Бондаренко Е. Л., Дудун Т. В. ВИЩА ОСВІТА З КАРТОГРАФІЇ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

https://doi.org/10.15407/ugz2023.04.064
Ukr. geogr. j. 2023. No. 4: 64–76
Автори: 
Бондаренко Е. Л. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
Дудун Т. В.,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
 
Резюме: 

У статті досліджено стан, визначено нагальні проблеми процесу надання освітніх послуг у сфері підготовки фахівців з вищою освітою з картографії за роки незалежності України та окреслено найближчі перспективи розвитку. Для досягнення мети авторами обрано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, які склали його методологію: аналіз і синтез, дедукцію, класифікацію, інформаційний. На всіх етапах дослідження застосовано системний підхід як метод ефективної організації робіт з вивчення системи вищої освіти з картографії в Україні. Новизна дослідження визначається акцентуванням уваги на посиленні якісної підготовки фахівців з вищою освітою з картографії як стратегічної спеціальності та професії для нашої країни щодо забезпечення її національної безпеки та вирішення завдань оборони.

Ключові слова: 
картографія, вища освіта, стратегічна спеціальність, національна безпека, оборона
Сторінки: 
64–76
Література: 
1. Dzyuba, O. M., & Shandra, V. S. Higher education in Ukraine. Encyclopedia of the history of Ukraine: in 10 volumes; head of the editorial office V. A. Smolii; Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv: Naukova dumka, 2003. Vol. 1: А–В, 688 p.
[Дзюба О. М., Шандра В. С. Вища освіта в Україні. Енциклопедія історії України : у 10 т.; голова редкол. В. А. Смолій; Інститут історії України НАН України. Київ: Наукова думка, 2003. Т. 1: А–В. 688 с.].

2. Palienko, L. O. (2009). Kyiv scientific school of thematic and complex atlas mapping (1950–1980). Kyiv: Stal, 180 p. [In Ukrainian].
[Палієнко Л. О. Київська наукова школа тематичного та комплексного атласного картографування (1950–1980). К.: Сталь, 2009. 180 с.].

3. Shevchenko, V. O., Palienko, L. O., & Lyubchenko, V. E. (2008). Outstanding Ukrainian cartographer. To the 100th anniversary of the birth of A. S. Kharchenko. Kyiv-Vinnytsia: DP DKF, 120 p. [In Ukrainian].
[Шевченко В. О., Палієнко Л. О., Любченко В. Є. Видатний український картограф. До 100-річчя від дня народження А. С. Харченка. Київ-Вінниця: ДП ДКФ, 2008. 120 с.].

4. Sossa, R. I., Zazulyak, P. M., Golubinka, Yu. I., & Yarema, N. P. (2019). Cartography at the Lviv Polytechnic: to the 10th anniversary of the establishment of the Department of Cartography and Geospatial Modeling. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 76 p. [In Ukrainian].
[Сосса Р. І., Зазуляк П. М., Голубінка Ю. І., Ярема Н. П. Картографія у Львівській політехніці: до 10-річчя заснування кафедри картографії та геопросторового моделювання. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2019. 76 с.].

5. Page of the Department of Physical Geography and Cartography of Karazin University. (2023). URL: https://karazin.ua/fakulteti-ta-instituti/geologiyi-geografiyi-rekreatciyi-i-turizmu/kafedry-1/fizyc..., retrieved August 01 2023. [In Ukrainian].
[Сторінка кафедри фізичної географії і картографії Каразінського університету. Дата звернення: 1.08.2023].

6. National doctrine of education development. (2002). Approved by the Decree of the President of Ukraine dated April 17, 2002, No. 347/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text [In Ukrainian].
[Національна доктрина розвитку освіти. Затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року, № 347/2002].

7. Molochko, A. M., Baranovskyi, V. D., Bilous, V. V., Bondarenko, E. L., & Shevchenko, V. O. (2000). Development of an education standard for the cartography specialty: the need for alternatives. Geographical science and education in Ukraine: a collection of scientific works; chief editor Ya. B. Oliynyk. Kyiv: Phytosocial Center, P. 52. [In Ukrainian].
[Молочко А. М., Барановський В. Д., Білоус В. В., Бондаренко Е. Л., Шевченко В. О. Розробка стандарту освіти із спеціальності картографія: потреба альтернатив. Географічна наука та освіта в Україні: зб. наук. пр.; гол. ред. Я. Б. Олійник. К.: Фітосоціоцентр, 2000. С. 52].

