Мозговий А. А. ГЕОКОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

https://doi.org/10.15407/ugz2023.03.012
Ukr. geogr. j. 2023, No. 3:12–22
Автори: 

Мозговий А. А.,  Інститут географії НАН України, Київ

Резюме: 

Статтю присвячено висвітленню можливостей застосування географічних підходів при дослідженні затяжних багатошарових конфліктів. Метою цього дослідження є просторово-часова параметризація російсько-українського конфлікту і визначення впливу географічних чинників на його структуру та динаміку. До основних результатів цього дослідження можна віднести: визначено об’єкт і предмет конфлікту, окреслено його просторові й часові межі, простежено еволюцію морфології учасників конфлікту, визначено можливі точки максимальної ескалації та деескалації, дано аналіз впливу на конфлікт географічних чинників. У статті вперше зроблено спробу географічної інтерпретації російсько-українського конфлікту.

Ключові слова: 
конфлікт, геоконфліктологія, російсько-українська війна, дистанційність, детермінованість, потенційність географічного положення
Сторінки: 
12–22
Література: 

1. Brunn, S. D., Dronova, O., Rudenko, L., & Leiberiuk O. (2020). The influence of the Russian aggression on the state of development of geography in Ukraine. Ukr. Geogr. Ž., 2, 3–12. [In Ukrainian]. 

[Бранн С. Д., Дронова О. Л., Руденко Л. Г., Лейберюк О. М. Вплив російської агресії на стан розвитку географії в Україні. Укр. геогр. журн. 2022. № 2. С. 53–64. ].

DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2020.02.002


2. Rudenko, L. H., Zaiachuk, M. D., Lisovskyi, S. A., Maruniak, Eu. O., Munich, N. V., Peresadko, V. A., & Ponomarenko, O. M. (2022). Russia's Military Aggression in Ukraine and Its Consequences for Geographic Education and Science. Ukr. Geogr. Ž., 4, 4–12. [In English].

DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.04.004 


3. Lisovskyi, S. A. (2022). Ukraine as a Donor of the Economic Development of russia and the ussr. Ukr. Geogr. Ž., 2, 53–64. [In Ukrainian]. 

[Лісовський С. А. Україна як донор економічного розвитку росії та срср. Укр. геогр. журн. 2022. № 2. С. 53–64. ]

DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.02.053


4. Maruniak, Eu. O., Palekha, Y. M., & Kryshtop, T. V. (2022). Planning of Spatial Development in Times of War and Reconstruction: a Vision for Ukraine. Ukr. Geogr. Ž., 4, 13-22. [In English].

DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.04.013


5. Scientific online forum "Geography for Society: wartime and beyond" (2023). [In Ukrainian]. URL: https://igu.org.ua/news/363

[Науковий онлайн-форум "Geography for Society: wartime and beyond" (2023). URL: https://igu.org.ua/news/363 ].


6. Malchykova D. S., Pylypenko І. O., & Simchenko S. V. (2023). Results of the Іnternational scientific and practical conference "Ukrainian geography in the challenges of war" and the round table round table "The Kakhov reservoir disaster: ‘flooded’ lives, the ‘new’ south of Ukraine and the global challenges of ‘the day after tomorrow.’’’ Scientific Bulletin of Kherson State University. Geographical sciences series., 18, 7–9. [In Ukrainian]. 

[Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О., Сімченко С. В. Результати проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Українська географія у викликах війни» та круглого столу «Катастрофа Каховського водосховища: „затоплені“ життя, „новий“ південь України і глобальні виклики „післязавтра“». Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія Географічні науки. 2023.  № 18. С. 7–9.].

DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2413-7391/2023-18-1


7. Pershyi (TV channel). (2023, May 17). Rusizm Anatomy. Documentary series "The Last War." Episod 1. [Video]. YouTube. [In Ukrainian]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=1vgFKFBilQA

[Перший. (2023, May 17 ). Анатомія рашизму. Документальний цикл «Остання війна». Епізод 1. [Video]. YouTube. [In Ukrainian]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=1vgFKFBilQA]


8. Pershyi (TV channel). (2023, September 24). "What a difference." Documentary series "The Last War." Episod 2. Part 1. [Video]. YouTube. [In Ukrainian]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=aTaWqz5nLTU

[Перший. (2023, September 24). «Какая разніца». Документальний цикл «Остання війна». Епізод 2, ч. 1. [Video]. You Tube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=aTaWqz5nLTU]


9. Zisels, Joseph. (2023, September 10). War and identity. [Video]. YouTube. [In Ukrainian]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=mDYnKUb7g7o&t=23s

