Маруняк Є. О., Лажнік В. Й., Пугач С. О. ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТОВАРНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС

https://doi.org/10.15407/ugz2023.02.013
Ukr. geogr. z. 2023, No. 2: 13–24
Мова публікації: 
Ukrainian
Повний текст: 
Автори: 

Маруняк Є. О., , Інститут географії Національної академії наук України, Київ; Інститут географії та просторової організації імені Станіслава Лещицького Польської академії наук, Варшава
Лажнік В. Й., , Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк
Пугач С. О., , Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

Резюме: 
Метою дослідження є просторовий аналіз особливостей регіональної диференціації товарної торгівлі України з країнами Європейського Союзу в контексті розширення торговельно-економічних відносин після підписання Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС та надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Використано такі методи дослідження, як структурний та просторовий аналіз, статистичний та кореляційний аналіз, типологічний. Встановлено, що в просторовій диференціації торгівлі товарами України з країнами Європейського Союзу чітко проявляється велика варіативність та асиметричність показників експорту та імпорту товарів і високий ступінь залежності економічного розвитку регіонів України від товарної торгівлі з кранами–членами ЄС. Новизна дослідження — із використанням просторового аналізу на основі критерію зв’язаності та симетрії торговельних потоків виявлено особливості регіональної диференціації та значну асиметрію в товарній торгівлі регіонів України з країнами Європейського Союзу.
Ключові слова: 
товарна торгівля, збалансованість, зв’язаність, регіон, Україна, ЄС
Сторінки: 
13–24
Література: 

1. Pyrozhkov, S.  I. (2022). National Resilience of Ukraine: Strategy Implementation. Ukr. Geogr. Ž., 2, 3–10. [In  Ukrainian]. [Пирожков С. І. Національна стійкість України: стратегія забезпечення. Укр. геогр. журнал. 2022, № 2. С. 3–10.] DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.02.003


2. State Statistics Service of Ukraine. Foreign economic activity. 

[Державна служба статистики України. Зовнішньоекономічна діяльність.] URL: https://www.ukrstat.gov.ua/


3. Brunn, S. D., Dronova, O., Rudenko, L., & Leiberiuk, O. (2020). The Influence of the  Russian Aggression on the State of Development of Geography in Ukraine. Ukr. Geogr. Ž., 2, 3–12. [In  Ukrainian].

[Бранн С. Д., Дронова О. Л., Руденко Л. Г., Лейберюк О. М. Вплив російської агресії на стан розвитку географії в Україні. Укр. геогр. журнал. 2020, № 2. С. 3–12.] DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.02.002


4. Rudenko L., Lisovskyi, S. & Maruniak, Eu. (2020). Dilemmas of regional development in Ukraine. Ukr. Geogr. Ž., 3, 36–45. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.03.036


5. Rudenko, L., Lisovskyi, S., Maruniak, Eu. (2018). Modern Ukraine: Challenges and Threats As Determinants of Development. Ukr. Geogr. Ž., 3, 31–43. 

[Руденко Л. Г., Лісовський С. А., Маруняк Є. О. Україна сучасна: виклики і загрози як детермінанти розвитку. Укр. геогр. журнал. 2016, № 3. С. 31–43. ]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2018.03.031


6. Maruniak, Eu. O. (2020). Spatial development of Ukraine in global vision. Ukr. Geogr. Ž., 4, 73–83. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2020.04.073

[Маруняк Є. О. Просторовий розвиток України в глобальній візії. Вісник Національної академії наук України. 2020, № 4. С. 73‒83.]. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2020.04.073


7. Dronova, O., Nahornyi, T. (2021). Development Directions of Ukraine According to  Different Globalization Scenarios. Ukr. Geogr. Ž., 2, 20–30. 

[Дронова О. Л., Нагорний Т. В. Напрями розвитку України за різними сценаріями глобалізаційних процесів. Укр. геогр. журнал. 2021, 2. С. 20–30.]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.02.020


8. Rudenko, L. H., Lisovskyi, S. A., Maruniak, Eu. O., Golubtsov, O. G., Dronova, O. L., Mozghovyi, A. A., Chekhniy, V. M., Farion, Yu. M., & Varukha, A. A. (2022). Analysis of Regional and Local Development Strategies of Ukraine on the Way to Achieving the “2030 Goals.” Ukr. Geogr. Ž., 1, 8–17. [In Ukrainian].