8. Shevchenko, V. O. (1998). Research and production activities at the department of geodesy and cartography. Cartography and higher school. No. 2. P. 165–170. [In Ukrainian].
[Шевченко В. О. Науково-дослідна і виробнича діяльність на кафедрі геодезії та картографії. Картографія та вища школа. 1998. № 2. С. 165–170]. 

9. Molochko, A. M., Nechyporenko, G. L., Shevchenko, V. O., & Bondarenko, E. L. (1998). Model of geoinformation education at the department of geodesy and cartography. Materials of the 4th All-Ukrainian Conference on geoinformation technologies “Theory, technology, implementation of GIS “GIS-forum.” Kyiv, October 12–16, 1998. Kyiv, P. 31–32. [In Ukrainian].
[Молочко А. М., Нечипоренко Г. Л., Шевченко В. О., Бондаренко Е. Л. Модель геоінформаційної освіти на кафедрі геодезії і картографії. Матеріали ІV Всеукраїнської конференції з геоінформаційних технологій «Теорія, технологія, впровадження ГІС «ГІС-форум». Київ, 12–16 жовтня 1998 р. Київ, 1998. С. 31–32].

10. Gordeev, A. Yu., Molochko, A. M., Shevchenko, V. O., & Bondarenko, E. L. (2000). Marine cartography at Kyiv University. Continuing geographic education and cartography: a collection of scientific works. Issue 1. Responsible for issue O. O. Zhemerov. Kyiv: Antex, P. 153–154. [In Ukrainian].
[Гордєєв А. Ю., Молочко А. М., Шевченко В. О., Бондаренко Е. Л. Морська картографія у Київському університеті. Безперервна географічна освіта і картографія: зб. наук. пр. Вип. 1. Відп. за вип. О. О. Жемеров. К.: Антекс, 2000. С. 153–154].

11. On Education. (1991). Law of Ukraine. No. 1144-XII, dated June 04 1991. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12#Text [In Ukrainian].
[Закон України «Про освіту», № 1144-ХII, від 04.06.1991].

12. On Higher Education. (2002). Law of Ukraine. No. 2984-III, dated January /17/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2984-14#Text [In Ukrainian].
[Закон України «Про вищу освіту», № 2984-ІII, від 17.01.2002]. 

13. On Higher Education. (2014). Law of Ukraine. No. 1556-VII, edition dated May 28 2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [In Ukrainian].
[Закон України «Про вищу освіту», 1.07.2014, № 1556-VII, редакція від 28.05.2023].

14. On the list of areas of training of specialists with higher education by professional direction, specialties of different qualification levels and working professions. (1994). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 325 of May 18, 1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/325-94-%D0%BF#Text [In Ukrainian].
[Про Перелік напрямів підготовки фахівців з вищою освітою за професійним спрямуванням, спеціальностей різних кваліфікаційних рівнів та робітничих професій. Постанова КМУ № 325 від 18 травня 1994 року].

15. On the list of directions and specialties for which specialists are trained in higher educational institutions according to the relevant educational and qualification levels. (1997). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 507 of May 24, 1997. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/507-97-%D0%BF#Text [In Ukrainian].
[Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24 травня 1997 року].

16. On approval of the list of fields of knowledge and specialties for which higher education applicants are trained. (2015). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 266 dated April 29, 2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text [In Ukrainian].
[Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 року].

17. On Education. (2017). Law of Ukraine. No. 2145-VIII, dated September 05 2017. Editorial office dated July 02 2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [In Ukrainian]. 
[Закон України «Про освіту», № 2145-VIII, від 05.09.2017. Редакція від 02.07.2023]. 

