chernivtsi University: coll. of science works. Chernivtsi. Issue 775–776: Geohraphy. 168–177. 

[Джаман Я. В. Формування поліетнічного простору великого міста як передумови розвитку етнотуризму (на прикладі Чернівців). Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. Вип. 775–776: Географія. С. 168–177.] 


7. Kuzyk, S. (2010). Theoretical problems of tourism: socio-geographical approach. Lviv: VTs LNU. 254 p.

[Кузик С. Теоретичні проблеми туризму: суспільно-географічний підхід.  Львів: ВЦ ЛНУ, 2010.  254 с.] 


8. Liubitseva, O. O. (2003). Market of tourist services (geospatial aspects). Kyiv, Ukraine: Alterpres. 436 p.

[Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти).  К.: Альтерпрес, 2003. 436 с.]


9. Kravtsiv, V. S., Hryniv, L. S., Kopach, M. V., & Kuzyk, S. P. (1999). Scientific and methodological principles of reforming the recreational sphere. Lviv, Ukraine: IRD NAS of Ukraine, 1999. 78 p.

[Кравців В. С., Гринів Л. С., Копач М. В., Кузик С. П. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери. Львів: ІРД НАН України, 1999. 78 с.] 


10. Rudenko, L. H. (Sci. ed.) (2007). National atlas of Ukraine. Kyiv: DNVP Kartohrafiia. 840 p.

[Національний атлас України / Наук. ред. Л. Г. Руденко. Київ: ДНВП «Картографія», 2007. 840 с.]


11. Nykyrsa, M. (2008). Chernivtsi. Documentary essays on the history of streets and squares. Chernivtsi, Ukraine: Zoloti lytavry. 452 p.

[Никирса М. Чернівці. Документальні нариси з історії вулиць і площ. Чернівці: Золоті литаври, 2008. 452 с.]


12. Orlova, M. L. (2009). Ethnic tourism resources of the region: socio-geographic assessment (based on the materials of the Odesa region). (Extended abstract of PhD dissertation). Odesa,Ukraine. 19 p.

[Орлова М. Л. Ресурси етнічного туризму регіону: суспільно-географічна оцінка (на матеріалах Одеської області): автореф. дис. … канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія». Одеса, 2009. 19 c.]


13. On the protection of cultural heritage. Law of Ukraine. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2000, No. 39, p. 333 (amended). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text.

[Про охорону культурної спадщини. Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 39, с. 333 (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text.]


14. On tourism. Law of Ukraine. Tourist activity. Normative base.  Kyiv: KNT, 2005. 5–29.

[Про туризм: Закон України, Туристична діяльність. Нормативна база / Упорядкування: Роїна О. М. К.: КНТ, 2005. С. 5–29.]


15. The General Census of the Romanian Population of December 29, 1930. Vol. II: Race, Mother Tongue, Religion / edited by Dr. S. Manula. Bucharest: Printed on the official monitor of the national printing house, 1938. 120–123. [In Romanian].

[Recensământul General al Populației României din 29 decembrie 1930. Volumul II: Rasa, Limba Maternă, Religie / editat de Dr. S. Manula. București: Tipărit pe monitorul oficial al tipografiei naționale, 1938. 120–123. [In limba romana]].


16. Rudenko, V. P., Dzhaman, V. O., Buchko, Zh. I., Dzhaman, Ya. V., & Mruchkovskyy, P. V. (2016). Theoretical-Methodological Basis for Studying the Preconditions of Ethnic Tourism in Multi-ethnic Urban Settlements. The Case of Chernivtsi City, Ukraine. In Journal of Settlements and Spatial Planning. Vol. 7, No. 2. 157–165.