[Руденко Л. Г., Лісовський С. А., Маруняк Є. О., Голубцов О. Г., Дронова О. Л., Мозговий А. А., Чехній В. М., Фаріон Ю. М., Варуха А. В. Аналіз стратегій регіонального і місцевого розвитку України на шляху досягнення «Цілей 2030». Укр. геогр. журнал. 2022, № 1. С. 8–17.]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.01.008


9. Svyrydenko, Yu. (2023, 6 February). Integrate into the EU without waiting for accession: Ukraine’s new economic strategy. Yevropeiska Pravda (European truth). [In Ukrainian].

[Свириденко Ю. Інтегруватися до ЄС, не чекаючи вступу: нова економічна стратегія України. Європейська правда. 2023, 6 лютого. ] URL: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2023/02/6/7155536/


10. Fujita, M., Krugman, P. & Venables, A. J. (1999). The spatial economy: Cities, regions and international trade. Cambridge: MIT Press, 367. DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/6389.001.0001


11. Anderson, J. & Wincoop, E. (2003). Gravity with gravitas: A solution to the border puzzle. American Economic Review, 93(1), 170‒192. DOI: https://doi.org/10.3386/w8079


12. Porter, M. E. (1998). The competitive advantage of nations. 2nd ed. New York: Free Press, 896. DOI:  https://doi.org/10.1007/978-1-349-14865-3


13. Castells, M. (1996). The rise of the network society. Vol. 1. The information age: economy, society and culture. Oxford: Blackwell, 656.


14. Blatter, J. (2004). From ‘spaces of place’ to ‘spaces of flows’? Territorial and functional governance in cross-border regions in Europe and North America. International Journal of Urban and Regional Research, 28, 530–548. DOI: https://doi.org/10.1111/j.0309-1317.2004.00534.x


15. Smith, N. (1996). Spaces of Vulnerability: The space of flows and the politics of scale. Critique of Anthropology, 16(1), 63–77. DOI: https://doi.org/10.1177/0308275X9601600107


16. Jin, B., Yang, W., Li, X., Sha, J. & Wang X. (2021). A literature review on the space of flows. Arabian Journal of Geosciences, 14 (13), 1294. DOI: https://doi.org/10.1007/s12517-021-07632-z


17. Taran, S., Shepotylo, O., Yavorskii, P., & Bondarenko, Ye. (2022). Analysis of Trade in Goods Between Ukraine and the EU in Within the Framework of the Deep and Comprehensive Free Trade Zone: Current State and Prospects for Liberalization. Kyiv: KSE Institute. 91 p. [In Ukrainian].

[Таран С., Шепотило О., Яворський П., Бондаренко Є. Аналіз торгівлі товарами між Україною та ЄС в рамках ПВЗВТ: поточний стан та перспективи для лібералізації. Київ: KSE Institute, 2022. 91 с.] URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/05/DCFTA-Commodities-2022-16-05.pdf


18. Voloshyn, V. I., Vasyltsiv, T. G., & Mokii, A. I. (2011). The potential of competitiveness of the western regions of Ukraine and the problems of its implementation in the post-crisis period (analytical report).  [Волошин В. І., Васильців Т. Г., Мокій А. І. Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації в посткризовий період (аналітична доповідь). Регіональний філіал НІСД у м. Львові, 2011.] URL: https://niss.gov.ua/en/node/748


19. Chernyshev, V., Okara, D., & Kovalova, I. (2019). Foreign Economic Activity of Regions in Ukraine. Efektyvna Ekonomika (Efficient Economy), No. 6. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.6.53

[Чернишев В. Г., Окара Д. В., Ковальова І. Л. Зовнішньоекономічна діяльність регіонів України. Ефективна економіка. 2019, № 6.]. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.6.53


20. Mikhel R. (2016). The Analysis of Foreign Trade of Western Region of Ukraine in  Term of the FTA Between Ukraine and the EU. Socio-Economic Problems of the  Modern  Period of Ukraine. Issue 3. 130–135.

[Міхель Р. В. Аналіз зовнішньої торгівлі товарами областей Західного регіону в умовах дії ЗВТ між Україною та ЄС. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016,  Вип. 3(119). С. 130–135].


21. Rabinovych M. (2022, 8 November). How a Full-Scale War Changed the Formats of Cooperation Between Ukraine and the EU. Yevropeiska Pravda (European truth). [In Ukrainian.]

[Рабінович М. Як повномасштабна війна змінила формати співпраці України та ЄС. Європейська правда. 2022. 8 листопада.]. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/11/8/7150040/


22. Ukraine-EU—International Trade in Goods Statistics. (2022). Eurostat. Statistics Explained. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Ukraine-EU_-_international_trade_....


23. Tobler, W. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit Region. Economic Geography, 46(2), 234–240. DOI: https://doi.org/10.2307/143141