18. International standard classification of education. (2015). Fields of education and training 2013 (ISCED-F 2013). Detailed field descriptions. UNESCO Institute for Statistics, 2015, 96 р. DOI: http://dx.doi.org/10.15220/978-92-9189-179-5-en

19. Strategic work plan of the State Service of Ukraine on geodesy, cartography and cadastre. (2023). Approved by the order of the State Geocadastre of August 25 2023, No. 306. 60 р. URL: https://land.gov.ua/wp-content/uploads/2023/08/strategichnyj-plan-roboty-derzhavnoyi-sluzhby-ukrayin..., retrieved August 31 2023 [In Ukrainian].
[Стратегічний план роботи Державної Служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Затверджений наказом Держгеокадастру 25.08.2023, № 306. Київ, 2023. 60 с.]

20. Geodesy and cartography are lost industries for Ukraine. (2016). Based on the materials of the publication “Mirror of the Week” dated April 07 2016. URL: https://ridna.ua/2016/04/heodeziya-ta-kartohrafiya-zahubleni-haluzi-dlya-ukrajiny/ [In Ukrainian].
[Геодезія та картографія — загублені галузі для України. Дзеркало тижня. 07.04.2016. URL: https://ridna.ua/2016/04/heodeziya-ta-kartohrafiya-zahubleni-haluzi-dlya-ukrajiny/].

21. Sossa, R., & Trevoho, I. (2016). Where geodesy and cartography are moving in Ukraine. “Mirror of the week” from January 29, 2016. URL: https://zn.ua/ukr/tech/kudi-ruhayutsya-geodeziya-i-kartografiya-v-ukrayini-_.html [In Ukrainian].
[Сосса Р., Тревого І. Куди рухаються геодезія і картографія в Україні. Дзеркало тижня. 29.01.2016 URL: https://zn.ua/ukr/tech/kudi-ruhayutsya-geodeziya-i-kartografiya-v-ukrayini-_.html].

22. Oreshchenko, A. V. (2022). Department of Geodesy and Cartography of the Faculty of Geography of Taras Shevchenko Kyiv National University: history, modernity, prospects. Ukrainian Journal of Natural Sciences. No. 2: 126–142. DOI: https://doi.org/10.35433/naturaljournal.2.2023.126-142 [In Ukrainian].
[Орещенко А. В. Кафедра геодезії та картографії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія, сучасність, перспективи. Укр. журнал природничих наук. 2022. № 2. С. 126–142]. 

23. Descriptions of educational programs of the Faculty of Geography of Taras Shevchenko Kyiv National University. (2023). Cartography, geographic information systems, Earth remote sensing (URL: https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2023/01/kartografiya_gis_dzz_2022_sajt_.pdf); Cartography and geographic information systems (URL: https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2022/01/kartografiya_gis_2022_mag.pdf), retrieved August 01 2023. [In Ukrainian].
[Описи освітніх програм географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування Землі (URL: https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2023/01/kartografiya_gis_dzz_2022_sajt_.pdf); Картографія та географічні інформаційні системи (URL: https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2022/01/kartografiya_gis_2022_mag.pdf), дата звернення 1.08.2023].

24. Catalog of educational programs of the Institute of Geodesy of the Lviv Polytechnic National University. (2023). Earth Sciences (URL: http://directory.lpnu.ua/majors/IGD/6.103.00.00/8/2023/ua/full); Cartography (URL: http://directory.lpnu.ua/majors/IGD/8.103.00.02/19/2023/ua/full), retrieved August 01 2023. [In Ukrainian].
[Каталог освітніх програм Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка»: Науки про Землю (URL: http://directory.lpnu.ua/majors/IGD/6.103.00.00/8/2023/ua/full); Картографія (URL: http://directory.lpnu.ua/majors/IGD/8.103.00.02/19/2023/ua/full), дата звернення 1.08.2023].

25. Pages of educational programs of V. N. Karazin Kharkiv National University. (2023). Cartography, geoinformatics and cadastre (URL.: http://start.karazin.ua/programs/5/1/106/134); Cartography, geoinformation systems and Earth remote sensing. (URL.: http://start.karazin.ua/programs/7/1/106/122), retrieved August 01 2023. [In Ukrainian].
[Сторінки освітніх програм Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Картографія, геоінформатика і кадастр (URL.: http://start.karazin.ua/programs/5/1/106/134); Картографія, геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі (URL.: http://start.karazin.ua/programs/7/1/106/122). Дата звернення: 1.08.2023].

26. Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2021–2031. (2020). Kyiv. 71 p. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf [In Ukrainian].
[Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. Київ, 2020. 71 с.].