Поливач К. А. КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АТЛАСУ «УКРАЇНА. КУЛЬТУРНО-ЛАНДШАФТНА СПАДЩИНА»

https://doi.org/10.15407/ugz2023.04.053
Ukr. geogr. j. 2023. No. 5: 53–63
Автори: 
Поливач К. А.  Інститут географії Словацької академії наук, Братислава; Інститут географії НАН України, Київ
Резюме: 

Метою даного дослідження є розроблення концептуальних підходів до створення електронного атласу «Україна. Культурно-ландшафтна спадщина», як одного із першочергових заходів з пришвидшення темпів практичного впровадження та популяризації культурно-ландшафтного підходу в Україні. У основу проведеного дослідження покладено: аналіз й узагальнення засадничих документів з впровадження концепту культурного ландшафту у міжнародному праві для цілей охорони як культурної та природної спадщини; вивчення законодавчого та практичного досвіду окремих зарубіжних країн щодо застосування концепту культурного ландшафту в контексті його виявлення, типології, картографічної візуалізації та популяризації; огляд сучасного стану законодавчого, нормативно-правового, методичного забезпечення та практичних результатів з цих питань у пам’яткоохоронній та природоохоронній діяльності в Україні. Метою публікації є апробація та подальше можливе обговорення концепції створення атласу: змістовне наповнення, структура тематичних розділів, принципи візуалізації об’єктів картографування, формування відпо­відної геоінформаційної системи.

Ключові слова: 
культурний ландшафт, культурно-ландшафтний підхід, культурно-ландшафтна спадщина, електронний атлас
Сторінки: 
53–63
Література: 
1. UNESCO (1977). Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention / WHC.21/01 Retrieved 31 July 2021. URL: https://whc.unesco.org/document/190976

2. UNESCO (1962). Recommendation concerning the Safeguarding of Beauty and Character of Landscapes and Sites, Adopted on 11 December 1962 URL: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13067&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

3. ICOMOS (1965). International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The Venice Charter 1964). Paris, ICOMOS. URL: https://www.icomos.org/en/participer/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/157-thevenice-charter]

4. UNESCO (1972). Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. (World Heritage Convention). URL: https://whc.unesco.org/en/conventiontext

5. European Landscape Convention, Florence 20. 10. 2000. European Treaty Series, No. 176. 7 p. URL: https://rm.coe.int/16807b6bc7

6. Recommendation R(95)9 of the Committee of Ministers to Member States on the Integrated Conservation of Cultural Landscape Areas as Part of Landscape Policies. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(95)9&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75

7. Recommendation CM/Rec(2008)3 on the guidelines for the implementation of the European Landscape Convention adopted by the Committee of Ministers on 6 February 2008 URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2008)3&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383

8. Plan Nacional de Paisaje Cultural. Aprobación: Consejo de Patrimonio Histórico celebrado en Madrid, octubre de 2012. ­Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Edición 2015. 49 p.

9. Cruz, L., & Carrión, M. (eds.) (2015). 100 paisajes culturales en España. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 478 p.

10. Arques, F. S. & Mariné, N. C. (2021). Hacia un hiperatlas para el conocimiento y difusión de los paisajes culturales españoles. Patrimonio cultural de España, No. 12, 372–384

11. Kuča, K. (2013): Ochrana kulturní krajiny z hlediska památkové péče. In.: Štréblová Hronovská, K. — Kupka, J. (eds), Ochrana kulturní krajiny — hledání cílů, možností a pravidel. České vysoké učení technické v Praze, Praha, s. 79–84.

12. Ehrlic M., Kuča K., Kučová V. et al. (2020). Typology of Historical Cultural Landscape of the Czech Republic. České Budějovice: Národní památkový ústav. 170 s.

13. Kuča, K. (ed.), Malina, O., Salašová, A., Weber, M. a kol. (2020). Historické kulturní krajiny České republiky. Průhonice, 607 s.

14. On the protection of cultural heritage. Law of Ukraine dated June 8, 2000 No. 1805-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
[Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 червня 2000 року № 1805-III]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1805-14]

15. On the local state administrations. Law of Ukraine dated April 9, 1999 No. 586-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text
[Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text]

16. On the environmental protection. Law of Ukraine dated June 25, 1991 No. 1264-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text]
[Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text]

17. On the nature reserve fund of Ukraine. Law of Ukraine dated June 16, 1992 No. 2456-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
[Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16 червня 1992 року № 2456-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text]

18. On the landscapes. Draft Law of Ukraine dated February 13, 2012 for the second reading. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=36258&pf35401=214088
[Про ландшафти: Проект Закону України від 13.02.2012 до другого читання URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=36258&pf35401=214088]

19. Fowler P. J. (2003). World Heritage Cultural Landscapes 1992–2002. Paris, UNESCO. World Heritage Papers 6. 140 p.

20. Melnychuk, O. I. (2010). Modern international legal trends in the development of the concept of cultural landscape. The rule of law: Yearbook of scientific works. 2010. Issue 21. pp. 423–431. [In Ukrainian]
[Мельничук О. І. Сучасні міжнародно-правові тенденції розвитку концепції культурного ландшафту. Правова держава: Щорічник наукових праць. 2010. Вип. 21. С. 423–431.]

21. Rudenko, L. H. (ed.), Bochkovska, A. I., Polyvach, K. A. et al. (2021). Academic geography and atlas mapping during the years of independence of Ukraine. Kyiv, 120 pp. [In Ukrainian] 
[Руденко Л. Г., Бочковська А. І., Поливач К. А. та ін. Академічна географія і атласне картографування за роки незалежності України. За ред. Л. Г. Руденка. Київ, 2021. 120 с.]

22. Polyvach, K. (2022). Cultural landscape zoning of Ukraine. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series «Geology. Geography. Ecology». (57), 173–183. [In Ukrainian] DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-57-13
[Поливач К. Культурно-ландшафтне районування України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія». 2022. № 57. C. 173–183. DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-57-13]

23. Polyvach, K. A. (2019). Historical and cultural framework of Ukraine: methodical approaches to its identification and research. Ukr. Geogr. Ž., 2: 32–40. [In Ukrainian] DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.032
[Поливач К. А. Історико-культурний каркас України: методичні підходи до його виявлення та дослідження. Укр. геогр. журн. 2019. № 2. С. 32–40. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.02.032]