Міщенко О. В. САКРАЛЬНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ

https://doi.org/10.15407/ugz2023.04.044
Ukr. geogr. j. 2023. No. 4: 44–52
Автори: 

Міщенко О. В.  Волинський національний університет імені Лесі Українки

Резюме: 
Мета цього дослідження — проведення просторового аналізу сакральної спадщини України. При аналізі та представленні результатів наукового пошуку слугували такі методи дослідження: структурно-логічного узагальнення та системного аналізу, статистичний, картографічний, порівняльно-географічний, стандартизації на середнє значення. Здійснено класифікацію сакральної спадщини України, виокремивши культурний та природний її складники. Проведена комплексна оцінка сакральної  культурної спадщини  України. Наведено приклади типів та видів сакральної природної спадщини України й обґрунтовано їх просторове розташування. Новизна дослідження полягає в авторській інтерпретації природного складника класифікаційної схеми сакральної спадщини України, формулюванні тлумачення терміна ландшафтно-сакральна пам’ятка природи й обґрунтуванні доцільності його внесення до видів пам’яток природи на законодавчому рівні, проведенні комплексної оцінки сакральної культурної спадщини  України. 
 
Ключові слова: 
сакральна спадщина, Україна, класифікація, оцінка
Сторінки: 
44–52
Література: 
1. Beidyk, O. O. (2001). Recreational and tourist resources of Ukraine: methodology and methods of analysis, terminology, zoning. Kyiv: Kyiv University Publishing and Printing Center. 395 p. [In Ukrainian].
[Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. Київ: Вид.-поліграф. центр «Київський університет». 2001. 395 с.]

2. Cherchyk, L., Mishchenko, O., & Yerko, I. (2014). Tourist and recreational complex of Volyn region: prerequisites for development. Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University. 128 p. [In Ukrainian].
[Черчик Л., Міщенко О., Єрко І. Туристично-рекреаційний комплекс Волинської області: передумови розвитку. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 2014. 128 с.]

3. Polyvach, K. A. (2012). Cultural Heritage and its Impact on the Development of Ukraine’s Regions. In Rudenko, L. H. (Ed.). Kyiv: Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine. 208 p. [In Ukrainian].
[Поливач К. А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України. Наук. ред. Руденко Л. Г. Київ: Інститут географії НАН України. 2012. 208 с.]

4. Polyvach, K. A. (2017). Cultural and natural heritage in the context of Ukraine’s sustainable development goals. Ukr. Geogr. Ž. No. 4: 62–70. [In Ukrainian].
[Поливач К. А. Культурна і природна спадщина у контексті цілей сталого розвитку України. Укр. географ. журнал. 2017. № 4. С. 62–70.]

5. Piskun, V. M. (1995). Problems of protection and use of cultural heritage in Ukraine (mid-70s — early 90s of 20 century). Abstract of the candidate of historical sciences. Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of History of Ukraine. 26 p. [In Ukrainian].
[Піскун В. М. Проблеми охорони та використання культурної спадщини в Україні (серед. 70-х — поч. 90-х років XX ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук. Київ: НАН України; Інститут історії України. 1995. 26 с.].

6. Rudenko, L. G. et al. (2020). The population of Ukraine and its natural and cultural heritage in the atlas information system. Ukr. Geogr. Ž. No. 4: 57–70. [In Ukrainian].
[Руденко Л. Г., Бочковська, А. І. Поливач К. А., Чабанюк В. С., Санталова С. О., Подвойська В. І., Лейберюк О. М., Вишня М. М., Кирилюк М. О. Населення України та його природна і культурна спадщина в атласній інформаційній системі. Укр. геогр. журнал. 2020. № 4. С. 57–70].

7. Mankovska, R. (2010). Sacred Wooden Architecture of Ukraine in the World Heritage List. Journal of regional studies. No. 4: 77‒86. [In Ukrainian]. 
[Маньковська Р. Сакральна дерев’яна архітектура України в світовій спадщині. Краєзнавство. 2010.  № 4. С. 77–86].

8. Mochkin, C. (2019). Lost Shrines: Sacred Monuments of the Western Regions of Ukraine in 1945–1965. Lutsk: Teren. 227 p. [In Ukrainian].
[Мочкін C. Втрачені святині: сакральні пам’ятки західних областей України у 1945–1965 рр. Луцьк: Терен. 2019. 227 с.].

9. Hammer, L. (2018). Cultural heritage protection and sacred spaces: Considering alternative approaches from within the human rights framework. Columbia Human Rights Law Review, 49 (2), 73–113 DOI: https://search.informit.org/doi/10.3316/agispt.20190305007369 [In English].

10. Gilchrist, R. (2020). Sacred Heritage: Monastic Archaeology, Identities, Beliefs. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781108678087 [In English].

11. State Register of Immovable Monuments of Ukraine. Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine. URL: https://mkip.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-neruhomih-pamyatok-ukraini.html [In Ukrainian].
[Державний реєстр нерухомих пам’яток України. Міністерство культури та інформаційної політики України URL: https://mkip.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-neruhomih-pamyatok-ukraini.html]

12. The Law of Ukraine “On Protection of Cultural Heritage.” URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2245-15 [In Ukrainian].
[Закон України «Про охорону культурної спадщини». URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2245-15].

13. Mishchenko, O. V. (2018). Sacral Landscape: Contents and Functions. Journal Visnyk of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series Geography. No 1 (70): 83‒88. [In Ukrainian].
[Міщенко О. В. Сакральний ландшафт: зміст та функції. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. Вип. 1 (70). 2018. С. 83‒88]. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.15.