Дронова О. Л., Маруняк Є. О., Руденко Л. Г., Топчієв О. Г. ІМІДЖ І МІСІЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ

https://doi.org/10.15407/ugz2023.03.003
Ukr. geogr. j. 2023. No. 3: 3–11
Автори: 
Дронова О. Л.,   Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Маруняк Є. О.,   Інститут географії Національної академії наук України, Київ
Руденко Л. Г.,   Інститут географії Національної академії наук України, Київ
Топчієв О. Г.,   Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, Одеса

 

Резюме: 
Імідж української географії формується у складних умовах становлення державності, глибокого політичного та економічного реформування, геополітичного і військового протистояння російській агресії. Географічна наука ще недостатньою мірою відповідає в сьогоденних запитах суспільства на географічні відомості та географічні знання. Реформування вітчизняної науки і освіти ставить перед геогра­фами низку нових проблем, які потрібно розглядати і вирішувати. Новітня інформаційно-технологічна революція поряд із новими технічними можливостями позначає все нові, більш складні запити на географічну інформацію. Розгляд зазначених напрямів і питань становить зміст даної роботи.
Автори зосереджують увагу на особливостях трансформації функцій географічної науки в умовах постіндустріального суспільства і його взаємодії з природними системами. Технологічні можливості, сформовані сучасним суспільством, є перспективою для реалізації багатьох рішень в сфері збалансованого економічного, соціального і екологічного розвитку, переходу до нових моделей виробництва та споживання, адаптації до зміни клімату. 
У країнах ЄС географія відіграє необхідну роль при розробці планів організації, бізнес-моделей ­у ­таких сферах, як регіональний та місцевий розвиток, планування та розвиток міст та громад, управління ризиками надзвичайних ситуацій, перехід до циркулярної економіки тощо. В Україні, нажаль, ­географія, як математика та фізика, все частіше сприймаються як частини базової освіти. Суспільний запит, ринок проєктів практично не сформовані, що зумовлює як прогалини імплементації численних директив ЄС і міжнародних стандартів, так і занепад галузі. 
Нині одним з гірких феноменів, що потребує залучення географів, безумовно є війна з Росією. Перша реакція мала місце вже з 2014 р., що відобразилось у коригуванні низки освітніх програм, зокрема економічної та соціальної географії, політичної географії, урбаністичної географії, ландшафтної екології, просторового планування та розвитку, картографічного моделювання та ГІС, транспортної географії, розселення населення тощо. Водночас, сьогодні йдеться про масштабні зміни дослідницьких пріоритетів, орієнтацію на оцінки втрат та потенціалу відновлення територій, стійкість розвитку міст та регіонів, геостратегування.
Ключові слова: 
географія, наука, імідж, місія, Ad Hoc, Україна
Сторінки: 
03–11
Література: 

1. Bunge, W. (1962). Theoretical geography.

[Бунге В. Теоретическая география. Пер. c англ. Москва : Прогресс, 1967. 279 с.]


2. Maruniak, Ye. O. (2018). Geospatial research and planning practice: Ukraine against the background of global trends. Kyiv, 336. [In Ukrainian].

[Маруняк Є. О. Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів. Київ : Фенікс, 2018. 336 c.].


3. Palekha, Yu. M. (2020). New edition of the General scheme of planning of the territory of Ukraine—strategy of integration of Ukraine in the european space. Ukr. Geogr. Ž., No. 1, 7–15. [In Ukrainian].

[Палеха Ю. М. Нова редакція Генеральної схеми планування території України — стратегія інтеграції України у європейський простір. Укр. геогр. журнал. 2020. № 1. С. 7–15.]. 

DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.01.007


4. Rudenko, L. H., Maruniak, Ye. O., & Chervaniov, I. H. (2018). “Come on!” Geography: updating toward world trends. Ukr. Geogr. Ž., No. 2, 17–25. [In Ukrainian].

[Руденко Л. Г. “Сome on!” Географія: актуалізація на тлі світових трендів. Укр. геогр. журнал. 2018. № 2. С. 17–25].

DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2018.02.017


5. Vernadsky, V. I. (1988). Philosophical thoughts of a naturalist. Moscow: Nauka [In Russian].

[Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. Москва: Наука, 1988].


6. Topchiiev, O. H. (2016). Subject field of geography and its modern methodological transformation. Ukr. Geogr. Ž., No. 1, 64–69. [In Ukrainian].

