Іваненко І. Б., Іваненко Є. І. МЕНЕДЖМЕНТ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ БЕЗ СПЕЦІАЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ «КОЗИНСЬКИЙ»)

https://doi.org/10.15407/ugz2023.04.017
Ukr. geogr. j. 2023. No. 4: 17–25
Автори: 

Іваненко І. Б.,   Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Іваненко Є. І.,   Інститут географії НАН України

Резюме: 

Метою дослідження є обґрунтування менеджменту територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) без спеціальних адміністрацій, з метою узгодження законодавчих норм, що визначають такі території як функціонально та режимно однорідні природоохоронні ділянки, з фактичною неоднорідністю цих територій з позицій природного різноманіття та суспільного використання. За відсутності передбаченого державного управління у вигляді спеціальних адміністрацій цю роль на себе може брати землевласник або громадськість. У світовій практиці впровадження цього принципу відоме як співуправління (co-management) або розподілене управління (shared governance) природоохоронними територіями між державними органами і громадськістю чи землекористувачами. На прикладі заказника «Козинський» запропоновано підхід до впровадження плану заходів згідно розподілу території заказника на неоднорідні ділянки — ділянки пріоритетної діяльності: природоохоронну, еколого-освітню та три осередки рекреаційних ділянок. Важлива відмінність такого поділу території заказника на ділянки пріоритетної діяльності полягає в тому, що функціональні зони формуються за рахунок різних наборів обмежень, а ділянки пріоритетної діяльності — за рахунок розставляння пріоритетів і визначення для них плану заходів. 

Ключові слова: 
ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Козинський», заповідні території без спеціальної адміністрації, природно-заповідний фонд України, ділянки пріоритетної діяльності
Сторінки: 
17–25
Література: 
1. Analysis of the areas of the nature reserve fund of Ukraine by administrative and territorial units for 2020, Informational and analytical materials of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. Аccessed 27 April 2023.URL: https://wownature.in.ua/wp-content/uploads/2021/05/Dovidka-PZF-2020-V3.0-.pdf 
[Аналіз площ природно-заповідного фонду України в розрізі адміністративно-територіальних одиниць за 2020 рік, Інформаційно-аналітичні матеріали Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Режим доступу (27.04.2023): https://wownature.in.ua/wp-content/uploads/2021/05/Dovidka-PZF-2020-V3.0-.pdf]

2. Borrini-Feyerabend, G., N., Dudley, T., Jaeger, B., Lassen, N., Pathak Broome, A. Phillips and T. Sandwith. (2013). Governance of Protected Areas: From understanding to action. Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 20. Gland, Switzerland: IUCN. xvi + 124pp.

3. Gunn Elin Fedreheim, G. E., & Blanco, E. (2017). Co-management of protected areas to alleviate conservation conflicts: experiences in Norway. International Journal of the Commons, Vol. 11, No. 2, 2017, pp. 754–773, DOI: https://doi.org/10.18352/ijc.749

4. Natura 2000. European Commission, accessed 27 April 2023:  URL: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

5.  Managing farmland in Natura 2000. Case studies. Technical Report-2018-002. European Commission, accessed 1 November 2023: URL: https://op.europa.eu/mt/publication-detail/-/publication/9a406f60-be3c-11e9-9d01-01aa75ed71a1

6. Kliestov, M. L., et al. (2015). Scientific substantiation of the recreational arrangement of the territory of the landscape reserve of national importance “Kozynsky” and the preparation of proposals for the correction of its legal documents (Scientific and technical development). Kyiv: Private environmental protection enterprise “Kyiv Sozological Center,” 67 p. 
[Клєстов М. Л. та ін. Наукове обґрунтування рекреаційного впорядкування території ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Козинський» та підготовка пропозицій щодо коригування його правовстановлюючих документів (Науково-технічна розробка). К.: Київський созологічний центр, 2015. 67 с.]

7. Kliestov, M. L., et al. (2016). Scientific substantiation of scientific and practical measures regarding the implementation of general recreation and preservation of natural complexes on the territory of the landscape reserve of national importance “Kozynskyi” (Scientific and technical development), Kyiv: Kyiv Sozological Center. 41 p. 
[Клєстов М. Л. та ін. Наукове обґрунтування науково-практичних заходів щодо  впровадження регульованої рекреації та збереження  природних комплексів на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Козинський» (Науково-технічна розробка). К.: Київський созологічний центр, 2016, 41 с.]

8. Pryadko O. I. (scientific manager). (2016). Monitoring studies of biodiversity in the landscape reserve of national significance “Kozynskyi.” Kyiv: Kyiv Sozological Center, Kyiv, 2016, 13 p. 
[Прядко О. І. (наук. кер.). Моніторингові дослідження біорізноманіття в ландшафтному заказнику загальнодержавного значення «Козинський», К.: Київський созологічний центр, 2016, 13 с.]

9. Kliestov, M. L., et al. (2017). Natural complexes of the landscape reserve of national importance “Kozynskyi” (Kyiv region, Obukhivskyi district). Protection, preservation and reproduction of biodiversity in the conditions of a metropolis. Materials of the international scientific and practical conference dedicated to the 10th anniversary of the creation of the national nature park “Holosiivskyi,” September 7–8, 2017, Kyiv, pp. 247–255.
[Клєстов М. Л. та ін. Природні комплекси ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Козинський» (Київська обл., Обухівський р-н). Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу, Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення національного природного парку «Голосіївський», 7–8 вересня 2017 р. Київ. С. 247–255.

10. Hull, V., et al. (2011). Evaluating the efficacy of zoning designations for protected area management. Biol. Conserv. 

11. Dudley, N. (Editor). (2008). Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. Gland, Switzerland: IUCN, 2008, x + 86pp.