Федулова І. В., П’ятницька Г. Т., Жуковська В. М., Кандагура К. С., Григоренко О. М., Шумська С. С. ЕКОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2023.02.048
Ukr. geogr. z. 2023, No. 2:48–59
Мова публікації: 
Ukrainian
Повний текст: 
Автори: 

Федулова І. В., , Київський національний торговельно-економічний університет
П’ятницька Г. Т., , Київський національний торговельно-економічний університет
Жуковська В. М., , Київський національний торговельно-економічний університет
Кандагура К. С., , Київський національний торговельно-економічний університет
Григоренко О. М., , Київський національний торговельно-економічний університет
Шумська С. С., , Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

 
Резюме: 

Мета дослідження — визначення екологічних детермінантів сталого розвитку країн з урахуванням структури «зеленої» економіки. Новизна дослідження полягає у подальшому розвитку наукових підходів до оцінювання взаємозв’язку між EPI й структурними елементами «зеленої» економіки. Результати статистичного аналізу EPI показали, що лише менше третини з 34 європейських країн покращили результативність своєї екологічної політики у 2020 р. порівняно з 2018 р. Стратегічне позиціонування на розроблених авторами матричних моделях дозволило визначити неоднакові за численністю стратегічні групи країн з відмінностями у значеннях екологічних детермінантів сталого розвитку. Запропоновано екологічні детермінанти об’єднати у 4 групи. Зроблено висновок, що позитивні зрушення лише за однією екологічною детермінантною не гарантує підвищення рівня екологічної ефективності країни (особливо у короткостроковій перспективі).

Ключові слова: 
екологічні детермінанти; сталий розвиток; екологічна ефективність; «зелена» економіка; екосистема; добробут людини; динамічність бізнесу; стратегічне позиціонування
Сторінки: 
48–59
Література: 
1. Bespalova O. (2020). Environmental policy of the EU countries on the regulation of public relations in the field of environmental security. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: “Law.” Issue 30, 147–155. DOI: https://doi.org/10.26565/2075-1834-2020-30-17  [In Ukrainian]. [Беспалова О. Екологічна політика країн ЄС щодо регулювання суспільних відносин у сфері підтримання екологічної безпеки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». Вип. 30. 2020. С. 147–155. ]
 

2. Bobrovskaya, N. V. (2017).  Priorities of global environmental policy. International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies. Conference Proceedings, Kielce, Poland, January 27. P. II, 61–64.  [In Ukrainian]. [Бобровська Н. В. Пріоритети глобальної екологічної політики. International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Kielce, Poland, January 27. 2017. Part II. P. 61–64.] 


3. Gulak, A. (2020). Implementation of environmental policy at local and regional levels. Bulletin of Luhansk State University of Internal Affairs Named After E. Didorenko, 2(90), 182–195. DOI: https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.182-195 [In Ukrainian]. [Гулак О. О. Реалізація екологічної політики на місцевому та регіональному рівнях. Вісник державного луганського університету внутрішніх справ імені О. Е. Дідоренка. 2020. Том 2. № 90. С. 182–195.] DOI: https://doi.org/10.33766/2524-0323.90.182-195


4. Luthra, S., Garg, D., & Haleem, A. (2016). The Impacts of Critical Success Factors for Implementing Green Supply Chain Management towards Sustainability: An Empirical Investigation of Indian Automobile Industry. Journal of Cleaner Production, 121, 142–158. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.095


5. Witczak, J. (2019). Law Changes and International Standards in the Field of Ecoinnovation. In: Gąsior, A. (ed.) Pro-ecological Restructuring of Companies: Case Studies. 171–182. London: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbk.o. License: CC-BY 4.0


6. Korpysa, J. (2019). Environmental Investments in New Technologies. In: Gąsior, A. (ed.) Pro-ecological Restructuring of Companies: Case Studies, Pp. 135–144. London: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbk.k. License: CC-BY 4.0


7. Green economy. European Environmental Agency, https://www.eea.europa.eu/themes/ economy/intro.


8. Fedulova, І., Piatnytska, G., & Lukashova, L. (2018). Small business in Ukraine: peculiarities and problems of development in the conditions of the fourth industrial revolution. Marketing and Management of Innovations, 3, 216–228. DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2018.3-19 


9. Piatnytska, G., Hryhorenko, O., & Zhukovska, V. (2021). COVID-crisis: opportunities vs challenges for innovative transformations and self-development. SHS Web of Conferences. 120. 02003.  DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202112002003


11. Environmental Performance Index 2018. URL: https://epi.yale.edu/downloads/epi2018policymakerssummaryv01.pdf.


12. Environmental Performance Index 2020. URL: https://epi.yale.edu/downloads/epi2020report20210112.pdf.


13. The Global Competitiveness Report 2019.


14. Pyatnitskaya, G. T., & Zhukovskaya, V. N. (2015). Development of domestic trade: modern transformations and priorities of socialization. Actual problems of economics. 11(173), 106–119. [In Russian].  [Пятницкая Г. Т., Жуковская В. Н. (2015). Развитие внутренней торговли: современные трансформации и приоритеты социализации. Актуальні проблеми економіки, № 11 (173). С. 106–119.].


15. Fedulova, I., & Pyankova, O. (2016).  Features of adaptation in the life cycle of enterprise development. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 2, 3, 119–126. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2016-2-3-119-126. [In Russian]. [Федулова И., Пьянкова О. Особенности адаптации в жизненном цикле развития предприятия. Baltic Journal of Economic Studies. 2016. Vol. 2. No. 3. 119–126. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2016-2-3-119-126.].


16. Markevich, K. (2019). “Green” investments in sustainable development: world experience and the Ukrainian context. Razumkov Center. 316 p. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf. [In Ukrainian]. [Маркевич К. «Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст. Центр Разумкова, 2019. 316 с. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf].


17. Martyniuk, I. V. (2020). Greening of tax policy as an important direction of the country’s development. Economy and society, 22. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-5. [In Ukrainian].  [Мартинюк І. В. Екологізація податкової політики як важливий напрям розвитку країни. Економіка і суспільство, 2020. № 22. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-5.].


18. Zeldner, A. G., & Osipov V. S. (2020). The role of state corporations in the innovation process. Problems of management theory and practice, 4, 6–16. [In Russian].  [Зельднер А. Г., Осипов В. С. Роль государственных корпораций в инновационном процессе. Проблемы теории и практики управления. 2020. № 4. С. 6–16.].  


19. Monitoring of greening of the economy during the implementation of the Ukraine-EU Association Agreement. Analytical report. Kyiv. 2019. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/monitoryng-ozelenennya-ekonomiky-pry-realizatsiyi-ugody-p... [In Ukrainian]. [Моніторинг озеленення економіки при реалізації угоди про асоціацію Україна-ЄС. Аналітична доповідь. Київ. 2019. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/monitoryng-ozelenennya-ekonomiky-pry-realizatsiyi-ugody-p....


20. Kvasha T. K., & Musina, L. A. (ed.) (2015). Measuring green growth in Ukraine: concepts, indicator systems, experience of formation and prospects of application: monograph. Kyiv: UkrINTEI. 280 p. [In Ukrainian]. [Кваша Т. К., Мусіна Л. А. Вимірювання зеленого зростання в Україні: концепції, системи індикаторів, досвід формування та перспективи застосування: моногр. За заг. ред. Л. А. Мусіної. К.: УкрІНТЕІ. 280 с.].