Денисик Г. І., Кізюн А. Г., Канський В. С. БЕЛІГЕРАТИВНІ ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2023.03.023
Ukr. geogr. j. 2023, No. 3:23–34
Автори: 

Денисик Г. І. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця

Кізюн А. Г. Вінницький торговельно-економічний інститут державного торговельно-економічного університету, Вінниця

Канський В. С. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця

Резюме: 

Метою цього дослідження є дати аналіз сучасному стану і функціонуванню белігеративних ландшафтів рівнинної частини України для розроблення заходів їх подальшого раціонального використання та охорони. У дослідженні було застосовано принципи історизму, природно-антропогенного сумісництва та методи — історико-ландшафтознавчого аналізу, складання історико-генетичних рядів ландшафтознавчих карт, порівняльний метод натуральних аналогів, аналізу белігеративних ландшафтних комплексів як складової парагенетичної системи, а також ГІС-технологій. Широке поширення й значне різноманіття белігеративних ландшафтних комплексів у межах рівнинної частини України дали можливість у їх структурі виокремити низку белігеративних місцевостей і відповідних їм урочищ. Обґрунтовано напрями їх реставрації для подальшого раціонального використання.

Ключові слова: 
белігеративний ландшафт, різноманіття, структура, оборонні місцевості та урочища, реконструкція, раціональне використання
Сторінки: 
23–34
Література: 

1. Denysyk, G. I. (1998). Anthropogenic landscapes of the Right-Bank Ukraine: a monograph. Vinnytsia. Arbat. 284 p. [In Ukrainian].

[Денисик Г. І. Антропогенні ландшафти Правобережної України: монографія. Вінниця. Арбат. 1998. 284 с.].


2. Danilov, Y. V., & Neiman, G. R. (1996). Mohyliv-Yampol fortified area. The first Mohyliv-Podilskyi local history conference. Mohyliv-Podilskyi. 1996. 85–88. [In Ukrainian].

[Данілов Й. В., Нейман Г. Р. Могилів-Ямпільський укріплений район. Перша Могилів-Подільська краєзнавча конференція. Могилів-Подільський. 1996. С. 85–88].


3. Denysyk, G. I. (2001). Forest-field of Ukraine. Thesis, Vinnytsia.  283 p. [In Ukrainian].

[Денисик Г. І. Лісополе України.  Вінниця: Тезис, 2001. 283 с.]


4. Davydchuk, V. S. (2013). Landscape substantiation of rehabilitation of territories of military activity. Geographical science and education: challenges of the era. Lviv. Publishing center of  Ivan Franko National University of Lviv. 5–7. [In Ukrainian].


5. Denysyk, G. I., & Antoniuk, O. O. (2005). Beligerative landscapes: essence, current state, features of the study. Scientific notes of M. Kotsiubynskyi VDPU. Series: Geography. Vinnytsia. No. 10. P. 16–19. [In Ukrainian].

[Денисик Г. І., Антонюк О. О. Белігеративні ландшафти: суть, сучасний стан, особливості дослідження. Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця. 2005. № 10. С. 16–19.].


6. Mikhailov, V. A. (2011). Beligerative landscapes of the Northern Crimea. Kryvyi Rih. “Publishing house.” 70–75. [In Ukrainian].

[Михайлов В. А. Белігеративні ландшафти Північного Криму. Кривий Ріг. «Видавничий дім». 2011. С. 70–75].


7. Semeriaga, O. P. (2014). Classification and use of beligerative landscapes in tourism of Dnipropetrovsk region. Scientific notes of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National University. Series: Geography. Ternopil. No. 1. P. 168–175. [In Ukrainian].

[Семеряга О. П. Класифікація та використання у туризмі белігеративних ландшафтів Дніпропетровської області. Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль. 2014. № 1. С. 168–175].


8. Semeriaga, O. P. (2017). Current state of military fortification landscapes and military fortification geosites in the regional eco-network of the north-steppe Prydniprovia. Scientific notes of M. Kotsiubynskyi VDPU. Series: Geography. Vinnytsia. Issue 29. No. 3–4. 75–83. [In Ukrainian].

[Семеряга О. П. Сучасний стан воєнно-фортифікаційних ландшафтів та воєнно-фортифікаційні геосайти у регіональній екомережі північностепового Придніпров’я. Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця. 2017. Вип. 29. № 3–4. С. 75–83].


9. Voina, I. M., & Antoniuk, O. O. (2014). Altitudinal differentiation of beligerative landscapes of Podillia. Scientific Notes of the M. Kotsiubynskyi State Pedagogical University. Series: Geography. Vinnytsia. Issue 1. 99–110. [In Ukrainian].

[Война І. М., Антонюк О. О. Висотна диференціація белігеративних ландшафтів Поділля. Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця. 2014. Вип. 1. С. 99–110.].


10.Matviishyna, Zh. M., & Parhomenko, O. G. (2007). A pedological study of the soils of the protective rampart of the Motronyno settlement in Cherkasy region. Soil science. Vol. 8. No. 1–2. p. 122–125. [In Ukrainian].

[Матвіїшина Ж. М., Пархоменко О. Г. Педологічне дослідження ґрунтів захисного валу Мотронинського городища на Черкащині. Ґрунтознавство. 2007. Т. 8. № 1–2. С. 122–125].


