Мельничук Г. В., Дронова О. Л. ІНТЕГРОВАНИЙ МІСЬКИЙ РОЗВИТОК: ПІДХОДИ І МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ

https://doi.org/10.15407/ugz2024.01.063
Ukr. Geogr. Z. 2024, No. 1: 63-78
Автори: 

Мельничук Г. В. — Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Дронова О. Л. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Резюме: 
Після тривалого періоду індустріальної економіки, модерністського містобудування та неоліберальної міської політики підходи до планування міського розвитку в Україні поступово змінюються. Особлива увага сьогодні надається інтегрованому підходу до планування розвитку міст, який є іноваційним і перспективним, базується на врахуванні інтересів всіх учасників планувального процесу і набуває відповідного законодавчого підґрунтя та знаходиться у процесі адаптації на теренах нашої держави. Метою статті є висвітлення методичних засад планування інтегрованого міського розвитку як всеохоплюючого міждисциплінарного підходу, що стосується взаємодії всіх секторів життєдіяльності людини у міському просторі. Автори розкривають передумови виникнення, значення, сфери застосування, змістовні рівні запровадження інструментів інтегрованого планування і управління в українських містах з акцентом на потребу аналізу міжсекторальних впливів. Контент-аналіз українського законодавства та наукових джерел надав можливість запропонувати вертикально-інтегровану систему планувальної формуючої та регулятивної документації та визначити послідовність етапів планування інтегрованого розвитку громад в Україні. Зазначено, що вищою гуманною метою інструменту інтегрованого планування є забезпечення збалансованого розвитку та раціонального використання території і місцевих ресурсів, що відповідає інтересам громади та зумовлює стійкість у майбутньому. Розкриття методичних засад планування інтегрованого міського розвитку для збалансованості міст є новаторським серед українських географічних досліджень, актуальність публікації зумовлюється поточним процесом реформування системи містобудування в Україні, що передбачає розробку концепцій інтегрованого міського розвитку.
 
Ключові слова: 
інтеграція, міське планування, планувальна документація, збалансований розвиток Україна
Сторінки: 
63-78
Література: 
1. Integrated Urban Development Planning and Urban Development Management — Strategies and instruments for sustainable urban development. Position Paper by the German Association of Cities approved by the Board of the German Association of Cities at its 383rd meeting held in Hanover on 22 March 2011, URL: https://silo.tips/download/integrated-urban-development-planning-and-urban-development-management-st... (accessed 29.05.2023)

2. Dronova, O. L. (2018). New urbanism vs. modernism: a comparative analysis of urban planning approaches. Materials of the International scientific conference “Geographic science and education: from ascertainment to constructivism.” Collection of science works. Kyiv. 232 p. : 139–142. [In Ukrainian].

[Дронова О. Л. Новий урбанізм vs. модернізм: порівняльний аналіз містобудівних підходів. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму»: Зб. наук. праць. К., 2018.  232 с. С. 139–142.]


3. Encyclopedia of modern Ukraine. URL: https://esu.com.ua/ (accessed 30.05.23) [In Ukrainian].

[Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua/ (accessed 30.05.23)].


4. Maruniak, Ye. O. (2018). Geospatial research and planning practice: Ukraine against the background of world trends. Kyiv. Phoenix. 336 p.

[Маруняк Є. О. Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів. К.: Фенікс, 2018. 336 c.]


5. Melnychuk, A., Loshytska, V., Hnatiuk, S., Ohiichuk, N., Pisotska, K., & Baryshpol, S. (2022). The concept of integrated development of the territory of the territorial community as a tool of strategic management. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya [Економічна та соціальна географія], 87, 61–71, DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2022.87.61-71


6. Mezentsev, K., Pidgrushnyi, G., & Mezentseva, N. (2015). Challenges of the post-Soviet development of Ukraine: economic transformations, demographic changes and socio-spatial polarization. In Lang, T., Henn, S., Sgibnev,  W., Ehrlich, K. (Eds.), Understanding Geographies of Polarization and Peripheralization. New Geographies of Europe. London: Palgrave Macmillan.  DOI: https://doi.org/10.1057/9781137415080_14


7. Dronova, O. L. (2015). New Urbanism: In Search of the Way Out of Urban Collapse. Ukrainian Geographical Journal, No.  3: 33–41.

