Влах М. Р. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ПОЗИЦІЙНОСТІ: ПОНЯТТЄВО-ТЕРМІННИЙ ВИМІР

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2023.03.053
Ukr. geogr. j. 2023, No. 3:53–62
Автори: 

Влах М. Р., Львівський національний університет імені Івана Франка

Резюме: 
У формальному і змістовому аспектах виконано поняттєво-термінологічний аналіз поняття «геопросторова позиційність». Із використанням тлумачного словника сучасної української мови висвітлено значення розмісницьких лексем положення, розташування, позиціонування, сусідство, близькість / віддаленість та можливості їхнього вжитку в географічних текстах. На основі опрацювання наукових джерел створено об’єктцентричну, функційну та інтеґральну логічні моделі поняття геопозиційність. Виявлено напрями еволюції об’єктцентричного потрактування поняття. Способом послідовного розгортання сутності властивостей, відношень, потенціалу, функцій геомісця створено функційну модель поняття геопозиційність. Побудовано семантичний трикутник поняття геопозиційність об’єкта в єдності його предметного значення та концептуального змісту. Виокремлено класичний, некласичний і модерний етапи в розвитку концепції геопросторової позиційності.
Ключові слова: 
геопросторова позиційність, географічне положення, атрибути геопозиційності, об’єкт­центрична модель, функційна модель, інтеґральна модель, семантичний трикутник
Сторінки: 
53–62
Література: 

1. Pistun, M. D. (1996). Basics of the Theory of Social Geography. Kyiv, 231 p. [In Ukrainian].

[Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії. Київ, 1996. 231 с.].


2. Topchiiev, O. H. (2001). Basics of social geography. Odesa, 560 p. [In Ukrainian].

[Топчієв О. Г. Основи суспільної географії. Одеса, 2001. 560 с.].


3. Shablii, O. I. (2003). Basics of general social geography. Lviv. 444 p. [In Ukrainian].

[Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. Львів, 2003. 444 с.].


4. Topchiiev, O. H., Malchykova, D. S., Pylypenko, I. O., & Yavorska V. V. (2020). Methodological Principles of Geography. Kherson, 366 p. [In Ukrainian].

[Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О., Яворська В. В. Методологічні засади географії. Херсон, 2020. 366 с.].


5. Masliak, P. O. (2008). Local studies. Kyiv, 292 p.[In Ukrainian].

[Масляк П. О. Країнознавство. Київ, 2008. 292 с.].


6. Yatsenko, B. P., Stafiichuk, V. I., Braichevskyi, Yu. S., et al. (2007). Political Geography and Geopolitics. Kyiv, 255 p. [In Ukrainian].

[Яценко Б. П., Стафійчук В. І., Брайчевський Ю. С. та ін. Політична географія і геополітика. Київ, 2007. 255 с.].


7. Hrytsevych, V. (2020). Approaches to the Mathematical-Geographical Study of the Social-Geographical situation. In: Science notes of Ternopil ped. University named after V. Hnatyuk. Ser. Geography. 2, 46–50. [In Ukrainian].

[Грицевич В. Підходи до математико-географічного вивчення суспільно-географічного положення. Наук. записки Тернопільського пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. 2000. № 2. С. 46–50].


8. Lazhnik, V. Y. (1995). Methods of Quantitative Assessment of the Economic and Geographical Position of Geographical Objects at the Macro Level. PhD thesis abstract. 21 p. [In Ukrainian].

[Лажнік В. Й. Методика кількісної оцінки економіко-географічного положення географічних об’єктів на макрорівні. Автореф. дис…. канд. геогр. наук: 11.00.02. 1995. 21 с.].


9. Topchiev, A. G. (1974). Formalized analysis and assessment of the transport and geographical position of the city. Vestn. Bulletin of Moscow University. Ser. 5 : Geogr. 4, 47–54. [In Russian].

[Топчиев А. Г. Формализованный анализ и оценка транспортно-географического положения города. Вестн. Москов. ун-та. Сер. 5 : Геогр. 1974. № 4. С. 47–54].


10. A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language. (2004)Kyiv, Irpin. 1440 p. [In Ukrainian].

[Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь, 2004. 1440 с.].


11. Selihei, P. O. (2014). Noun vs. verb: in search of the golden mean. In: Movoznavstvo. 4, 36–55. [In Ukrainian].

[Селігей П. О. Іменниковість versus дієслівність: у пошуках золотої середини. Мовознавство. 2014. № 4. С. 36–55].


12. Pashchenko, V. M. (2015). Semantic Justifications of Content Corrections of Texts. Atrybutyvne naukoznavstvo. Kyiv, 64 p. [In Ukrainian].

[Пащенко В. М. Смислові обґрунтування змістових виправлень текстів. Атрибутивне наукознавство. Київ, 2015. 64 с.].


13. Rudnytskyi, S. (1994). Galicia and cathedral Ukraine. Why do we want an independent Ukraine? Lviv. 350–411. [In Ukrainian].

[Рудницький С. Галичина та соборна Україна. Чому ми хочемо самостійної України. Львів, 1994. С. 350–411].


14. Shablii, O. (2016). Formation of new scientific disciplines at the intersection of social geography and related sciences. Ukrainian geography: modern challenges. Collect. of scientific works in 3 vols. Kyiv, 2016, T. 1, 221–223. [In Ukrainian].

[Шаблій О. Формування нових наукових дисциплін на перетині суспільної географії і суміжних наук. Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. Київ, 2016. Т. 1. С. 221–223].


15. Shablii, O. (2019). Social geography. In: Book 4. In search of truth. Lviv, 838 p. [In Ukrainian].

[Шаблій О. Суспільна географія. Кн. 4. У пошуках істини. Львів, 2019. 838 с.].


16. Ogden, C. K., & Richards, I. A. (2001). The Meaning of the Meaning. A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism. London, New York. 386 p.


17. Topchiev, A. G. (1983). The Concept of Economic-Geographical Position: Methodological and Methodical Aspects. In: Natural and Economic Complexes of Eastern Siberia. Irkutsk, 1983, 3–11. [In Russian].

[Топчиев А. Г. Концепция экономико-географического положення: методологические и методические аспекты. Природно-хозяйственные комплексы Восточной Сибири. Иркутск, 1983. С. 3–11].