[Йосиф Зісельс. Війна та ідентичність. [Video]. YouTube. (10 вересня 2023). [Українською мовою]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=mDYnKUb7g7o&t=23s ]


10. ISLND TV. (2022, October 20). KEBULADZE: enemies of the future, Russian Nazism, German fear, artificial Pushkin, Habermas's mistakes. [Video]. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=8JNFbsn-Ueo&t=5954s

[КЕБУЛАДЗЕ: вороги майбутнього, російський нацизм, страх німців, штучний Пушкін, хиби Габермаса [Video]. You Tube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=8JNFbsn-Ueo&t=5954s]


11. Sydorenko, S. (2023, September 11). "Putin, like Stalin, Commits Genocide by Defining Who Gets Food and Who Doesn't." An interview with Timothy Snyder. European Pravda.

URL: https://www.eurointegration.com.ua/eng/interview/2023/09/11/7169138/


12. Topchiiev O. H., Malchykova D. S., Pylypenko I. O., Yavorska V. V. (2020). Methodological principles of geography. Kherson, 366 p. [In Ukrainian].

[Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О., Яворська В. В. Методологічні засади географії. Херсон, 2020. 366 с.].


13. Mozghovyi, A. (2019). Conflicts in the cities of Ukraine. Kyiv: Naukova Dumka. 290 p. [In Ukrainian].

[Мозговий А. А. (2019). Конфлікти в містах України. К.: Наукова думка. 290 с.].


14. Sklyarenko, E. (2013). Structuring everyday life: an attempt methodological explications. Social technologies: current problems of theory and practice. 59–60. P. 59-65. [In Ukrainian].

[Скляренко К. О. Структурування повсякденності: спроба методологічної експлікації. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2013. № 59–60. С. 59–65.].


15. Makhonin, O. (2023). The genesis of the philosophical and anthropological discourse on the problem of everyday life. Siverianskyi litopys-Siverian chronicle, 2, 124–131. [In Ukrainian].

[Махонін О. Ґенеза філософсько-антропологічного дискурсу проблеми повсякдення. Сіверянський літопис. 2023. № 2. C. 124–131.].

DOI: https://doi.org/10.58407/litopis.230214


16. Mozghova, N. (2020). Review of Ihor Nemchynov's monograph “Malinin: reconstruction of the ‘lost biography’ of Kyiv professor.” Vinnytsia, 2019. Идеи.

DOI: https://doi.org/10.34017/1313-9703-2020-1(15)-2(16)-125-127


17. Nemchynov I. (2009). Structures of "own" and "alien" in Russian identity: research on the philosophy of history in Russia of the 18–19th centuries. Vinnytsia: O. Vlasyuk, 120 p. [In Ukrainian].

[Немчинов І. Г. (2009). Структури «свого» та «чужого» у російській ідентичності: дослідження з філософії історії в Росії XVIII—XIX століть. Вінниця: О. Власюк.120 с.].


18. Keenan E. (2001). Russian historical myths: a collection of articles. Kyiv: Krytyka. 282 p. [In Ukrainian].

[Кінан Е. (2001). Російські історичні міфи : зб. статей. В. Шовкун (пер.). К.: Критика. 282 с.].


19. Schlögel, K. (2018). Archeology of communism, or Russia in the 20th century. Reconstruction of the painting. Kyiv. 120 p. [In Ukrainian].

[Шльоґель К. (2018). Археологія комунізму, або Росія у ХХ столітті. Реконструкція картини. Пер. з нім. Іванни Витрикуш. К.: Дух і літера. 120 с.].


20. Waldenfels, B. (2004). The Topography of the Stranger: Studies in the Phenomenology of the Stranger. Modern humanitarian library series. Kyiv: PPS. 206 p. [In Ukrainian].

[Вальденфельс Б. (2004). Топографія Чужого: студії до феноменології Чужого. Серія «Сучасна гуманітарна бібліотека». Київ: ППС. 206 с.].


21. Kovalenko, Yu. (2022). Bernhard Waldenfels. Nostra res agitur. Kontur. [In Ukrainian]. URL: https://kontur.media/waldenfels/

[Коваленко Ю. (2022). Бернгард Вальденфельс. Nostra res agitur. Передм. В. Мірошниченка. Контур. URL: https://kontur.media/waldenfels/].


22. Fukuyama F. (2019). Preface to the Ukrainian edition. Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. Kyiv: Nash Format. 9-11. [In Ukrainian].

[Фукуяма Ф. (2019). Передм. до укр. видання. Політичний порядок і політичний занепад: Від промислової революції до глобалізації демократії. Пер. з англ. Т. Цимбал і Р. Корнута. К.: Наш формат. С. 9–11.].