Захарченко В. І., Захарченко С. В. РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ СКЛАДНИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2024.01.049
Ukr. Geogr. Z. 2024, No. 1: 49-62
Автори: 

Захарченко В. І. — Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Захарченко С. В., — Фізична особа–підприємець

Резюме: 
Метою дослідження є оцінювання впливу реформи децентралізації на сталий розвиток територіальних громад в Україні, зокрема в умовах воєнного стану. У статті використано такі методи дослідження, як: теоретичний аналіз і синтез, стратегічний і просторовий аналіз, експертних оцінок, типологічний та прогнозування. В результаті проведених досліджень було показано, що реформа децентралізації в Україні далеко не повною мірою вирішила поставлені перед нею завдання, особливо щодо територіальної організації влади. Виходячи з цього, в статті зроблено спробу обґрунтування необхідних кроків і заходів щодо підвищення результативності реформи в контексті оптимізації мережі територіальних громад та їхнього сталого розвитку. У цьому і полягає новизна проведеного дослідження.
 
Ключові слова: 
реформа децентралізації, територіальна організація влади, територіальна громада, сталий розвиток, SWOT-аналіз, просторовий аналіз
Сторінки: 
49-62
Література: 
1. Sustainable Development Indicators. (2023). Eurostat. URL: http:// ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators (date of application: December 16). [In English].
2. Nizhnik, O. N. (compiler). (2020). Application of the Theory of Change in Strategic Planning in the United Territorial Gromadas : Practical Articles. Kyiv. 90 р. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/695/theory-of-change-manual.pdf [In Ukrainian]. [Застосування теорії змін у стратегічному плануванні в об’єднаних територіальних громадах : практ. посіб. / упор. О. М. Нижник. К., 2020. 90 с. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/695/theory-of-change-manual.pdf].
3. Rudenko, L. H., Lisovskyi, S. A., Maruniak, Eu. O., Golubtsov, O. G., Dronova, O. L., Mozghovyi, A. A., Chekhniy, V. M., Farion, Yu. M., & Varukha, A. A. (2022). Scientific Results of Researchers of the Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine in 2021. Ukr. Geogr. Ž., 1, 8–17. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.01.008  [Руденко Л. Г., Лісовський Л.  А., Маруняк Є. О., Голубцов О.  Г., Дронова О. Л., Мозговий А. А., Чехній В. М., Фаріон Ю. М., Варуха А. В. Аналіз стратегій регіонального і місцевого розвитку України на шляху досягнення «Цілей 2030». Укр. геогр. журн. 2022. № 1. С. 8–17. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.01.008].
4. Zakharchenko, V. (2022). Restoration of Ukraine From the Consequences of the War by Means of Neo-Economy: Sectoral and Spatial Approaches. Ukr. Geogr. Ž., 4, 23–36. [In English]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.04.023 [Захарченко В. І. Відновлення України від наслідків війни на засадах неоекономіки: секторальний та просторовий підходи. Укр. геогр. журн. 2022. № 4. С. 23–36. [Англійською]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2022.04.023].
5. Pidgrushnyi, G. P., Provotar, N. I., & Dudin, V. S. (2023). Spatial Characteristics of the Kyiv Metropolitan Region Development: the Dimensions of Polycentricity. Ukr. Geogr. Ž, 1. 23–34. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.15407/ ugz2023.01.023 [Підгрушний Г. П., Провотар Н. І., Дудін В. С. Просторові особливості розвитку Київського метрополісного регіону: виміри поліцентричності. Укр. геогр. журн. 2023. № 1. С. 23–34. DOI: https://doi.org/ 10.15407/ugz2023.01.023].
6. Smart City Ukraine: what it is and how it works in Ukrainian realities. (2023). Visitukraine: website. July 4. URL: https://visitukraine.today/uk/blog/2183/smart-city-ukraine-shho-ce-ta-yak-ce-pracyuje-v-ukrainskix-realiya [In Ukrainian]. [Smart City Ukraine: що це та як це працює в українських реаліях. Visitukraine : вебсайт. 2023. 4 лип. URL: https://visitukraine.today/uk/blog/2183/smart-city-ukraine-shho-ce-ta-yak-ce-pracyuje-v-ukrainskix-realiyax]