11. Dmytruk, Y. M., Matviyishyna, Zh. M., & Slyusarchuk, I. I. (2008). Soils of the Troyanovy Vales: evolutionary and ecological-genetic analysis. Chernivtsi. Ruta. 228 p. [In Ukrainian].

[Дмитрук Ю. М., Матвіїшина Ж. М., Слюсарчук І. І. Ґрунти Троянових валів: еволюційний та еколого-генетичний аналіз. Чернівці. Рута. 2008. 228 с.].


12. Konyskyi, G. (1956). History of the Ruses. New York: Herald — OOCHSU. XXXI, 346 p. [In Ukrainian].

[Кониський Г. Історія Русів. Нью-Йорк: Вісник — ООЧСУ. 1956. ХХХІ, 346 с.].


13. Malchenko&span;O. (2001). Fortified settlements of Bratslav, Kyiv and Podillia voivodeships (XV — mid XVII centuries). Kyiv. 380 p. [In Ukrainian].

[Мальченко О. Укріплені поселення Брацлавського, Київського і Подільського воєводств (XV — середина XVІІ ст.). Київ. 2001. 380 с.]


14. Plamenytska O. (1994). The beginning of stone defense construction in Podillia. Architectural heritage of Ukraine. Kyiv. No. 1. 20–27. [In Ukrainian].

[Пламеницька О. Початок мурованого оборонного будівництва на Поділлі. Архітектурна спадщина України. Київ. 1994. № 1. С. 20-27].


15. Buhai, A. S. (1971). One of the ancient defense lines in the Kyiv region. UIZH. P. 113–120. [In Ukrainian].

[Бугай А. С. Один із стародавніх оборонних рубежів на території Київщини. УІЖ. 1971. № 7. С. 113–120].


16. Kuchera, M. P. (1992). “Trojan” ramparts of the Middle Dnipro. Archaeology. No. 4. P. 43–55. [In Ukrainian].

[Кучера М. П. «Троянові» вали Середнього Подніпров’я. Археологія. 1992. № 4. С. 43–55].


17. Kuchera, M. P. (1987). Snake ramparts of the Middle Dnipro. Kyiv. Naukova Dumka. 206 p. [In Ukrainian].

[Кучера М. П. Змієві вали Середнього Подніпров’я. Київ: Наукова думка. 1987. 206 с.]


18. Vasyliev, M. H. (1997). From the history of the construction of the Ukrainian Defense Line. UIZH. No. 6. P. 123–131. [In Ukrainian]. 

[Васильєв М. Г. З історії будівництва Української оборонної лінії. УІЖ. 1997. № 6. С. 123-131].


19. Stalin’s line. Electronic resource. URL: http://army.armor.kiev.ua/fort/  (accessed on 08.05.2023). [In Ukrainian].

[Лінія Сталіна. Електронний ресурс. URL: http://army.armor.kiev.ua/fort/ (дата звернення 08.05.2023 р.)].


20. Makarova, L. V., & Trubchaninov, S.V. (2012). To the history of the Mohyliv-Yampil fortified area. Fourth Mohyliv-Podilskyi scientific and local history conference. Kamianets-Podilskyi. FOP Syn O.V. P. 84–93. [In Ukrainian].

[Макарова Л. В., Трубчанінов С. В. До історії Могилів-Ямпільського укріпрайону. Четверта Могилів-Поділ. наук.-краєзн. конф. Кам’яниць-Подільський. ФОП Син О.В. 2012. С. 84–93].


21. Melnychuk, K. A. (2003). Letychiv fortified district. Kyiv. Naukova Dumka. 87 p. [In Ukrainian].

[Мельничук К. А. Летичівський укріпрайон. Київ: Наук. думка. 2003. 87 с.]


22. Maruniak, Eu. O., Palekha, Y. M., & Kryshtop, T. V. (2022). Planning of Spatial Development in Times of War and Reconstruction: a Vision for Ukraine. Ukr. Geogr. Ž., 4,  13–22. [In English]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.04.013

[Маруняк Є. О., Палеха Ю. М., Криштоп Т. В. Планування просторового розвитку в умовах війни і відбудови:  бачення для України. Укр. геогр. журн. 2022. № 4. С. 13–22]. DOI: https://doi.org/10.15407/ ugz2022.04.013


23. Rudenko, L. H., Zaiachuk, M. D., Lisovskyi, S. A., Maruniak, Eu. O., Munich, N. V., Peresadko, V. A., & Ponomarenko, O. M. (2022). Russia’s Military Aggression in Ukraine and Its Consequences for Geographic Education and Science.  Ukr. Geogr. Ž., 4,  4–12. [In English]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.04.004

[Руденко Л. Г., Заячук М. Д., Лисовський С. А., Маруняк Є. О., Муніч Н. В., Пересадько В. А., Пономаренко О. М. Військова агресія Росії в Україні та її наслідки для географічної освіти і науки. Укр. геогр. журн. 2022. № 4. С. 4–12.] [Англійською мовою]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.04.004


24. Denysyk, H. I., & Antoniuk, O. O. Beligerative landscapes of Podillia. Vinnytsia. Nilan Ltd. 2017. 202 p. [In Ukrainian].

[Денисик Г. І., Антонюк О. О. Белігеративні ландшафти Поділля. Вінниця. ТОВ «Нілан-ЛТД». 2017. 202 с.].