[Топчієв О. Г. Предметна область географії та її сучасні методологічні трансформації. Укр. геогр. журнал, 2016. № 1. С. 64–69.]

DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2016.01.064


7.Topchiiev, O. H. (2010). Territory: modern content of the concept; functions; resource potential. Ukr. Geogr. Ž., No. 4, 3–10. [In Ukrainian].

[Топчієв О. Г. Територія: сучасний зміст поняття; функції; ресурсний потенціал. Укр. геогр. журнал. 2010. № 4. С. 3–10.


8. Rudenko, L. H. (ed.) (2005). Ukraine: the main trends of interaction between society and nature in the 20th century. (geographic aspect). Kyiv: Akademperiodyka, 308 p. [In Ukrainian].

[Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст. (географічний аспект). За ред. Л. Г. Руденка. Київ : Академперіодика, 2005. 308 с.]


9. Brunn, S. D., Dronova, O., Rudenko, L. H., & Leiberiuk, O. (2020). The influence of the russian aggression on the state of development of geography in Ukraine. Ukr. Geogr. Ž., No. 2, 3–12. [In Ukrainian].

[Бранн С. Д., Дронова О. Л., Руденко Л. Г., Лейберюк О. М. Вплив російської агресії на стан розвитку географії в Україні. Укр. геогр. журнал. 2020, № 2, С. 3–12.]

DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.02.002


10. Moisio, S. (2020). State power and the COVID-19 pandemic: the case of Finland. Eurasian Geography and Economics, 61(4–5), 598–605.

DOI: https://doi.org/10.1080/15387216.2020.1782241


11. Wolfe, S. D. (2020). The great pause: A minor theory exploration of COVID-19 response in Switzerland. Eurasian Geography and Economics, 61(4–5), p. 606–619.

DOI: https://doi.org/10.1080/15387216.2020.1779104


12. Valovoi, D. (1991). Economy of absurdities and paradoxes. Moscow, Politizdat. 432 p. [In Russian]. 

[Валовой Д. Экономика абсурдов и парадоксов. Москва : Политиздат, 1991. 432 с.]


13.General planning scheme of the territory of Ukraine. Explanatory note. (2000). In 2 volumes. Kyiv: State Committee for Construction, Architecture and Housing Policy of Ukraine, State Institute of City Planning DIPROMISTO. [In Ukrainian].

[Генеральна схема планування території України. Пояснювальна записка : в 2 т. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, Державний інститут проектування міст ДІПРОМІСТО. Київ : 2000.]


14. Holubets, M. A. (2010). Environmentology. Lviv : Manuskript. 176 p.

[Голубець М. А. Середовищезнавство (інвайронментологія). Львів : Манускрипт, 2010. 176 с.]


15. Dronova, O. L., & Zapotockyi, S. P. (2018). Modern nature use: socio-geographical context : educational and methodological guide. Kyiv : Print-Service. 214 p. [In Ukrainian].

[Дронова О. Л., Запотоцький С. П. Сучасне природокористування: суспільно-географічний контекст : навчально-методичний посібник. Київ : Прінт-Сервіс, 2018. 214 с.]


16. Kuybida, V. S., Negoda, V. A., & Tolkovanov, V. V. (2009). Regional development and spatial planning of territories: experience of Ukraine and other member states of the Council of Europe. In European Charter of Regional/Spatial Planning (Torremolinos Charter). Kyiv: Kramar. 20–25. [In Ukrainian].

[Куйбіда В. С., Негода В. А., Толкованов В. В. Регіональний розвиток та просторове планування територій: досвід України та інших держав-членів Ради Європи. Європейська хартія регіонального/просторового планування (Торремоліноська Хартія) Київ: Крамар, 2009. С. 20–25.]


17.Guiding Principles of Balanced Spatial Development of the European Continent [Electronic resource]. Proceedings of the 12th session of the European Conference of Ministers responsible for regional planning (September 7–8, 2000, Hannover). URL: http://www.aokornus.at.ua/BOOKS/sustainable.pdf. [In Ukrainian].

[Керівні Принципи Збалансованого Просторового Розвитку Європейського Континенту [Електронний ресурс] Матеріали 12-ї сесії Європейської Конференції Міністрів, відповідальних за регіональне планування (7–8 вересня 2000 р., Ганновер). URL: http://www.aokornus.at.ua/BOOKS/sustainable.pdf ]


18. Rudenko, L. H. (ed.), Marunyak, Eu. O., Golubtsov, O. H., et al. (2014). Landscape planning in Ukraine: methodological guidelines. Kyiv : Referat. 144 p.

