Руденко Л. Г., Бочковська А. І., Поливач К. А., Санталова С. О. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МІСЬКОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ (1897–2022 РР.)

https://doi.org/10.15407/ugz2023.02.025
Ukr. geogr. z. 2023, No. 2:25–34
Мова публікації: 
Ukrainian
Повний текст: 
Автори: 

Руденко Л. Г., , Інститут географії НАН України, Київ
Бочковська А. І., Інститут географії НАН України, Київ
Поливач К. А., , Інститут географії НАН України, Київ
Санталова С. О., , Інститут географії НАН України, Київ

Резюме: 

Метою цієї роботи є відображення виявлених в процесі дослідження суспільно-географічних чинників формування міської мережі України протягом 1897–2022 рр. та змін, що призвели до її структурних і кількісних трансформацій. У статті розкрито найвагоміші чинники, що мали вплив на міську мережу в історичних рамках міжпереписних періодів 1897–1926–1939; 1939–1959–1970; 1970–1979; 1979–1989, 1989–2001, 2001–2022 рр. Висвітлено такі важливі історичні події, як промислова революція в Європі, війни та голод, стрімке освоєння природних ресурсів, адміністративно-територіальні реформи, урбанізація та мілітаризація економіки. Відображено вплив масових переселень, будівництва ГЕС та великих підприємств, розвитку транспортної мережі, міграцій. Знайшли своє висвітлення і вплив процесу занепаду СРСР, наслідки будівельної політики за  принципом «завод-місто», Чорнобильської катастрофи. У статті приділено значну увагу впливу на міську мережу появи незалежної України, репатріації кримських татар, процесів ваучеризації та приватизації, четвертої та п’ятої хвиль міграцій, процесу становлення та розвитку агрохолдингів, побудови нових та відновлення старих заводів, тимчасової окупації Росією частин Донецької, Луганської областей України та АР Крим у 2014 р., повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 р.

Ключові слова: 
міська мережа, чинники розвитку, перепис населення, людність міських поселень
Сторінки: 
25–34
Література: 

1. Rudenko, L. H. (ed.) (2007). National Atlas of Ukraine. DNVP Cartographia, Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
[Руденко Л. Г. Національний атлас України. Київ, 2007. 440 с.


2. Ukraine in Maps. (2008). Institute of Geography of NASU, Geographical Research Institute Hungrian Academy of Sciences Kyiv-Budapest. 147 p.


3. Rudenko, L. G., Bochkovska, A. I., & Leyberiuk, О. М. (2022). Cartographic Analysis Development of the City Network of Ukraine. Ukr. Geogr. Ž., 2, 32–45. [In Ukrainian].

[Руденко Л. Г., Бочковська А. І., Лейберюк О. М. Картографічний аналіз розвитку міської мережі України. Укр. геогр. журн. 2022, № 2. C. 32–45.] DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.02.032


4. Kondufor, Yu. Yu. (ed.) et al. (1985). History of the Ukrainian SSR (In 10 vol. Vol. 10: The Ukrainian SSR under the conditions of developed socialism (60s—early 80s)). Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Institute of History. Nauk. Dumka, Kyiv, Ukraine. 776 p. [In Russian].

[История Украинской ССР: В 10 т. Т. 10: Украинская ССР в условиях развитого социализма (60-е — начало 80-х годов). АН УССР. Ин-т истории; редкол.: Ю. Ю. Кондуфор (гл. ред.) и др.; редкол. тома: А. В. Лихолат (отв. ред.) и др. К.: Наук. думка, 1985. 776 с.]


5. Danylenko, V. (2010). Peculiarities of the migration policy of the Soviet state in the second half of the 20th century. Ukraine through the ages: A collection of scientific works in honor of academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Professor Valery Smoliy. Institute of History of Ukraine, NAS of Ukraine. Kyiv, Ukraine. P. 799. [In Ukrainian].

[Даниленко В. Особливості міграційної політики радянської держави у другій половині ХХ ст. Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. К.: Інститут історії України НАН України, 2010. С. 799.]


6. Baloha, V. I. (Ed.) (2006). 20 years of the Chornobyl disaster. A look into the future: National report of Ukraine. Atika, Kyiv, Ukraine. 224 p. [In Ukrainian].

[20 років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє : Нац. доп. України / М-во України з питань надзвичайн. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Всеукр. НДІ цивіл. захисту населення та територій від надзвичайн. ситуацій техноген. та природн. характеру. Київ: Атіка, 2006. 223 c.]


7. Bekirova, H., Ivanets, A., Tyshchenko, Yu., Gromenko, S., & Ablaev, B. (2020). History of Crimea and the Crimean Tatar people. Tutorial. Crimean Family; Master Books. Kyiv, Ukraine. 200 p. [In Ukrainian].

[Історія Криму та кримськотатарського народу. Навчальний посібник. / Бекірова Г., Іванець А., Тищенко Ю., Громенко С., Аблаєв Б. К.: «Кримська родина»; «Майстер Книг», 2020. 200 с.]