[Дронова О. Л. Новий урбанізм: у пошуках виходу з урбаністичного колапсу. Укр. геогр. журнал. 2015, № 3. С. 33–41.  DOI:  https://doi.org/10.15407/ugz2015.03.033

8. Edward J. Blakely, & Ted K. Bradshaw (2002, 3rd ed.) Planning Local Economic Development: Theory and Practice. SAGE Publications, Inc; 3rd edition (May 22, 2002). 416 p.

[Блейклі Е. Дж. Планування місцевого економічного розвитку. Теорія і практика. Вид. 2-е. Пер. з англ. А. Кам’янець. Львів: Літопис, 2002. 416 с.]


9. Hajer, M. A. (2015). On being smart about cities: Seven considerations for a new urban planning and design. URL: https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.4324/9781315746692-14/being-smart-cities-seven-con... (accessed 30.05.23)


10. Le Normand, B. (2014). Designing Tito’s capital: Urban planning, modernism, and socialism in Belgrade. University of Pittsburgh Press.  DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt7zwb9j


11. Koglin, T., & Rye, T. (2014). The marginalisation of bicycling in Modernist urban transport planning. Journal of Transport & Health, 1(4), 214–222.  DOI: https://doi.org/10.1016/j.jth.2014.09.006


12. On the approval of the Procedure for the formation of the Concept of integrated development of the territory of the territorial community. Order of the Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine No. 172 dated September 22, 2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-22#Text  [In Ukrainian].

[Про затвердження Порядку формування Концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади. Наказ Міністерства розвитку громад та територій України № 172 від 22 вересня 2022 р.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1421-22#Text ]


13. On the regulation of urban planning activities. Law of Ukraine. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 2011, No. 34, Art. 343.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text  [In Ukrainian].

[Про регулювання містобудівної діяльності. Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 34, ст. 343. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text]


14. Le Corbusier « Les Trois établissements humains », 1945.


15. Sennett, Richard. (2018). Building and dwelling ethics for the city. Kyiv. CANactions, 2021. 333 p. [In Ukrainian].

[Сеннетт Річард. Будувати і жити: етика міст [пер. з англ. М. Шевцова]. К.: Кенекшенс, 2021. 333 с. 


16. Jacobs, Jane (1993). The Death and Life of Great American Cities. Kyiv. CANactions, 2021. 477 p. [In Ukrainian].

[Джейкобс Джейн. Смерть і життя великих американських міст [пер. з англ.: І. Савюк, М. Шевцова].  К.: Кенекшенс, 2021. 477 с.]


17. Mumford, L. (1961). The city in history: its origins, its transformations, and its prospects. N.Y.: Harcourt, Brace & World, 1961.


18. Müller, M. (2015). What makes an event a mega-event? Definitions and sizes. Leisure Studies, 34(6), 627–642. DOI:  https://doi.org/10.1080/02614367.2014.993333


19. Von Weizsäcker, E. U., & Wijkman, A. (2017). Come on! Capitalism, short-termism, population and the destruction of the planet. A report to the Club of Rome. Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4939-7419-1


20. Dronova, O. L., & Kononenko, O. Yu. (2019). Slavutych: Formation of the Urban Resilience Capacity in the Conditions of Current Challenges and Threats. Ukr. Geogr. Journal. No. 3 : 22–36. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.022 [In Ukrainian].

[Дронова О. Л., Кононенко О. Ю. Славутич: формування потенціалу стійкості міста в умовах сучасних викликів та загроз. Укр. геогр. журнал. 2019. № 3. С. 22–36. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.022 ]


21. On making changes to some legislative acts of Ukraine regarding the principles of the state regional policy and the policy of restoration of regions and territories. Law of Ukraine No. 2389-IX of July 9, 2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2389-20#n138 [In Ukrainian].

[Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій. Закон України № 2389-IX від 9 липня 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2389-20#n138 ]


22. On the approval of the Procedure for the development, updating, amendment and approval of urban planning documentation. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 926 of September 1, 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/926-2021-%D0%BF#Text [In Ukrainian].

[Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації. Постанова Кабінету Міністрів України № 926 від 1 вересня 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/926-2021-%D0%BF#Text ]