7. Bulavynets, V., & Karpyshyn, N. (2019). Financial potential of territorial communities: current state and prospects. World of Finance, 4, 96–110. [In Ukrainian]. [Булавинець В., Карпишин Н. Фінансовий потенціал територіальних громад: сучасний стан і перспективи. Світ фінансів. 2019. Вип. 4. С. 96–110.]. DOI: https://doi.org/10.35774/sf2019.04.096
8. Bilyk, Yu., & Bilous, A. (2020). Decentralization and international cooperation of AH: challenges and ways of improvement. Vox-Ukraine: website. November 30. URL: https://voxukraine.org/detsentralizatsiya-ta-mizhnarodne-spivrobitnitstvo-otg-vikliki-ta-shlyahi-pokrashhennya/ [In Ukrainian]. [Білик Ю., Білоус А. Децентралізація та міжнародне співробітництво ОТГ: виклики та шляхи покращення. Вокс-Україна : вебсайт. 2020. 30 лист. URL: https://voxukraine.org/detsentralizatsiya-ta-mizhnarodne-spivrobitnitstvo-otg-vikliki-ta-shlyahi-pokrashhennya/].
9. Butko, M. P., Popelo, O. V., & Kolosha, V. Р. (2019). Peculiarities of localization of economic space of regions in conditions of decentralization of power powers. Economy of Ukraine, 1, 60–74. [In Ukrainian]. [Бутко М. П., Попело О. В., Колоша В. П. Особливості локалізації економічного простору регіонів в умовах децентралізації владних повноважень. Економіка України. 2019. № 1. C. 60–74.].  DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2019.01.060
10. The number of Ukrainians and their migration abroad due to the war (2023). Ukrinform.ua: multimedia platform. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3732355-kilkist-ukrainciv-ta-ih-migracia-za-kordon-cerez-vijnu.html (date of application: December 20). [In Ukrainian]. [Кількість українців та їх міграція за кордон через війну. Ukrinform.ua : мультимедійна платформа. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3732355-kilkist-ukrainciv-ta-ih-migracia-za-kordon-cerez-vijnu.html (дата звернення: 20.12.2023).].
11. Popova, O. L. (2014). Fundamentals of harmonization of agrarian and rural development in modern agrarian politics. Economy of Ukraine, 10, 32–43. [In Ukrainian]. [Попова О. Л. Основи гармонізації аграрного і сільського розвитку в сучасній аграрній політиці. Економіка України. 2014. № 10. С. 32–43.]
12. Economic and social resuscitation of communities: effective answers to the challenges of war. (2022). Decentralization: webportal. August 11. URL: https://decentralization.gov.ua/news/15326 [In Ukrainian]. [Економічна та соціальна реанімація громад: ефективні відповіді на виклики війни. Децентралізація : вебпортал. 2022. 11 серп. URL: https://decentralization.gov.ua/news/15326].
13. Andreeva, V. (2023). One of the first at the end: Kyiv was returned to the ranking of the most convenient cities in the world. Ukrainian truth. June 22. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2023/06/22/255029/ [In Ukrainian]. [Андрєєва В. Один з перших в кінці: Київ повернули до рейтингу найзручніших міст у світі. Українська правда. 2023. 22 черв. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2023/06/22/255029/].
14. Marunyak, E. A., Lisovsky, S. A., Gukalova, I. V., Mozgovyi, A. А., Poklyatsky, S. A., Gormiz, O. V., & Torushanko, V. R. (2021). Socio-geographical assessment of the balance of the development of cities of Ukraine: perceptual component. Ukr. Geogr. Ž., 3, 19–28. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.03.019 [Маруняк Є. О., Лісовський С. А., Гукалова І. В., Мозговий А. А., Покляцький С. А., Горміз О. В., Торушанко В. Р. Суспільно-географічна оцінка збалансованості розвитку міст України: перцептивна складова. Укр. геогр. журн. 2021. № 3. С. 19–28. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2021.03.019].
15. Bondaruk, R. (2017). The secret of success of Ukrainian AHs: self-awareness and self-organization. Ukrinform.ua: multimedia platform. August 10. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2283673-sekret-uspihu-ukrainskih-otg-samosvidomist-i-samoorganizacia.html [In Ukrainian]. [Бондарук Р. Секрет успіху українських ОТГ: самосвідомість і самоорганізація. Ukrinform.ua : мультимедійна платформа. 2017. 10 серп. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2283673-sekret-uspihu-ukrainskih-otg-samosvidomist-i-samoorganizacia.html].