Гукалова І. В. ДЕМОГРАФІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН

https://doi.org/10.15407/ugz2023.02.035
Ukr. geogr. z. 2023, No. 2:35–47
Мова публікації: 
Ukrainian
Повний текст: 
Автори: 

Гукалова І. В., , Інститут географії Національної академії наук України, Київ

Резюме: 

У статті розглянуто ключові тенденції природного руху населення і динаміки розвитку соціальної інфраструктури у сільській місцевості України в історичній ретроспективі (1959–2021 рр.). Визначено регіональну специфіку депопуляції сільського населення з акцентом на статево-вікові трансформації, здійснено групування регіонів за характером змін у народжуваності і смертності в сільській місцевості. Проаналізовано динаміку і особливості розвитку соціальної сфери життєзабезпечення, що розглядається як основа збереження та відтворення людського капіталу у сільській місцевості. Новизна дослідження полягає в аналізі тривалого депопуляційного демографічного тренду, а також змін розвитку соціальної інфраструктури у радянський і пострадянський періоди з наведенням конкретних прикладів, що ілюструють ці процеси.

Ключові слова: 
сільська місцевість, демографічні тенденції, депопуляція, сільська соціальна інфра­структура, Україна
Сторінки: 
35–47
Література: 
1. Baranovskyi, M. O. (2009). Scientific principles of social and geographical study of rural depressed areas of Ukraine. Nizhyn: PE Lysenko M. M. 396 p. [In Ukrainian]. [Барановський М. О. Наукові засади суспільно-географічного вивчення сільських депресивних територій України. Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2009. 396 с.]

2. Hudzelyak, I. I., & Dnistryanska, I. M. (2018). Demographic situation in rural areas of Ukraine: development trends and regional features. Visnyk of Lviv Univ. Geography Series, 52, 96–108. [In Ukrainian].  [Гудзеляк І. І., Дністрянська І. М. Демографічна ситуація в сільській місцевості України: тенденції розвитку та регіональні особливості. Вісн. Львів. ун-ту. Серія географ. 2018. Вип. 52, С. 96–108.]


3. Dzhaman, V. O. (2003). Regional settlement systems: demographic aspects. Chernivtsi, Ruta, 317 p. [In Ukrainian].  [Джаман В. О. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти. Чернівці : Рута, 2003. 317 с.]


4. Dotsenko, A. I. (2010). Rural settlement in Ukraine: dynamics and structure. Kyiv, Phoenix, 288 p. [In Ukrainian].  [Доценко А. І. Сільське розселення в Україні: динаміка та структура. Київ : РВПС України НАН України, «Фенікс», 2010, 288 с.]


5. Kozachenko, T. I., Parkhomenko, G. O., & Molochko, A. M. (1999). Cartographic modeling. Vinnytsia: Antex-U LTD, 328 p. [In Ukrainian].  [Козаченко Т. І. Картографічне моделювання / Т. І. Козаченко, Г. О. Пархоменко, А. М. Молочко. Вінниця : Антекс-У ЛТД, 1999, 328 с.]


6. Kutsenko, V. I., & Ostafiychuk, Y. V. (2008). Transformations of the social sphere of Ukraine: regional aspect. Kyiv. 818 p. [In Ukrainian]. [Куценко В. І. Трансформації соціальної сфери України: регіональний аспект / В. І. Куценко, Я. В. Остафійчук. К., 2008. 818 с.].


7. Malchykova, D. S. (2014). Theoretical, methodological and methodological principles of geoplanning of rural areas at the regional level: monograph. Kherson state university. Kherson. Grin’ D. S. 361 p. [In Ukrainian]. [Мальчикова Д. С. Теоретико-методологічні і методичні засади геопланування сільської місцевості на регіональному рівні : монографія. Херсон. держ. ун-т. Херсон : Грінь Д. С., 2014. 361 c.]


8. Nahirna, V. P., & Rudenko, L. H. (2016). Rural locality of Ukraine as a consequence of transformations in agrarian sphere of economy. Ukrainian geographical journal, 2, 39–47. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.02.039 [In Ukrainian].  [Нагірна В. П., Руденко Л. Г. Сільська місцевість України у контексті трансформаційних процесів в аграрній сфері. Укр. геогр. журн. 2016. № 2. С. 39–47. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.02.039]. 


9. Oliynyk, Y. B., Stepanenko, A. V. (2003). Social development of the village and rural areas. Textbook. Kyiv: VGL Obriy. 128 p. [In Ukrainian].  [Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Соціальний розвиток села і територій сільського типу. Навч. посібник. Київ: ВГЛ «Обрії», 2003. 128 с.].


10. Rogozhyn, O. G. (2009). Socio-economic mechanism of formation of medical and demographic situation in the villages of Ukraine. O. G. Rogozhyn; V. M. Ptukha Institute of Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of National Security Problems of the National Security Council of Ukraine. Kyiv. 200 p. [In Ukrainian].  [Рогожин О. Г. Соціально-економічний механізм формування медико-демографічної ситуації в селах України. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. В.М. Птухи НАН України, Інститут проблем національної безпеки РНБО України. К., 2009. 200 с.].


11. Rudenko, L. H. (1984). Cartographic Substantiation of Territorial Planning. Kyiv : Naukova Dumka. 168 p. [In Ukrainian].  [Руденко Л. Г. Картографическое обоснование территориального планирования / Л. Г. Руденко. Киев : Наукова думка. 1984. 168 с.].