[Руденко Л. Г., Маруняк Є. О. Голубцов О. Г. та ін. Ландшафтне планування в Україні: методичні настанови. Під ред. академіка НАН України Л. Г. Руденка. Київ : Реферат, 2014. 144 с.]


19. Malchykova, D. S., & Mezentsev, K. V. (2022). Public Image of Geography in the Context of Basic Secondary Education Standards Transformation: Ukrainian and World Experience. Ukr. Geogr. Ž., 1, 53–63. [In Ukrainian].

[Мальчикова Д. С., Мезенцев К. В. Публічний імідж географії в контексті трансформації стандартів базової середньої освіти: досвід України і світу. Укр. геогр. журн. 2022. № 1. C. 53–63.]

DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.01.053


20. On the principles of state regional policy. (2015). Law of Ukraine dated February 5, 2015 No. 156-VIII. Bulletin of the Ver­khovna Rada, No. 13. P. 90.

[Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05.02.2015 № 156-VIII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 13. С. 90.]


21. Topchiev, O. G., Malchykova, D. S., Pylypenko, I. O., & Yavorska, V. V. (2017). Environmental concept-modern integration trend of natural- and socio-geographical research. Ukr. Geogr. Ž., 3. 64–70. [In Ukrainian].

[Топчієв О. Г. Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О., Яворська В. В. Концепція довкілля — сучасний напрям інтеграції природничо- та суспільно-географічних досліджень. Укр. геогр. журн. 2017. № 3. C. 64–70.]

DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2017.03.064


22. Topchiev, O. G., Malchykova, D. S., Pylypenko, I. O., & Yavorska, V. V. (2019). Methodological principles of geography : a textbook. Odesa: I. I. Mechnikov Odesa National University. [In Ukrainian].

[Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О., Яворська В. В. Методологічні засади географії : підручник. Одеса : Одеськ. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. 352 с.]


23. Topchiev, O. G., & Sych, V. A. (2022). Geographical imperatives are the basic postulates of geography. Bulletin of Odessa National University. Series: Geographical and geological sciences, Vol. 27, Issue 2 (41). 156–166.

[Топчієв О. Г., Сич В. А. Географічні імперативи — базові постулати географії. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки, 2022. Том 27. Вип. 2(41). С. 156–166.]

DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2022.2(41).268757


24. Topchiev, O. G., & Malchykova, D. S. (2014). Territorial planning : education. manual. Publisher Grin D. S. 268 p. [In Ukrainian].

[Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С. Планування територій : навч. посіб. Херсон: Грінь Д. С., 2014. 268 с.]


25. Topchiev, O. G., Malchykova, D. S., & Yavorska, V. V. (2015). Regionalism: geographical foundations of regional development and regional policy. Kherson : OLDI PLUS. 372 p. [In Ukrainian].

[Топчієв О. Г. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики. Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2015. 372 с.]


26. Tyutyunnyk, Yu. H. (2011). Philosophy of geography. Kyiv : “Ukraine” University. 204 p. [In Ukrainian].

[Тютюнник Ю. Г. Философия географии. Київ : Ун-т «Україна», 2011. 204 c.]


27. European Charter for Regional/Spatial Planning, 20 May 1983 in Torremolinos, Spain: Council of Europe, European Conference of Ministers responsible for Regional Planning (CEMAT).

URL: https://www.worldcat.org/title/european-regional-spatial-planning-charter-torremolinos-charter-adopt...


28. EUROGEO 2019 “Teaching Geography in challenging times.” (2019).

URL: https://www.eurogeography.eu/conferences/paris-2019/ .


29. Maruniak, E., & Dronova, O. (2022). The COVID-19 Pandemic in Ukraine: A Mosaic of Regional Patterns and Voices of Social Disparity. In Stanley Brunn and Donna Gilbreath (Eds.), Covid-19 and a World of Ad Hoc Geographies. Springer. 2721 p. 157–183.

ISBN 978-3-030-94349-3, ISBN 978-3-030-94350-9 (eBook).

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-94350-9_11


30. Garland, M., Axon, S., Graziano, M., Morrissey, J., & Heidkamp, C. P. (2019). The blue economy: Identifying geographic concepts and sensitivities.

DOI: https://doi.org/10.1111/gec3.12445


31. International Charter on Geographical Education. (2016).

URL: http://www.igu-cge.org/2016-charter/