Маруняк Є. О., Чехній В. М. ‌НАУКОВІ ЗДОБУТКИ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ У 2023 РОЦІ

https://doi.org/10.15407/ugz2024.01.003
Ukr. geogr. z. 2024, No. 1:03-06
Автори: 

Маруняк, Є. О. — Інститут географії Національної академії наук України, Київ

Чехній, В. М. — Інститут географії Національної академії наук України, Київ

Резюме: 

Метою публікації є висвітлення основних наукових напрацювань Інституту географії НАН України за науково­дослідними роботами, проведеними у 2023 р. Особливу увагу приділено питанням відновлення та розвитку регіонів та громад у воєнний та повоєнний період.

Ключові слова: 
geography, methodology, methods, recommendations, Russian aggression against Ukraine, restoration, development
Сторінки: 
03-06
Література: 
1. Polyvach, K. A. (2023). Concept of Creating of an Electronic Atlas “Ukraine. Cultural and Landscape Heritage.” Ukr. Geogr. Ž. No. 4: 53–0. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2023.04.053 [Поливач К. А. Концепція створення електронного атласу «Україна. культурно-ландшафтна спадщина». Укр. геогр. журн. 2023. № 4. С. 53–63. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2023.04.053
2. Rudenko, L. H., Bochkovska, A. I., Polyvach, K. A.,  & Santalova, S. O. (2023).  Socio-Geographical Factors of the Formation of Ukraine’s Urban Network (1897–2022). Ukr. Geogr. Ž. No. 2. 25–34. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2023.02.025 [Руденко Л. Г., Бочковська А. І., Поливач К. А., Санталова С. О. Суспільно-географічні чинники формування міської мережі України (1897–2022 рр.). Укр. геогр. журн. 2023. № 2. С. 25–34. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2023.02.025 ]
3. Golubtsov, O. G. (2023).‌ Legislative Environmental Requirements in Landscape Planning in Ukraine. Ukr. Geogr. Ž. No. 4: 3–16. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2023.04.003 [Голубцов О. Г. Екологічні вимоги у ландшафтному плануванні в Україні. Укр. геогр. журн. 2023. № 4. С.  3–16. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2023.04.003 ]
4. Ivanenko, I. B., Ivanenko, Ie. I. (2023). Management of the Nature Reserve Fund of Ukraine Territories Without Special Administration (Landscape Reserve (“Zakasnyk”) of National Importance “Kozinskyi” Case Study). Ukr. Geogr. Ž. No. 4. 17–25. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2023.04.017 [Іваненко І. Б., Іваненко Є. І. Менеджмент територій природно-заповідного фонду України без спеціальної адміністрації (на прикладі ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Козинський»). Укр. геогр. журн. 2023. № 4. С. 17–25. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2023.04.017 ]
5. Matviishyna, Zh. M. (2023).  The Main Directions of Paleogeographic Research of the Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine. Ukr. Geogr. Ž. No. 1. 7–14. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2023.01.007 [Матвіїшина Ж. М. Основні напрями палеографічних досліджень Інституту географії НАН України. Укр. геогр.журн. 2023. № 1. С. 7–14. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2023.01.007 ]
6. Pidgrushnyi, G. P., Provotar, N. I.,  & Dudin, V. S. (2023).  Spatial Characteristics of the Kyiv Metropolitan Region Development: the Dimensions of Polycentricity. Ukr. Geogr. Ž. No. 1. 23–34. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.15407/ ugz2023.01.023 [Підгрушний Г. П., Провотар Н. І., Дудін В. С. Просторові особливості розвитку Київського метрополіс­ного регіону: виміри поліцентричності. Укр. геогр. журн. 2023. № 1. С. 23–34. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2023.01.023 ]
7. Maruniak, Eu. O., Lazhnik, V. Y.,  & Puhach, S. O. (2023).  Spatial Differentiation of Commodity Trade Between Ukraine and the EU. In Ukr. Geogr. Ž. No. 2. 13–24. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2023.02.013 [Маруняк Є. О., Лажнік В. Й., Пугач С. О. Просторова диференціація товарної торгівлі України з країнами ЄС. Укр. геогр. журн. 2023. № 2. С. 13–24. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2023.02.013 ]
8. Gukalova, I. V. (2023). Demographic and Social Factors of Rural Development in Ukraine: Trends in Change. Ukr. Geogr. Ž. No. 2. 35–47. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2023.02.035 [Гукалова І. В. Демографічні та соціальні чинники розвитку сільської місцевості в Україні: тенденції змін. Укр. геогр. журн. 2023. № 2. С. 35–47. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2023.02.035 ]
9. Mozghovyi, A. A. (2023). Geoconflictological Approach in Research of Russian-Rkrainian War. Ukr. Geogr. Ž. No. 3. 12–22. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2023.03.012 [Мозговий А. А. Геоконфліктологічний підхід у дослідженні російсько-української війни. Укр. геогр. журн. 2023. № 3. С. 12–22. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2023.03.012 ]
10. Dronova, O. L., Maruniak, Eu. O., Rudenko, L. H., & Topchiyev, O. G. (2023).The Image and Mission of Geographical Science in Ukraine. Ukr. Geogr. Ž. No. 3. 3–11. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2023.03.003 [Дронова О. Л., Маруняк Є. О., Руденко Л. Г., Топчієв О. Г. Імідж і місія географічної науки в Україні. Укр. геогр. журн. 2023. № 3. С. 3–11. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2023.03.003 ]