8. Waves of the Ukrainian diaspora. The fourth wave (2023, April, 9). [In Ukrainian].

[Хвилі української діаспори. Четверта хвиля.] URL: https://www.4th-wave.org/helpful-links


9. Kaspruk, V. (2011, March, 31) ‘Followers of Yanukovych’ are provoking the ‘fifth wave’ of emigration from Ukraine. URL: https://www.4th-wave.org/helpful-links [In Ukrainian].

[Каспрук В. «Януковичі» провокують «п’яту хвилю» еміграції з України.] URL: https://www.radiosvoboda.org/a/3542233.html


10. Temporarily occupied territories of Ukraine. Wikipedia [In Ukrainian].

[Тимчасово окуповані території України. Вікіпедія ] URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Тимчасово_окуповані_території_України


11. Makhsma, M. B. (2015). Agricultural holdings in Ukraine: impact on the employment of the rural population. In: Formation of the market economy, 33, 264–275. [In Ukrainian].

[Махсма М. Б. Агрохолдинги в Україні: вплив на зайнятість сільського населення. Формування ринкової економіки 2015. № 33. С. 264–275.] URL: https://pubdoc.co/document/q7wlro2n-агрохолдинги-в-україні-вплив-на-зайнятість-сільського-населення.html


12. Who owns the largest agricultural holdings of Ukraine (2019, January, 23). [In Ukrainian].

[Кому належать найбільші агрохолдинги України. ] URL: https://agroreview.com/content/komu-nalezhat-najbilshi-ahroholdynhy-ukrayiny/


13. Samosvat, I. (2019, March, 3) Top-7 revived factories of Ukraine: from bankruptcy to million profit. [In Ukrainian]. [Самосват І. Топ-7 відроджених заводів України: від банкрутсва до мільйонного прибутку.] URL: https://shotam.info/vid-bankrutstva-do-mil-yonnoho-prybutku-top-7-vidrodzhenykh-zavodiv-ukrainy/


14. Yermolaev, V. (2019, February, 26). 200 new Ukrainian factories: what they are. [URL: https://vadymiermolaiev.info/200-нових-українських-заводів-що-вони-со][In Ukrainian].

[Єрмолаєв В. 200 нових українських заводів: що вони собою являють. URL: https://vadymiermolaiev.info/200-нових-українських-заводів-що-вони-со ]


15. Kahanets I. (2018, June, 12). In three years, 124 new factories were opened in Ukraine.  [In Ukrainian].

[Каганець І. За три роки в Україні відкрили 124 нові заводи.] URL: https://www.ar25.org/article/za-try-roky-v-ukrayini-vidkryly-124-novi-zavody.html


16. How many Ukrainian refugees are there and where have they gone? In BBC News (2022, July, 4). URL: https://www.bbc.com/news/world-60555472


17. Urban development and post war recovery for Ukrainian cities Urban development and post war recovery for Ukrainian cities. URL: https://www.undp.org/ukraine/blog/urban-development-and-post-war-recovery-ukrainian-cities


18. All-Union Population Census 1939 The population of the USSR on January 17, 1939. Gosplanizdat. Moscow, USSR. 194 p. [In Russian].

[Всесоюзная перепись населения. 1939 год. Численность населения СССР на 17 января 1939 года. Москва: Госпланиздат. 194 с.]


19. All-Union population census 1926 Ukrainian Socialist Soviet Republic, results by republic. (1929). Moscow. [In Ukrainian].

[Всесоюзний перепис людності 1926 Українська Соціялістична Радянська Республіка, підсумки по республіці. Полісся. ЦСУ СРСР. Москва, 1929.]


20. Gladun, O. M., Kulyk, N. V., Rudnytskyi, O. P. (2018). Ukraine, State: Number, composition and movement of the population. In: Encyclopedia of the history of Ukraine: Ukraine-Ukrainians. Book 1. National Academy of Sciences of Ukraine Institute of History of Ukraine. Scientific Opinion. Kyiv, Ukraine. 608 p. [In Ukrainian].

[Гладун О. М., Кулик Н. В., Рудницький О. П. Україна, Держава: Чисельність,склад і рух населення. Енциклопедія історії України: Кн. 1. Україна–українці. НАН України Інститут історії України. К.: «Наукова думка», 2018. 608 с.]


21. Results of the All-Union Census of 1970. Population of the USSR, union and autonomous republics, regions and regions. Moscow. 1972. [In Russian].

[Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Численность населения СССР, союзных и автономных республик, краев и областей. Москва, 1972.]


22. Mazurok, O. (2012). Eastern cities. Galicia, North Bukovyna and Transcarpathia in 2d part of 19th—at the beginning of the 20th centuries (1848–1918). (Vol. 1. Ethnosocial development of cities). Carpathian Tower. Uzhhorod, Ukraine. [In Ukrainian].

[Мазурок О. Міста Східної. Галичини, Північної. Буковини і Закарпаття у др. пол. XIX — на початку XX ст. (1848–1918 рр.). T. 1. Етносоціальний розвиток міст.  Ужгород: Карпатська Вежа, 2012.]