Прокопенко Н. О. КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2023.01.046
Ukr. Geogr. Ž. No. 1. 46–53.
Мова публікації: 
Ukrainian
Повний текст: 
Автори: 
Прокопенко Н. О.,
 
Державна установа Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України, м. Київ
 

 

Резюме: 
У статті висвітлено теоретико-методологічні аспекти та еволюцію підходів до вивчення сутності й оцінювання трудового потенціалу. Запропоновано авторський підхід до трактування структури трудового потенціалу регіону з обґрунтуванням його кількісних та якісних характеристик, розроблено методичний інструментарій для оцінки стану трудового потенціалу регіону. Методика апробована на офіційних статистичних даних щодо регіонів України за 2020 р. На підставі отриманих інтегральних характеристик проведено групування регіонів України з урахуванням якісних та кількісних складових трудового потенціалу, виявлено просторові закономірності в розподілі трудового потенціалу територій України. Більшості регіонів південно-західної частини України притаманні високі рівні якісної складової трудового потенціалу та високі рівні кількісної складової трудового потенціалу, але встановлено, що наявний трудовий потенціал у цих регіонах використовується не ефективно. Промислові регіони на сході України мають високий рівень якісної складової, але недостатній рівень кількісної складової трудового потенціалу. Північним регіонам країни притаманні низькі показники як кількісної, так і якісної складової. Південним регіонам притаманні високі показники кількісної складової трудового потенціалу на тлі невисокого рівня якісної складової. Київ — єдиний регіон, що володіє високим рівнем якісної та кількісної складової трудового потенціалу. Результати дослідження рекомендується використовувати під час реалізації державної регіональної політики.
трудовий потенціал регіону; характеристики трудового потенціалу; комбінований підхід; комплексна оцінка; державна регіональна політика.
Ключові слова: 
трудовий потенціал регіону; характеристики трудового потенціалу; комбінований підхід; комплексна оцінка; державна регіональна політика
Сторінки: 
46-53
Література: 
1. Bordean, O. N., & Sonea, A. (2018). Student satisfaction and perceived skills: any link to employability? In Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(1), 356–370.

2. Kjellstrom, T., Kovats, R. S., Lloyd, S. J., Holt, T., & Tol, R. S. (2009). The direct impact of climate change on regional labor productivity.  Archives of Environmental & Occupational Health, 64(4), 217–227.


3. Shevyakin, A. S. (2020). Methodological Approaches for Prediction of the Level of Provision of Regional Economy by Labor Resources. Advances in Economics, Business and Management Research, 128, 1828–1832.


4. Tretyakova, L. A., Bessonova, M. A., Trofimenko, E. N. (2014). The essence of the category ‘labor potential’: socio-economic aspect. Regional Economics. Theory and Practice, 34, 2–10.


5. Ganich, L. V. (2013). Study of the concept of ‘Labor potential’ in the conditions of a market economy. In Social and labor relations: theory and practice (Collection of scientific papers). Kyiv. KNEU, 86–91. [Ганіч Л. В. Дослідження поняття «трудовий потенціал» в умовах ринкової економіки // Соціально-трудові відносини: теорія і практика (Зб. наук. праць). К.: КНЕУ. 2013. С. 86–91]


6. Quintini, G. (2014). Skills at Work: How Skills and their Use Matter in the Labour Market. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 158. OECD Publishing,


7. Rossoshanskaya, E. A. (2019). Agent-based models in labor potential reproduction management at municipal level: application possibilities and perspectives. Public administration. Electronic bulletin, 73, 249–266.


8. Kupets, Olga. (2012). Characteristics and Determinants of Internal Labor Mobility in Ukraine. World Bank, Washington, DC, URI: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26804 License: CC BY 3.0 IGO 


9. Lubsanova, N., & Mikheeva A. (2020). Comparative assessment of the potential of the regions of the zone of influence of the Great Silk and Tea Road. WSEAS Transactions on business and economics, 17, 638–645.


10. Simonova, M.,  Kolesnikov S. & Karakova T. (2017). Assessment of labor potential on the regional level by the index method.  MATEC Web of Conferences 170, 01069


11. State Statistics Service of Ukraine. Statistical information. URL : http://www.ukrstat.gov.ua [In Ukrainian]. [Державна служба статистики України. Статистична інформація. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.]


12. Statistical Yearbook of Ukraine for 2020. (2021). SSSU, 454 [In Ukrainian]. [Статистичний щорічник України за 2020 рік. Київ. ДССУ. 2021, 454 с.]


13. Prokopenko, N. A. (2017). Labor potential of Ukraine: gerontological aspect. Probl. aging and longevity, 3–4, 318–329 [In Ukrainian]. [Прокопенко Н. А. Трудовой потенциал Украины: геронтологический аспект // Пробл. старения и долголетия. 2017. № 3–4. С. 318–329.]


14. Čerep, A. V. (2017). Problemy budowania wykwalifikowanego potencjalu ludzkiego. Zeszyty naukowe „Organizacja i zarzadzanie” Politechniki slaskiej. 75–84. 


15. Kawanishi, Y. (2008). On Karo-Jisatsu (Suicide by Overwork): Why Do Japanese Workers Work Themselves to Death? International Journal of Mental Health, 1(37). 61–74.


16. Waters, S. (2015). Suicide as Protest in the French Workplace. Modern & Contemporary France, 23(4). 491–510.