12. Yavorska, V. V. (2013). Regional geodemographic processes in Ukraine: monograph. Kamianets-Podilskyi: Axiom, 384 p.[In Ukrainian].  [Яворська В. В. Регіональні геодемографічні процеси в Україні. Монографія. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. 384 с.].


13. Pirozhkov, S. I. (2004). Demographic factor in the global strategy of Ukraine’s development. Demography and social economy. 1–2. 5–20. [in Ukrainian].  [Пирожков С. І. Демографічний фактор у глобальній стратегії розвитку України. Демографія та соціальна економіка. 2004. № 1−2. С. 5−20.].


14. Population of Ukraine in 2020: Demographic yearbook. (2022). Kyiv, State Statistics Service of Ukraine. 186 p. [In Ukrainian]. [Населення України за 2020 рік: Демографічний щорічник. Київ, Державна служба статистики України, 2022.186 с.].


15. Results of the 1959 All-Union Population Census: Ukrainian SSR (1963). Moscow. Gosstatizdat, 210 p. [In Russian]. [Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года: Украинская ССР, Москва: Госстатиздат, 1963. 210 с.]


16. Distribution of the resident population of Ukraine by sex and age as of January 1, 2022. Statistical collection. (2022). Kyiv. State Statistics Service of Ukraine, 347 p. [in Ukrainian].  [Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2022 р. Статистичний збірник. К.: Держстат України, 2022. 347 с.].


17. Borodina, O. M. (Ed.) (2018). Implementation of the European principles of rural development in Ukraine. Monograph. NAS of Ukraine, State Institution Institute of Economics and Forecasting. National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 299 p. [in Ukrainian].  [Імплементація європейських засад сільського розвитку в Україні: монографія / за ред. О. М. Бородіної. НАН України, ДУ Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2018. 299 с.]


18. Räumliche Gerechtigkeit. Nachrichten der ARL, 01-02, 2020, 50. Jahrgang, 112 S. URL: https://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/nachrichten/2020-1-2/nachrichten-2020-1-2.pdf


19. Kulchytskyi, S. (2014). Kolkhozes. Encyclopedia of Modern Ukraine [Electronic resource] / Edited by I. Dziuba, A. Zhukovskyi, M. Zhelezniak et al. URL: https://esu.com.ua/article-1445. [in Ukrainian].  [Кульчицький C. Колгоспи. Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін. НАН України, НТШ. К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. Режим доступу : https://esu.com.ua/article-1445].


20. Rybak, I.V. (2000). Rural Settlements of Ukraine: Problems and Difficulties of Development (Late 50s—First Half of the 80s of the 20th Century). Regional Studies. 1–2. 82–86. [in Ukrainian].  [Рибак І. В. Сільські населені пункти України: проблеми та труднощі розвитку (наприкінці 50-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.). Краєзнавство. 2000. № 1–2. С. 82–86].  


21. On the problems of development of social infrastructure in rural areas. Analytical note (2013). National Institute for Strategic Studies. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/schodo-problem-rozvitku-socialnoi-infrastrukturi... [in Ukrainian].  [Щодо проблем розвитку соціальної інфраструктури сільських населених пунктів. Аналітична записка [Електронний ресурс] Національний інститут стратегічних досліджень. 2013. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/schodo-problem-rozvitku-socialnoi-infrastrukturi....


22. Kalachevska, L. I. (2018). Infrastructural support for the development of rural areas: global and national trends. Economy and Society, 16. 137–141. [In Ukrainian]. [Калачевська Л. І. Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій: світові та національні тенденції. Економіка та суспільство, 2018. Вип. 16. С.137–141].


23. Ukraine in Figures 2021. Statistical book (2022). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 46 p. [in Ukrainian]. [Україна в цифрах 2021. Cтатистичний збірник. К.: Держстат України, 2022. 46 с.]


24. Self-assessment of health status and level of access to certain types of medical care in 2010 (based on a sample survey of households in October 2010). Statistical digest (2011). Kyiv: State Statistics Committee of Ukraine, 143 p. [in Ukrainian].  [Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2010 році (за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2010 року). Стат. збірник. Київ: Держкомстат України, 2011.143 с.].


25. Self-assessment of health status and access to certain types of medical care in 2021 (based on a sample survey of households in October 2021). Statistical digest (2022). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine, 143 p. [in Ukrainian].  [Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2021 році (за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2021 року). Стат. збірник. Київ: Держстат України, 2022. 143 с.]


26. Romanyuk, I. (2004). Ideologization of the Cultural and Educational Sphere of the Village in the 50s-60s of the Twentieth Century. Bulletin of the State Academy of Management Personnel of Culture and Arts. 1. 108–114. [in Ukrainian].  [Романюк І. Ідеологізація культурно-освітньої сфери села у 50-ті — 60-ті роки ХХ століття.  Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2004. № 1. С. 108–114].


27. Tereshchenko, T. (2002). Development of the library network in the Ukrainian village during the period of national economy reconstruction. Ukrainian villager. 47–48. [in Ukrainian].  [Терещенко Т. Розвиток бібліотечної мережі в українському селі в період відбудови народного господарства. Український селянин. 2002. Вип. 6. С. 47–48].


28. Balasanyan, V. (2019). Culture and decentralization: what to do with village clubs. [Electronic resource] URL: https://decentralization.gov.ua/news/11957.  [Баласаньян В. Культура і децентралізація: що робити з сільськими клубами [Електронний ресурс]. 2019. Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/news/11957]